Persoonsgebonden budget

advertisement
Persoonsgebonden budget
Waar gaat het over?
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een manier
om zelf te bepalen bij wie men hulp en ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of
logeren) wil inkopen. De Sociale Verzekeringsbank
keert het bedrag rechtstreeks uit aan de door de
burger ingehuurde hulpverlener/dienstverlener. Dit
gebeurt op basis van declaraties. Elke inwoner die
wegens zijn handicap, beperking of stoornis meer
dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig
heeft, kan gebruik maken van het PGB.
In de Wmo heeft de cliënt die een maatwerkvoorziening krijgt toegekend, het recht om onder voorwaarden te kiezen voor een PGB. De gemeente is
verplicht om de betrokkene te informeren over de
mogelijkheid van een PGB, als het onderzoek naar de
ondersteuningsbehoefte (‘keukentafelgesprek’) heeft
uitgewezen dat iemand in aanmerking komt voor
een maatwerkvoorziening. De regelingen in de Wmo
en de Jeugdwet komen grotendeels overeen.
Wat zijn de ontwikkelingen?
Gemeenten moeten beoordelen of een aanvrager
voldoet aan twee voorwaarden: het vermogen het
PGB te beheren en de zorg moet kwalitatief goed
zijn (doeltreffend, cliëntgericht en veilig). Verder
moet de hulpvrager goed motiveren waarom de zorg
niet geleverd kan worden door de zorg in natura die
de gemeente heeft gecontracteerd.
In de Wmo 2015 is het PGB sterk verankerd, maar is de
beleidsvrijheid van de gemeente ook groot. De precieze
werking van het PGB is voor een groot deel afhankelijk
van hoe de gemeente het invult. Sommige gemeenten
hebben bijvoorbeeld de neiging meer algemene voorzieningen te treffen (waarvoor geen PGB mogelijk is),
ze beperken de tarieven voor het PGB, ze bieden een
beperkte mogelijkheid om personen uit het sociale netwerk met het PGB te betalen en ze zijn in het algemeen
wat terughoudend over het PGB.
Themakaart
versie april 2016
In de praktijk zijn er nog veel knelpunten rond het
PGB. Zo verloopt de informatie over en praktische
overdracht van het PGB moeizaam. Zie de discussie
over het functioneren van de Sociale Verzekeringsbank die sinds 1 januari de betalingen rechtstreeks
aan de zorgaanbieder doet.
Wat kan de Wmo-raad ervan vinden?
Het PGB is een middel voor de cliënt om zelf de regie
over zijn leven te behouden doordat hij zelf kan
bepalen welke hulpverlener op welk moment komt.
De Wmo-raad kan bij haar advisering de volgende
vragen stellen:
*Worden cliënten goed geïnformeerd over het PGB:
vooral in het keukentafelgesprek, door de gemeente en door een onafhankelijke cliëntondersteuner?
*Is de gemeente ruimhartig in het omgaan met
het PGB: niet te krappe tarieven en niet te zware
kwaliteitseisen?
*Is er keuzevrijheid van de cliënt: bijvoorbeeld niet
de dwang om het PGB bij een samenwerkingsverband van instellingen in een wijk in te moeten
kopen?
*Kunnen mensen uit het netwerk, zoals mantelzorgers, met het PGB worden betaald?
*Is het PGB goed geregeld in de verordening?
Waar kan ik meer informatie krijgen?
*www.pgb.nl
*www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/
handreiking-pgb-de-wmo-en-de-jeugdwet
*www.hoeverandertmijnzorg.nl/volwassenen/
alle-grondslagen/het-pgb
Download