Rijksoverheid presentatie

advertisement
Hervorming
langdurige
zorg
Wimke Schuurmans
18 juni
Utrecht
Ondersteuning en zorg gaat over mensen
2
Waarom herziening langdurige zorg?
1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg
2. Meer voor elkaar zorgen
3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg op orde
Wijzigen 3 wetten (Wmo, Zvw en Wlz)
3
Timeline HLZ
5 nov 2012:
Start Kabinet Rutte II
24 april 2013:
Zorgakkoord 2013
25 april 2013:
Eerste HLZ brief aan de kamer
6 november 2013: Tweede HLZ brief aan de kamer (verzorging)
10 Januari:
Wmo en besluit zorgverzekeringen aan TK
24 maart:
Brief positionering/bekostiging GGZ naar TK
17 april 2014:
Zorgakkoord 2014
24 april 2014:
TK gaat akkoord met Wmo 2015
25 april 2014:
Indiening wetsvoorstel Wlz
19 mei 2014:
Brief bekostiging wijkverpleegkundige naar TK
30 mei 2014:
Meicirculaire, budgetten 2015
6/7 juli:
Eerste Kamer behandeling Wmo 2015
Begin juli:
Tweede Kamer behandeling Wlz verwacht
4
5
Wet langdurige zorg
Regelt:
⦁
⦁
⦁
⦁
Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of
permanent toezicht nodig hebben.
Zoals kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke
of mensen met een psychische stoornis.
De cliënt heeft de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis (PGB en VPT)
Indicatie op vergelijkbare wijze, incl dagbesteding en vervoer
Stand van zaken:
⦁
⦁
Parlementaire behandeling loopt
Financieel kader eerste week juni via aanwijzing aan NZa
Overgangsrecht:
⦁
⦁
⦁
⦁
6
Hebben is houden, mensen die nu in verpleeg/verzorgingshuis wonen, houden recht op
verblijf in een instelling.
Geen her-indicaties
Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen:
•
Hoog ZZP toegang tot Wlz
•
Laag ZZP, in 2015 kiezen:
⦁
thuis blijven wonen (Wmo en Zvw)
⦁
Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz)
Budgetgaranties van PGB-ers van voor 1 januari 2013 worden gerespecteerd
Wet maatschappelijke ondersteuning
Regelt:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
Maatschappelijke ondersteuning voor mensen in de thuissituatie
Bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en participatie zodat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen
Gemeente gaat onderzoeken wat ondersteuningvraag precies is en wat nodig is
Mensen kunnen zich kosteloos laten bijstaan door clientondersteuner
Pgb is onder voorwaarden mogelijk, gaat via trekkingsrecht bij SVB
Stand van zaken:
⦁
⦁
Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer
Financiële kaders in mei circulaire kenbaar gemaakt
Overgangsrecht:
⦁
⦁
⦁
⦁
7
Mensen met een indicatie die doorloopt na 1-1-2015 behouden het recht op ondersteuning
onder de condities die daarvoor in de AWBZ golden, bv eigen bijdrage.
Geldt voor looptijd van indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31-12-2015, voor beschermd wonen
GGZ geldt een maximum van 5 jaar.
Geldt voor Zin en PGB
Geen recht op zelfde aanbieder
Zorgverzekeringswet
Regelt:
Recht op
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
zorg van
Verpleging en verzorging (aanspraak wijkverpleging)
Intramurale GGZ behandeling tot 3 jaar
Behandeling Zintuiglijk gehandicapten
De professional bepaalt de indicatie en het behandelplan (geen CIZ meer)
Pgb is onder voorwaarden bij wijkverpleging mogelijk
Stand van zaken:
⦁
⦁
⦁
Besluit zorgverzekeringen voor de zomer definitief
Beleidsregels bekostiging 1 juli definitief
Akkoord verpleging en verzorging afgesloten (a.o. financieel kader)
Overgangsrecht:
⦁
⦁
⦁
8
Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1 januari
zorg van dezelfde aanbieder.
Geldt voor Zin en PGB
Dit betekent niet dat de zorg precies het zelfde is/blijft. In de loop van 2015 kan binnen
het recht op zorg, een beter passende invulling aan de zorg worden gegeven.
9
10
Amendementen Wmo 2015
33 amendementen en 6 moties aangenomen door TK. Te vinden op
www.invoeringwmo.nl. Belangrijkste in relatie tot de transitie:
158:
•Introduceert het ‘right to challenge’, wat betekent dat burgers de
gemeente mogen ‘uitdagen’ als ze denken dat ze bepaalde zorg beter
kunnen uitvoeren dan de gemeente.
63:
• Geeft gemeenten de mogelijkheid om het vaststellen van
rechten en plichten te mandateren aan een aanbieder.
61:
• Verplicht gemeenten om een jaarlijkse rapportagecyclus in te
stellen gebaseerd op resultaatmeting en in het beleidsplan te
beschrijven hoe ze dat doen.
11
Voettekst
Amendementen Wmo 2015
82:
• In het beleidsplan wordt aandacht besteed aan de continuïteit van
zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18
jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen
voor zorg op basis van de Jeugdwet.
• 83:
Het amendement schrapt de bepaling rondom bestuursstructuur en
bedrijfsvoering. Tevens bepaalt de gemeente voor welke
voorzieningen regelingen voor zeggenschap en klachtrecht aangewezen
zijn, maar is het opstellen van die regelingen de
verantwoordelijkheid van de aanbieders.
12
Voettekst
Amendementen Wmo 2015
• 86:
De plicht tot samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars
wordt wettelijk vastgelegd.
• 160:
Betreft inspanningsverplichting voor overname betrokken
personeel met behoud van sociale en cao-rechten.
13
Voettekst
Landelijke werkafspraken met coalitiepartijen
Regionale transitie vraagstukken
15
⦁
Continuïteit ondersteuning en zorg
⦁
Herstructurering vastgoed
⦁
Beperking fricties op de arbeidsmarkt
⦁
Informatievoorziening
⦁
Administratieve lasten
⦁
Zorgvernieuwing
Facilitering
•
Per regio; vertegenwoordiger van gemeenten en van
verzekeraars
•
Secretaris voor de regio
•
Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg
•
Vindplaats voor alle ‘kaderinformatie’
www.hervorminglangdurigezorg.nl
•
16
TransitieBureau Wmo en Jeugd, www.invoeringwmo.nl
Focuspunten invoering Wmo
•Beleidsplan en verordening voor 1 november
•Organisatie kwalitatief en kwantitatief klaar voor nieuwe taken
•Communicatie informeren van burgers en professionals
•Inkoop voor 1 okt ingekocht, passend en dekkend
•Toegang voor 1 november gereed voor uitvoeren onderzoek
17
Inkoop
• Passend voor waarborgen van het overgangsrecht;
• Dekkend voor de nieuwe cliënten vanaf januari;
• Financiële kaders bieden ruimte voor geleidelijke overgang;;
• Volgen van voortgang bij gemeenten via Transitievolgsysteem
• Ondersteuningsaanbod (OTD, Invoorzorg, Transitiebureau);
18
Inkoop, handreikingen
19
Inkoop, informatiekaarten
20
Inkoop, overige producten
Sturen
op
uitkomsten
21
Vragen?
22
Wmo 2015: Kwaliteit (1)
• Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en de
continuïteit van de voorzieningen. (2.1.1)
• De aanbieder van een voorziening draagt er zorg voor dat de
voorziening van goede kwaliteit is (3.1 lid 1)
• Wetsvoorstel stelt basisnorm voor kwaliteit (3.1)
23
Wmo 2015: Kwaliteit (2)
24
Basisnorm art 3.1 Wmo 2015
Een voorziening wordt in elk geval:
a.
veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt;
b.
afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en op andere
vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt
c.
verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht
rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de
professionele standaard
d.
verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten
van de cliënt.
25
Landelijke kwaliteitsstandaarden
a.
Die betrekking hebben op de wijze waarop het onderzoek
moet worden uitgevoerd;
b.
Op het vlak van veiligheid en bejegening
c.
De wijze van (klantgerichte) dienstverlening;
d.
Doorvertalen in concrete eisen aan
e.
De in te zetten beroepskrachten
26
Eisen in verordening 2.3.1.
a.
Eisen aan de kwaliteit van voorzieningen
b.
Eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en de
bedrijfsvoering van aanbieders
c.
27
Eisen m.b.t. klachtafhandeling en medezeggenschap
Download