transitie awbz in zeist

advertisement
PRESENTATIE TRANSITIE
AWBZ
CNV 20 november
VOORSTELLEN
•Paul Ketelaars
•Afdeling Strategie en Bestuur ,
Gemeente Zeist
•Pakket : transitie AWBZ, verkeer en
vervoer, samenwerkingsverbanden
(BRU, U 10, ZOU)
Planning nieuwe Wmo
Oktober concept wettekst beschikbaar
4e kwartaal 2013
concept wettekst naar Tweede Kamer
1e kwartaal 2014
concept wettekst naar Eerste Kamer
1 januari 2015
nieuwe wet in werking
Uitgangspunten nw Wmo
• Zelfredzaamheid/ eigen kracht: grotere
eigen verantwoordelijkheid voor inwoners
• ‘Samenredzaamheid’: inwoners staan
elkaar bij
• Bij onvoldoende redzaamheid beroep op de
Wmo/gemeente mogelijk
Opdracht aan gemeenten
Geen prestatievelden, maar drie doelen:
1. Bevorderen van de sociale samenhang, de
mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente,
voorkomen en bestrijden van huiselijk
geweld.
2. Ondersteunen van de zelfredzaamheid en
de participatie van personen met een
beperking of met chronische, psychische of
psychosociale problemen zoveel mogelijk in
de eigen leefomgeving.
3. Bieden van opvang.
Reikwijdte
´Indien het college vaststelt dat de cliënt niet
op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met
mantelzorg of met hulp van andere personen
uit zijn sociale netwerk dan wel met
gebruikmaking van algemene voorzieningen in
staat is tot zelfredzaamheid of participatie,
beslist het college tot verstrekking van de
maatwerkvoorziening, gericht op het zo lang
mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen
blijven, die redelijkerwijs noodzakelijk is te
achten om de cliënt in staat te stellen tot
zelfredzaamheid of participatie.´
Gemeente Zeist :
-60.000 inwoners
-regionaal samenwerkingsverband
-ruim 800 AWBZ cliënten
Indicaties (CIZ, 1-1-2013)
Grondslagen PV+ BG (CIZ)
Overlap (CAK)
Aantal
cliënten
Overlap
WMO
Overlap
AWBZ
Overlap
WMO en
AWBZ
Geen
overlap
Totaal
1173
391
90
149
543
begeleiding
399
70
1
2
326
persoonlijke
verzorging
489
232
38
65
154
persoonlijke
verzorging +
begeleiding
285
89
51
82
Zorgvorm
63
Leveranciers
Leveranciers met aantal unieke clienten
Leveranciers met 100 >
clienten
2
Leveranciers met 51-100
clienten
4
Leveranciers met 21-50
clienten
11
Leveranciers met 11-20
clienten
4
Leveranciers met 5-10
clienten
10
Leveranciers met 1-4
clienten
50
0
10
20
30
40
50
60
Voorbereiding AWBZ
transitie in Zeist :
•
-startnotitie/ visiedocument
-zorgconferenties, werkbezoeken
-regionale en lokale organisatie
-pilots
-momenteel werken aan beleidsvisie : in januari in raad
•
PILOTS
-Het Gesprek
-Sociaal Wijkteam Zeist oost
-Buurtgenoten
-Sociale activering/ Kansen in Zeist
-Zeist Connected
-Austerlitz Zorgt
Kwaliteit ↑ en kosten ↓
1. Meer integraal en wijkgericht werken
2. Combineren zorg & welzijn (& preventie)
3. Bevorderen zelfzorg/ eigen kracht
4. Inzet vrijwilligers, onderst. mantelzorgers
5. Andere vormen van groepsbegeleiding
6. Toepassing e-health
7. Kwaliteitseisen
Integraal/wijkgericht
-
Maatwerk door wijkgerichte aanpak
Outreachende aanpak/ signaleren
Bijvoorbeeld door kleine teams, 1 zorgplan
Uitvoering door zo min mogelijk mensen
Regie over de uitvoering door regisseur
Keukentafelgesprekken door generalisten
Bij lichte zorg, regelruimte voor professional
Integraal/wijkgericht
- Beter combineren van 0e, 1e,2e lijns
- Verbinden van re-integratie, ontmoeting, werk,
dagbesteding, vrijetijd in de wijk
- Zorg voor goede verbinding met wijkverpleegkundige
- Zorg voor goede verbinding met huisarts
Beleidsplan AWBZ
Verkenning beleidsopties aan de hand van
enkele denkkaders en modellen
Denkkader
• Andere eisen aan langdurige zorg: langer thuis,
betere kwaliteit van ondersteuning en zorg en niet
eenzaam
• Vergroten betrokkenheid van mensen met elkaar in
de samenleving
• Hervormen om de financiële houdbaarheid te
waarborgen
• Kabinetsbrief 25 april 2013
Sturing sociaal domein
Opties:
• Uitvoeringsmodel (gemeente regelt vrijwel alles)
• Uitbestedingsmodel (gemeente als
opdrachtgever en marktmeester)
• Inkoop-en samenwerkingsmodel (gemeente
werkt samen met maatschappelijke organisaties,
bijvoorbeeld in netwerken of wijkteams)
• Samenleving (burgers verantwoordelijk voor
samenleving, gemeente zorgt voor vangnet)
Kan ook groeimodel zijn
Toegang
Welke opties zijn er (of combinaties)?
1. Gemeente regelt uitsluitend de toegang
2. De gemeente stelt vraagverhelderingsmethodiek
vast; aanbieders passen deze toe (eventueel
toegang eenvoudige zaken mandateren aan
aanbieders)
3. Sociaal wijkteam formuleert toegang en zorgt voor
aansluiting op arrangementen
4. Toegang gemeente concentreert zich op vangnet
Ketenindeling
Vraag cliënt
Het gesprek
Sociaal wijkteam
Specialistisch aanbod
VANG
NET
Risico’s
Voor cliënt :
-tussen wal en schip na ziekenhuisopname of tgv wegvallen
ZZP’s
Voor zorginstellingen :
-wegvallen continuïteit : onzekerheid
Voor gemeente :
-beperkte financiën
-tijdgebrek
-claims tgv jurisprudentie
Voor werknemers :
-onzekerheid werkgelegenheid
Download