Informatiebijeenkomst AWBZ - Samenwerkende Zorgboeren Zuid

advertisement
Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen
Pakketmaatregelen
Nieuwe MEE dienst
Doel
 Eenduidige informatie over AWBZ pakketmaatregelen
 Informatie over nieuwe (tijdelijke) MEE dienst
 Informatie over de implementatie
Onderwerpen
 Pakketmaatregelen
• Uitgangspunten maatregelen
• Inhoud maatregelen
• Monitoring
 MEE dienst
• Inhoud
• Implementatie
Uitgangspunten kabinet
AWBZ meer richten op mensen met een ernstige
beperking in hun dagelijks leven en voor wie de AWBZ
oorspronkelijk bedoeld is.
Door:
• Verminderen: onbedoelde groei
• Verminderen: te ruime aanspraken
• Voorkomen: medicalisering
• Verduidelijken: afbakening tussen AWBZ en andere
domeinen
Pakketmaatregelen begeleiding
 Functie begeleiding (BG) komt in plaats van OB en
AB.
 Maximalisering van het aantal uren begeleiding
 Geen toegang tot BG met ‘lichte’ beperking
 Overgangsregeling
 Begeleiding moet gericht zijn op ‘zelfredzaamheid’;
in enkele gevallen aanspraken in andere domeinen
mogelijk (participatie)
Begeleiding vanuit AWBZ
Doel:
Bevorderen, behoud of compensatie van
zelfredzaamheid. Voor mensen die zonder deze
begeleiding grote kans op onnodige opname of
verwaarlozing hebben.
Toegang:
 BG voor alle grondslagen m.u.v. psychosociaal
 De aard en de ernst bepalen de mogelijkheden voor
BG
Licht – matig- ernstig
De ernst bepaalt de mogelijkheden voor BG
1. Licht: kan zelf met toezicht of stimulans;
begeleiding is af en toe nodig. Komt niet in
aanmerking voor de functie begeleiding.
2. Matig: kan met veel moeite zelf/iemand moet
helpen; de activiteit moet regelmatig worden
overgenomen.
3. Ernstig: kan niet zelfstandig/iemand moet
overnemen, in alle situaties.
B formulier CIZ
Zelfredzaamheid
In staat zijn om binnen de persoonlijke levenssfeer te
functioneren ( ≠ maatschappelijke participatie)
BG vanuit AWBZ voor cliënten die matige of ernstige
zelfredzaamheidproblemen hebben op een of meer van
de volgende terreinen:
1.
2.
3.
4.
5.
Sociale redzaamheid
Zich bewegen en verplaatsen
Probleemgedrag
Psychisch functioneren
Geheugen en oriëntatiestoornissen
Geen indicatie, wat dan?
 Primaat: zelf doen, of beroep op eigen netwerk
 Andere domeinen:
− Wmo (huishoudelijke verzorging, participatie, oggz/mo)
− Ziektekosten verzekeraar (ggz-behandeling, ziekenhuis
verplaatste zorg, …)
− Onderwijs
− Jeugdzorg
Om wie gaat het?
 10 CIZ + 4 BJZ groepen ‘klanten’ die getroffen
worden door de maatregel
 Omschrijvingen klantgroepen en
‘oplossingsstrategieën’ staan in de werkinstructie
voor consulenten
Overgangsregeling begeleiding
 Mensen krijgen 3-6 maanden gewenningsperiode
(zie schema CIZ)
 Nieuwe (tijdelijke) MEE dienst
Monitoring/signalering vanuit MEE
 MEE productontwikkeling registratie
 Signaleringsformulier
• Alle gevolgen van AWBZ-veranderingen bij
MEE diensten in beeld
• MEE advies naar extern (o.a. gemeenten)
Nieuwe MEE dienst, niet voor iedereen!
MEE diensten,
enkel voor
doelgroep MEE
Geen nieuwe
aanspraak op AWBZ
meer mogelijk
Vermindering van
indicatie, ongeacht
functie
Volledig verlies van
functie begeleiding bij
aflopende indicatie in
2009
Nieuwe MEE dienst AWBZ
pakketmaatregelen,
ook voor ouderen en
(jeugd) GGZ
X
X
X
Nieuwe MEE dienst






Opdracht VWS (overleg MEE Nederland)
Voor mensen die ‘begeleiding’ volledig verliezen in 2009
Ook voor doelgroep (jeugd) GGZ en ouderen
Om te ondersteunen bij het vinden van oplossingen
Tijdelijk (2009)
Extra subsidie
Inhoud MEE dienst
 Geen vervanging van de begeleiding
 Verkenning nieuwe situatie
 Hoe zelfredzaamheid te realiseren (zelf, eigen
sociaal netwerk) eventueel beroep op andere
‘domeinen’
Proces nieuwe MEE dienst
Stap
1. Situatie verkennen
2. Netwerk verkennen
3. Netwerk activeren
4. Lokale voorzieningen in beeld brengen
5. Cliënt ondersteunen bij verkrijgen
andere voorziening
Aantal uren
2 uur
2 uur
5 uur
1 uur
6 uur
NB. Stap 5 is naar verwachting slechts voor een klein gedeelte van
de cliëntengroep nodig.
Implementatie
 Steunpunt consulenten/werkinstructie
 Registratie (belang is groot!)
• Centraal/decentraal
 Deskundigheid
• MEE dienst
• Andere doelgroepen
• Sociale netwerkversterking
Overleg gemeenten
 Kerngegevens
– aantal cliënten
– doelgroep
– behoeften
 Signalering
– knelpunten
– mogelijke oplossing
 Reguliere diensten MEE
Waar en hoe kan MEE de gemeente helpen bij het
uitvoeren de nieuwe taak?
Download