Huidige cliënten - Stichting Sprank

advertisement
Veranderingen
in de langdurige ondersteuning en zorg.
Januari 2014
“Van een klassieke verzorgingsstaat naar een
participerende samenleving” klonk het vanaf de troon op
Prinsjesdag.
Dat klinkt best mooi, dacht u misschien, maar wat betekent
dat voor mij?
Hoe kan ik als verwant of vrijwilliger participeren?
Hoe gaan we om met minder budget/uren?
En wat betekent dat voor de samenwerking met Sprank?
Doel van vandaag
-Informeren over de veranderingen
-Bespreking van ideeën en aandachtspunten
AWBZ
In 1968: 275 miljoen gulden per jaar.
In 2013: 27 miljard euro per jaar
Regeerakkoord ‘naar een waardevolle toekomst’:
Hervorming is noodzakelijk vanwege de
financiële houdbaarheid van de langdurige zorg
Van een klassieke verzorgingsstaat naar een
participerende samenleving
De cliënt wordt meer de regisseur: wat heeft
hij/zij nodig om zich te kunnen ontwikkelen?
Verandering in de samenleving
Oude samenleving
Nieuwe samenleving
Oude verticale instituties lopen op hun
einde: vakbond, milieuorganisatie,
politieke partij
Nieuwe horizontale verbanden ontstaan:
gemeenschappen, coöperaties, sociale en
fysieke netwerken
Verticaal
Horizontaal
Centraal
Decentraal
Top-down
Bottum-up
Pamperen
Empoweren
Verandering in de samenleving
Gespecialiseerde
zorg
Sociale teams
Eigen
kracht
Gemeenten worden gestimuleerd om sociale
wijkteams op te richten. Het kabinet stelt hiervoor € 50
miljoen beschikbaar
Veranderingen per 1 januari 2015
De AWBZ wordt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en
is onderdeel van de herinrichting van de AWBZ.
Een deel van de AWBZ (6 miljard euro) gaat naar
de Wmo (gemeente). Dat gaat over begeleiding,
ondersteuning en jeugdzorg.
Nog een deel (2,5 miljard euro) gaat van de AWBZ
naar de Zorgverzekeringswet (langdurige ggz,
extramurale verpleging, persoonlijke verzorging en
behandeling).
Intensieve zorg met 24-uurs toezicht zal onder de
Wlz vallen.
De nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz)
gaat de huidige AWBZ vervangen
Indicatiestelling blijft in handen van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ)
CIZ neemt alleen een toegangsbesluit (tot de Wlz) en doet
geen uitspraken over de zorgzwaarte van de zorgvrager
Het toegangsbesluit is voor onbepaalde tijd geldig, er zullen
geen herindicaties plaatsvinden.
Het zorgplan wordt belangrijker
Binnen de Wlz zijn drie leveringsvormen mogelijk:
- Zorg met verblijf
- Zorg zonder verblijf: volledig pakket thuis (VPT)
- Zorg zonder verblijf: persoonsgebonden budget (pgb)
De huidige ZZP’s worden vervangen door drie
zwaarteklassen: licht, middel en zwaar.
De Wlz uitvoerder (zorgverzekeraar) bepaalt op basis van het
zorgplan tot welke zwaarteklasse de cliënt hoort.
het zorgplan is wettelijk verankerd in de Wlz
meer ruimte voor op de cliënt gericht maatwerk, doordat er
niet meer in ZZP’s wordt geïndiceerd
Veranderingen binnen de zorg
Huidige cliënten: vooralsnog zijn de cliënten die reeds een
indicatie VG1 en 2 hebben veiliggesteld (hebben=houden). Zij
blijven dus binnen de AWBZ. Ook bij een her-indicatie houden
deze cliënten recht op verblijfszorg.
Wel is er een ontmoedigingsbeleid, je krijgt steeds minder geld
voor deze zorg.
Nieuwe zorgvragers VG 1 t/m VG 3 (50%) naar de Wmo
(gemeente) per 1 januari 2015
Veranderingen binnen Sprank
Verschuiving wonen (indicatie verblijf) naar VG 3½
en hoger in woonvormen en/of gescheiden wonen
en zorg.
Samenwerken met:
• gemeenten door sectormanager, begeleiders, verwanten
en cliënten (waar mogelijk)
• andere zorgorganisaties (eigen belang ondergeschikt
maken aan cliëntbelang)
Verandering rollen (begeleider en netwerk van
cliënt)
Veranderingen binnen de zorg en Sprank
Bezuinigingen op de kern AWBZ (VG 4 t/m 8) en
huidige VG cliënten 1 t/m 3.
per 1 januari 2014: ongeveer 5% minder budget
per jaar, 15% bezuiniging in 3 jaar
aangedragen oplossing is: het tekort opvangen
door meer samen te werken
Samenwerken netwerk met als grens:
lijfgebondenzorg.
Verandering in inhoud functie begeleider: Van
begeleider naar netwerker, bruggenbouwer
In dialoog met elkaar
In de top wordt de cliënt in de (gelijkzijdige!) driehoek geplaatst en
vormen de professional en de verwanten/netwerk: ‘de basis’.
Een goede samenwerking komt dus direct ten goede aan het welzijn
van de cliënt.
Vragen ( in groepjes)
Wat vindt u van deze presentatie en de oproep tot
meer samenwerking?
Wat is nodig voor een goede samenwerking?
Waar ziet u kansen?
Waar maakt u zich zorgen over?
Hoe zou u of mensen in uw netwerk kunnen
bijdragen?
Wat kan het de bewoners opleveren?
Hoe kunnen we meer samenwerken met de
kerkelijke gemeente?
Hoe kijkt u aan tegen samenwerking in de wijk?
Hoe nu verder?
Vervolgoverleg in welke vorm?
Gesprek: pb-er, cliënt en familie eventueel gecombineerd met
zorgplanbespreking
Voor meer informatie en deze presentatie:
www.stichtingsprank.nl/veranderingenindezorg
Download