PowerPoint-presentatie

advertisement
Inrichting werkproces pgb
in 6 stappen
Van aanvraag tot toekenning pgb
Agenda
1)
2)
Inleiding en globale uitleg over de 6 stappen naar
toekenning pgb
Per stap toelichten
Gemeente Rotterdam licht haar beleidskeuzes toe.
Daarna wordt u uitgenodigd om uw eigen werkwijze
toe te lichten en met elkaar te bespreken
PAUZE
3)
4)
Uiteen in kleine groep “wat neem je mee en welke
vragen blijven over”
Plenaire afsluiting
Inleiding: Wettelijk kader Wmo 2015
en Jeugdwet:
Artikel pgb “als de cliënt het wil” – keuzerecht onder voorwaarden
Voorwaarden:
• Motiveren waarom je een pgb wil hebben
• Budgethouder (of eigen netwerk) kan pgb beheren en kan de
budgethouderstaken aan
• De gekochte zorg moet van goede kwaliteit zijn
• Als pgb duurder is dan ZIN aanbod dan het meerdere zelf betalen
Inhuren mensen uit eigen netwerk:
• Onder voorwaarden kunnen familie en vrienden worden betaald uit pgb. Wmo:
uitsluitend voorwaarden t.a.v. het tarief (lager tarief)
De 6 stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
Melding
Inbreng persoonlijk plan
Het “keukentafelgesprek”
Verslag gesprek – keuze pgb
Aanvraag pgb als individuele – of
maatwerkvoorziening
6. Toekennen pgb – beschikking – akkoord op
zorgovereenkomst naar SVB
1. Melding
• Vormvrij: Telefonisch, aan de balie, via formulier, via
verwijzer, via website , via sociale wijkteam, via
jeugdteam
• Bij herindicatie: bericht van gemeente gewenst
• Wijzen op onafhankelijke cliëntondersteuning
gemeente
• Wijzen op pgb-mogelijkheid
• Informatievoorziening over pgb-folder, op website
2. Inbreng Persoonlijk plan
• Aanvrager mag zelf een persoonlijk plan maken (pgb
en ZIN)
• Binnen 7 dagen na melding aan gemeente
• Inhoud: Wat kan ik niet zelf zonder ondersteuning, wat
kan ik zelf oplossen in eigen netwerk , welke
voorziening heb ik nodig en ZIN of pgb
• Gemeente neemt dit voor Wmo als uitgangspunt voor
het gesprek
3. Het “Keukentafelgesprek”
• Met aanvrager (en mantelzorger, vertegenwoordiger,
vriend)
• Mogelijkheid onafhankelijk cliëntenondersteuning
• Eigen netwerk oplossing - Hoe voer je dat gesprek?
• Algemene voorzieningen oplossing - zichtbaar voor
aanvrager?
• Keuze voor ZIN of pgb bespreken ZIN aanbod -zichtbaar
voor aanvrager?
• Toets motivatie en geschiktheid pgb
4. Verslag van het gesprek
• Binnen 6 weken na de melding stuurt gemeente het
verslag
• Vaststellen individuele of maatwerkvoorziening –
inclusief omvang / aantal uren?
• Inclusief doelen ondersteuning en taakomschrijving
ondersteuning
• Oordeel over aanvraag in pgb vorm + toets
geschiktheid budgethouder
• Of later in apart gesprek?
5. Aanvraag voorziening
• Aanvraag voor individuele – maatwerkvoorziening
• Zorgvrager selecteert zorgverleners
• Zorgvrager maakt budgetplan met doelen en
taakomschrijving
• Per zorgverlener taakomschrijving + omvang van de zorg
(aantal uren per week- jaar) + type zorgverlener (familieovk, freelancer etc) en tarief
• Ook mogelijk; direct opvragen zorgovereenkomst met doel
en taakomschrijving in de bijlage bij de overeenkomst
6. Toekennen pgb & akkoord naar SVB
• Beslissing op aanvraag binnen 2 weken na indiening
• Oordeel over budgetplan inhoud, omvang en hoogte
pgb
• Vaststellen hoogte van het pgb jaarbudget
• Beslissing is een beschikking (bezwaar mogelijk)
• Gemeente stuurt Toekenningsbericht aan de SVB
• SVB controleert zorgovereenkomst(en)
arbeidsrechtelijk en verzendt via portal naar gemeente
voor inhoudelijke toets en akkoord
In kleine groepen:
Beantwoord de vragen:
• Wat neem je mee?
• Welke vragen blijven? Met wie/wat pak je
deze op?
Download