lees meer - Per Saldo

advertisement
Belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget
Postbus 19161
Churchilllaan 11
T(030)231 93 55
[email protected]
3501 DD Utrecht
3527 GV Utrecht
F(030)231 49 75
www.pgb.nl
Tweede Kamer der Staten Generaal
p/a Dhr. A.J.M. Teunissen
Postbus 20018
2500 EA ‘S-GRAVENHAGE
Ons kenmerk
BR100154
Uw kenmerk
Betreft
Input Per Saldo AO d.d. 211-2016 Fraude in de zorg
Datum
31 oktober 2016
Help de budgethouder te beschermen tegen fraude
Geachte leden van de Vaste Commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer,
Op 2 november a.s. debatteert u met de minister van VWS over fraude in de zorg. Zoals in het rapport
1
“Naar een meer fraudebestendig PGB ” staat, wordt zorg uit publieke middelen betaald en zou iedereen
in de zorg zich dit moeten realiseren en daarnaar moeten handelen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor
het pgb maar zeker ook voor zorg die anders wordt gefinancierd. Wantrouwen ten opzichte van
budgethouders staat nu aan de bron van veel wet- en regelgeving terwijl fraude door budgethouders
minimaal is. Maar het pgb heeft wel dit negatieve imago.
Gezien bovenstaande feiten geven wij u namens onze budgethouders graag de volgende hoofdpunten
mee in uw voorbereiding op dit algemeen overleg.
Centraal nieuw budgethouders-portaal is een geschikte optie om fraude, oneigenlijk gebruik en
onbedoelde fouten tegen te gaan
Het budgethouders-portaal, zoals Per Saldo dat afgelopen zomer verwoord heeft in een pakket van
eisen, gaat budgethouders echt helpen met het beheer van het pgb. Het portaal dat wij voor ogen
hebben, zorgt ervoor dat het per abuis indienen van onvolledige declaraties en contracten tot het
verleden behoort. Er kunnen geen declaraties betaald worden die niet door zowel budgethouder als
zorgverlener zijn geaccordeerd. Bij vermoedens van fraude kunnen betalingen eenvoudig worden stopgezet. Gegevens worden zodanig gekoppeld dat alle budgethouders worden beschermd tegen
frauderende zorgverleners. Ook kan er via het portaal fraude opgespoord worden, bijvoorbeeld door
dwarsverbanden te leggen tussen gewerkte uren van zorgverleners en de omvang van het bedrijf. Het
huidige portaal bij de SVB voorziet hier niet in. Het is zaak nu snelheid te maken met het
budgethouders-portaal zodat vanaf 1-1-2018 de kans op bewust en ook onbedoeld misbruik wordt
geminimaliseerd.
Voorlichting over de keuze voor een pgb is een voorwaarde voor minder oneigenlijk gebruik
Iemand maakt de keuze voor een pgb rondom zijn indicatiestelling. Per Saldo is van mening dat iemand
pas een goed passende keuze kan maken wanneer hij goed doordrongen is van de gevolgen van het
hebben van een pgb. Wij stellen dan ook voor om de voorlichting over wat een pgb precies is en wat er
van een budgethouder wordt verwacht, in een veel vroeger stadium plaats te laten vinden. Want pas als
1
Naar een meer fraudebestendig pgb Rotterdam, 10 november 2015 O. Kwast en A.H.A. Mohammad
iemand weet waar hij voor verantwoordelijk is en wat er van hem verwacht wordt, kan hij een goede
keus maken.
Iemand die zorg nodig heeft wil eigen regie, maar niet per definitie een pgb
Pgb mag geen keuze zijn, alleen omdat eigen regie in zorg in natura onvoldoende aanwezig is.
Wanneer iemand zelf wil bepalen welke zorg hij wanneer krijgt en van wie, zou dit niet automatisch
alleen via een pgb moeten kunnen. Per Saldo ziet hier het persoonsvolgende budget als een mogelijke
uitkomst. Hiermee voorkomen we dat iemand ongewild een pgb krijgt met alle mogelijke gevolgen van
dien. Aanbieders willen hier een budgethouder in ondersteunen. Vaak goedbedoeld, maar er zijn helaas
ook voorbeelden waarin dit slecht uitpakt en aanbieders het pgb alleen zien als een mooi verdienmodel.
Dit met ellende voor de budgethouder als gevolg.
Wanneer het fout gaat tussen budgethouder en zorgverlener wil de budgethouder dit kunnen
melden
Budgethouders laten ons weten dat zij misstanden wel willen melden, maar dat zij onvoldoende weten
waar zij daarvoor terecht kunnen. Daarnaast is het voor de budgethouder ook van belang dat signalen
snel opgepakt en afgehandeld worden. Dit geeft de budgethouder zekerheid. Wij vragen dan ook om
een eenvoudige en inzichtelijke procedure die helpt het pgb fraudebestendiger te maken.
Met vriendelijke groet,
mevr. A. Molenaar
directeur Per Saldo
Deze brief wordt mede ondertekend door de Patiëntenfederatie Nederland:
Mevr. D. Veldman
directeur
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Aline Molenaar (06-29066771;
[email protected])
Download