persoonsgebonden budget verpleging en

advertisement
<Aan de verzorger(s) van:> of <Aan de erven van:>
<Aanspreektitel><Voorletters><Tussenvoegsel><Achternaam>
<Straatnaam><Huisnummer><Huisnummer toevoeging>
<Postcodenummer><Plaatsnaam>
<Landnaam>
<Kixbarcode>
behandeld door
Telefoon
Afdeling pgb
<Telefoon 1>
Datum
<Datum>
betreft
klantnummer
Uw pgb aanvraag
<Klantnummer >
<Aanhef><Titel><Tussenvoegsel><Achternaam>,
Onderwerp: persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015
Beste [aanhef],
U heeft waarschijnlijk al iets gelezen en/of gehoord over de veranderingen in de langdurige zorg. In deze
brief leggen wij u graag uit wat deze veranderingen betekenen voor uw persoonsgebonden budget voor
verpleging en verzorging (pgb vv) in 2015 en waar u terecht kunt met uw vragen.
U heeft op dit moment een indicatie voor zorg vanuit de AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt langdurige zorg en ondersteuning voor onder
andere ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en zorg voor kinderen. Het zorgkantoor
regelt deze zorg. De overheid verandert dit in 2015. Gemeenten en zorgverzekeraars nemen taken over in
de langdurige zorg en ondersteuning. Hiermee wil de overheid de langdurige zorg toegankelijk, goed en
betaalbaar houden.
Wijzigingsoverzicht en toekenningsverklaring
We hebben alle veranderingen voor u op een rijtje gezet in een apart wijzigingsoverzicht. Ook sturen we
de toekenningsverklaring mee. Hierin staan de hoogte van uw pgb vv en de looptijd van uw indicatie.
Heeft u gekozen voor een pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz)?
Dan is deze brief niet van toepassing op uw situatie.
Wat betekenen de veranderingen voor uw persoonsgebonden budget (pgb)?
U heeft een pgb vv vanuit de AWBZ. Vanaf 1 januari 2015 ontvangt u het persoonsgebonden budget via
<Zilveren Kruis Achmea>. Mede door kabinetsbezuinigingen op langdurige zorg, moeten wij helaas uw
pgb vv voor 2015 met 12,5% verlagen. Maar in 2015 betaalt u geen eigen bijdrage meer voor uw pgb vv.
Over verpleging en verzorging hoeft u geen wettelijk eigen risico te betalen.
Maakt u gebruik van intensieve kindzorg of palliatief terminale zorg?
Dan hebben we de gegevens over uw budget nog niet volledig in beeld. We laten u zo snel mogelijk
weten wat uw totale budget wordt. U krijgt mogelijk een aanvulling op het budget dat op uw
toekenningsverklaring staat. Het gaat om een aanvulling voor begeleiding, verblijf (bijvoorbeeld een
medisch dagverblijf) en vervoer.
Declareren
In 2015 ontvangt u uw pgb vv niet meer vooraf (voorschotten), maar declareert u uw rekeningen achteraf
bij ons. Wij maken het bedrag waar u recht op heeft binnen 10 werkdagen aan u over. Hiermee betaalt u
zelf uw zorgverleners. Kijkt u goed in het wijzigingsoverzicht (bijlage) wat dit voor u betekent. Vanaf
december 2014 vindt u de declaratieformulieren op www.zilverenkruis.nl/langdurigezorg. Daar leggen we
ook uit hoe u de declaratieformulieren invult.
Pgb-reglement verpleging en verzorging
In het pgb-reglement verpleging en verzorging staan uw rechten en plichten. Hierin staan ook de
maximale uurtarieven die u kunt declareren. Download het reglement op
www.zilverenkruis.nl/langdurigezorg.
Wilt u liever zorg in natura?
Wilt u liever dat wij uw zorg regelen? Kies dan in plaats van een pgb vv voor zorg in natura. Dit kunt u bij
ons aangeven. U hoeft uw zorg en declaraties dan niet meer zelf te regelen. Dat doen wij voor u.
Uw indicatie stopt in 2015? Vraagt u dan opnieuw een indicatie aan.
Voor een nieuwe indicatie kunt voortaan terecht bij de verpleegkundige. Hoe doet u dat?
• Maak een afspraak met de verpleegkundige. Heeft u nog geen contact met een verpleegkundige? Uw
huisarts brengt u in contact met de verpleegkundige.
• De verpleegkundige beoordeelt of u opnieuw een indicatie krijgt.
• Daarna vult u samen met de verpleegkundige de aanvraagformulieren in.
• U kunt de aanvraagformulieren downloaden op www.zilverenkruis.nl/langdurigezorg.
• De ingevulde formulieren dient u zelf bij ons in. Let op: dit moet minimaal zes weken voor de
einddatum van uw indicatie gebeuren.
• Uw aanvraag voor een pgb wordt door ons beoordeeld. Hiervoor gebruiken wij de regels uit het
reglement pgb verpleging en verzorging.
• Wij sturen u de uitslag van de beoordeling toe.
Waar vindt u informatie over uw huidige indicatiebesluit?
Dit staat in de brief die het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) u stuurde na aanvraag van uw zorg.
Uw indicatie stopt niet in 2015?
Dan behoudt u tot uiterlijk 31 december 2015 het recht op een pgb vv in de zorgverzekeringswet. U krijgt
in 2015 bericht over het aanvragen van een indicatie voor 2016. Meer informatie over de looptijd van uw
indicatie vindt u in de bijlage op de toekenningsverklaring.
Meer informatie?
Op www.hoeverandertmijnzorg.nl vindt u veel informatie over alle wijzigingen. U ziet hier precies welke
zorg wij in 2015 voor u regelen. Ook op www.zilverenkruis.nl/langdurigezorg staat veel informatie over
de veranderingen en nieuwe regels rondom uw pgb vv.
Hartelijke groet,
Olivier Gerrits
Directeur Marketing en Verkoop
Download