Brief

advertisement
Aan bestuur en directie van de bij de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) aangesloten stichtingen en
verenigingen
Datum
13 november 2007
Contact
mw. drs. C. (Claire) Vermolen
Ons kenmerk
B91107PVE1683
Telefoon
030-27 39 710
Bijlage(n)
5
E-mail
[email protected]
Onderwerp
uitnodiging bijeenkomst
zorgzwaartebekostiging
Geacht bestuur, geachte directie,
Op 7 september 2007 heeft de VGN voor het laatst een ledenbijeenkomst over de
zorgzwaartebekostiging georganiseerd. Door middel van deze ledenzending willen we
u graag schriftelijk informeren over de meest actuele ontwikkelingen. Tevens nodigen
we u uit voor een technische briefing op 3 december 2007 over de stand van zaken en
beoogde ontwikkelingen van de zorgzwaartebekostiging.
Derde voortgangsrapportage Zorgzwaartebekostiging
Op 26 oktober 2007 heeft staatssecretaris Bussemaker een brief geschreven aan de
Tweede Kamer. Deze brief bevat de derde voortgangsrapportage invoering
zorgzwaartebekostiging in 2007, een overzicht van de (bereikte) mijlpalen, een
samenvatting van de uitkomsten van de controle van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) en een opsomming van de uitkomsten van het onderhoudstraject 2007
(bijlage 1).
De voortgangsrapportage geeft in onze visie een goed beeld van de landelijke stand
van zaken van de invoering van de zorgzwaartebekostinging. De VGN is het met een
drietal punten in de voortgangsrapportage niet eens en heeft dat bij VWS aangekaart.
Zo suggereert de staatssecretaris in de voortgangsrapportage dat instellingen
voldoende voorbereidingstijd krijgen door het overgangsjaar 2008. Doordat de
definitieve tarieven voorlopig nog niet bekend zijn, hebben zorgaanbieders echter niet
het hele jaar de tijd om zich voor te bereiden. De tarieven worden namelijk nog in
november 2008 geactualiseerd!
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 413
3500 AK Utrecht
www.vgn.org
E [email protected]
T 030-27 39 300
F 030-27 39 387
Rabobank 33.10.21.005
BTWnr. 80.47.42.534.B.01
KvK Utrecht 135.34578
pagina 2
ons kenmerk B91107PVE1683
Tevens wordt in de voortgangsrapportage op pagina 2 gemeld dat de prijzen van de
ZZP’s voldoende zijn. Hier is de VGN niet op voorhand van overtuigd, zeker niet gezien
de kortingen uit het heden en recente verleden en de tariefsonderhandelingen van de
zorgkantoren.
Tenslotte legt de staatssecretaris in de voortgangsrapportage de verantwoordelijkheid
van een goede communicatie met de cliënt over de aanwending van de beschikbare
tijd en middelen bij de zorgaanbieder. De VGN is van mening dat deze verantwoordelijkheid zeker niet alleen ligt bij de zorgaanbieder. Ook het ministerie van VWS
dient de communicatie hieromtrent te verbeteren door een transitiebepaling op te
nemen in de gebruikersgidsen met informatie over de gevolgen van de invoering van
zorgzwaartepakketten. In de gebruikersgidsen moet volgens de VGN benadrukt
worden dat er sprake is van een transitiefase en budgetneutraliteit, zodat er geen
individuele urenclaims ontstaan. Dit punt wordt in de eerstkomende kerngroep
besproken.
Algemeen Overleg Zorgzwaartebekostiging
Op 8 november 2007 vond het Algemeen Overleg (AO) Zorgzwaartebekostiging plaats
in de Tweede Kamer. De Kamer was daarbij kritisch op de voortgang, maar heeft de
staatssecretaris uiteindelijk wel weer groen licht gegeven om door te gaan. Ter
voorbereiding op het AO heeft de VGN op 31 oktober 2007 een brief richting de
Tweede Kamer gestuurd over de ‘dagbesteding en zorgzwaartebekostiging
gehandicaptenzorg’ (bijlage 2). Deze brief is samen met de CG-Raad en VG Belang
opgesteld. In de brief is gekozen voor een focus op het apart inkopen van de
dagbesteding.
Dagbesteding
Dagbesteding in de gehandicaptensector werd tijdens het AO door kamerleden op een
verschillende manier aangekaart. De PvdA en de VVD ondersteunden de lijn van de
cliëntenorganisaties en de VGN om de dagbesteding los te koppelen van verblijf en
apart te bekostigen, zodat het model van hoofd- en onderaannemerschap losgelaten
kan worden. Het CDA stelde in het debat de keuzevrijheid van de cliënt centraal en
pleit voor zelfstandige inkoop van dagbesteding binnen het integrale pakket.
Volgens de staatssecretaris staat de keuzevrijheid van de cliënt voorop, bezien in het
kader van de kosten en de bureaucratie. De staatssecretaris laat het advies van de
cliëntenorganisaties en de VGN zwaar wegen. Ze heeft het besluit echter voor zich
uitgeschoven. Ze wilde eerst meer helderheid over een brief van ZN die vlak voor het
debat verzonden is, waarin vermeld wordt dat de door ons voorgestelde variant €250
miljoen extra zal kosten, en over de rapportage ‘Realistische tarieven voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
pagina 3
ons kenmerk B91107PVE1683
Tijdens het AO heeft de staatssecretaris gemeld dat de NZa denkt aan een gedifferentieerd tarief rekening houdend met de verschillende doelgroepen. De VGN heeft het
rapport vertrouwelijk in concept ontvangen. Hierdoor kunnen wij u over de inhoud van
het rapport nog niet informeren. Naar verwachting is dit begin december 2007 wel
mogelijk.
Bekostigingssysteem
Tijdens het AO gingen de kamerleden in op de wenselijkheid van de invoering van
zorgzwaartebekostiging. De Tweede Kamer vindt dat de zorgzwaartebekostiging een
stap in de juiste richting kan zijn, onder de voorwaarden dat de onduidelijkheden
worden weggenomen (over onder andere de tarieven), dat er een zorgvuldig
invoeringstraject wordt gekozen, dat de cliëntenondersteuning op orde is en dat er
een betrouwbaar beeld is van de zorgzwaartescores.
Vervolg
Een aantal Kamerleden heeft aangekondigd een vervolg AO te zullen plannen waarin
moties worden ingediend over cliëntenondersteuning en het apart contracteren van
dagbesteding. De datum hiervoor is ons nog niet bekend.
Onderhoudstraject 2007
Op basis van de onderhoudsbijeenkomsten die de VGN in het voorjaar 2007 voor de
leden heeft georganiseerd is een hele serie verbeterpunten aangedragen bij het
ministerie van VWS. Hiervan is een deel opgepakt door VWS, de overige punten
komen in 2008 aan bod.
Naar aanleiding van de per doelgroep geïnventariseerde tekortkomingen/verbeterpunten, zijn de desbetreffende ZZP-profielen aangepast. Op 1 oktober 2007 is het
document gepubliceerd waarin de aangepaste omschrijvingen van de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) voor het jaar 2008 staan genoemd (zie bijlage 3). Voor de
gehandicaptenzorg zijn voornamelijk wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot
betere omschrijving en afbakening van de ZZP’s. De belangrijkste wijzigingen hebben
betrekking op gedragsproblematiek, de behoefte aan ADL-ondersteuning bij SGLVGen SGEVG-cliënten en de ondersteuningsbehoefte van cliënten met een niet aangeboren hersenletsel. De aanpassingen in de ZZP’s zijn in de bijlage door middel van
arcering herkenbaar. In onze visie zijn de aanpassingen een stap in de goede richting.
Momenteel wordt er in de ZZP’s geen onderscheid gemaakt tussen kinderen (tot 18
jaar) en volwassenen. De VGN heeft gemeld en toegelicht dat de zorg voor kinderen
een ander karakter heeft dan de zorg voor volwassenen, onder andere door het
opvoedkundige aspect. VWS heeft echter besloten geen aparte ZZP’s voor kinderen te
ontwikkelen, maar een nadere toelichting te maken op het gebruik van ZZP’s bij de
indicatiestelling van kinderen en jeugdigen. In 2008 wordt bezien of deze oplossing
voldoende toereikend is.
pagina 4
ons kenmerk B91107PVE1683
Extreme en bijzondere zorgzwaarte
Tijdens een Technisch Overleg (TO) bij de NZa op 17 oktober 2007 is gesproken over
cliënten met een extreme of bijzondere zorgvraag en de daarbij passende toeslagen.
De toeslag ‘extreme zorgzwaarte’ wordt ontwikkeld voor individuele gevallen, terwijl
de toeslag ‘bijzondere zorgzwaarte’ bedoeld is voor aanwijsbare groepen, bijvoorbeeld
cliënten met ademhalingsondersteuning. We kunnen u nog niet vertellen hoe de
uiteindelijke regelingen er uit gaan zien, maar wel over de huidige stand van zaken en
de opstelling van de VGN.
Extreme zorgzwaarte
Het aanvankelijke uitgangspunt bij de ZZP’s was dat er bovenop iedere ZZP een
toeslag voor extreme zorgzwaarte mogelijk was als de cliënt niet uitkomt met de
standaarduren voor dit pakket. De VGN heeft dit standpunt ook verdedigd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt echter voor om dit alleen mogelijk te maken voor de
hoogste ZZP’s (bv. VG 7 of ZG 5) om te voorkomen dat de regeling leidt tot grote
meerkosten.
De NZa heeft een conceptbeleidsregel gemaakt waarin wel bij elke ZZP extreme
zorgzwaarte kan worden aangevraagd, maar pas als er een bedrag nodig is van meer
dan 120% van het bedrag dat hoort bij de hoogste ZZP (dus bijvoorbeeld 120% van
het tarief VG 7 of ZG 5). Er wordt dan wel vergoed vanaf het niveau van de onderliggende ZZP. Aanvragen moeten samen met het zorgkantoor worden ingediend. Over
deze beleidsregel wordt binnenkort verder gesproken met de NZa.
Bijzondere zorgzwaarte
De NZa heeft ook een eerste beleidsregel voor bijzondere zorgzwaarte ontworpen,
waarbij sprake is van een aantal klassen, uitgedrukt in extra uren per week en daarbij
behorende bedragen. Door middel van deze beleidsregel moeten extra middelen
beschikbaar komen voor bijzondere groepen als bijvoorbeeld mensen met ademhalingsondersteuning en epilepsie.
De VGN zet in op een adequate vergoeding van aantoonbare kosten voor bijzondere
en herkenbare groepen die niet uit de ZZP’s worden gedekt. Ook over dit onderwerp
wordt binnenkort verder overlegd met de NZa.
Herallocatietraject
De NZa heeft begin oktober 2007 een conceptnotitie over gevolgen van het
herallocatietraject verspreid naar de landelijke partijen van het technisch overleg,
waaronder de VGN. De notitie is vertrouwelijk, waardoor de uitkomsten nog niet
kunnen worden verspreid. VWS heeft de Kamer ingelicht en er is in globale termen in
kamerdebat over gesproken. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er in de
conceptnotitie sprake is van een aanzienlijke spreiding in de uitkomsten tussen
instellingen, maar ook dat de gemaakte berekeningen nog veel vragen oproepen. De
spreiding binnen de gehandicaptenzorg is veel groter dan die bij de verpleeg- en
verzorgingshuizen.
pagina 5
ons kenmerk B91107PVE1683
De staatssecretaris heeft tijdens het AO van 8 november 2007 aangegeven dat er per
deelsector, in samenspraak met de branches, verschillende herallocatietrajecten
kunnen worden ontwikkeld en dat de wijze van heralloceren modelmatig in maart
2008 helder moet zijn.
De NZa gaat de komende maanden eerst zelf zorgen voor meer duidelijkheid en
betere berekeningen voordat er resultaten openbaar worden gemaakt. De berekeningen kunnen pas verbeterd worden als de ZZP-tarieven aangepast zijn op grond
van de uitkomsten van de CIZ-controles en het dagbestedingsonderzoek. De VGN
dringt aan op snelle duidelijkheid en transparante en toetsbare berekeningen vanuit
de NZa, maar het is ook duidelijk dat de NZa hier wel de genoemde gegevens voor
nodig heeft.
Stand van zaken gap-tool
De gap-tool is het van de benchmark afgeleide instrument waarmee u het verschil
tussen uw huidige budget en het verwachte budget in ZZP-tarieven inzichtelijk kunt
maken. Het is op verzoek van de VGN door PricewaterhouseCoopers (PwC) ontwikkeld
om minder afhankelijk te zijn van de berekeningen van de NZa en ook om eigen
analyses te kunnen maken van eventuele systematische effecten van de invoering van
de ZZP’s. De gap-tool is begin september 2007 aan de leden van de VGN ter
beschikking gesteld, inclusief ondersteuning door een helpdesk bij PwC.
70 VGN-leden hebben de ingevulde gap-tool teruggestuurd. PWC is bezig alle
ingevulde gap-tools te analyseren en een rapportage te maken van de te verwachten
herallocatie-effecten. PWC heeft toegezegd de rapportage voor de ledenbijeenkomst
op 3 december gereed te hebben. Ook bij de gap-tool geldt dat de berekeningen niet
beter kunnen zijn dan de gebruikte indicatieve tarieven, die immers nog zullen worden
aangepast. De VGN gaat met PWC in overleg wat te doen met de gap-tool bij veranderingen van de tarieven. De AFEA en de HEAD-vereniging worden hierbij betrokken.
Transitieproblematiek indicatie en bekostiging
Sinds 1 juli 2007 krijgen nieuwe cliënten en cliënten die voor een herindicatie in aanmerking komen een indicatie in zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Hiermee maken zij jegens
de instelling waar zij verblijven aanspraak op de geïndiceerde zorg. De bekostiging
gebeurt echter nog op de oude parameters.
Een deel van de instellingen moet aan de cliënt al wel de geïndiceerde zorg leveren maar
zonder een passende bekostiging. Deze actuele "transitieproblematiek" is aan de hand
van een aantal praktijkcasussen door de VGN begin oktober 2007 bij VWS, CIZ en ZN
aanhangig gemaakt (zie bijlage 4).
Punt 5 in de bijlage (‘aflopende indicaties voor SGLVG toeslag’) is voor het jaar 2008
opgelost. Per 31 december 2007 loopt een groot aantal SGLVG-indicaties voor de
verblijfstoeslag SGLVG af. Door het uitstel van effectuering van de ZZP-bekostiging naar
2009 zou er in 2008 geen adequate bekostiging zijn voor een deel van deze doelgroep.
pagina 6
ons kenmerk B91107PVE1683
Om het CIZ nu niet te belasten met een "hausse" aan herindicaties voor (verlenging van)
een SGLVG-toeslag, zijn VWS en CIZ na enig aandringen van de VGN overeengekomen de
per 31 december 2007 aflopende indicaties met 1 jaar te verlengen.
VWS zoekt voor de overige punten in overleg met het CIZ en Zorgverzekeraars Nederland
(ZN) naar oplossingen en verwacht daarbij soepelheid van de zorgkantoren.
Signalen leden over nieuwe indicaties in relatie tot eerdere controle
De VGN krijgt van verschillende instellingen signalen dat het CIZ sinds 1 juli 2007
indicaties afgeeft die veel lager zijn dan de gescoorde ZZP. Dit is vreemd en
verontrustend, vooral omdat het hier instellingen betreft die niet zijn gevlagd (en waar
het scoren dus in orde was) of omdat het gecontroleerde instellingen betreft waar de
scores van de instelling eerder conform de inzichten van het CIZ bleken te zijn. Het
signaal is met VWS besproken. Ook is het onderwerp onder de aandacht gebracht van
de Raad van Bestuur van het CIZ. Het CIZ is zelf bezig met een onderzoek naar de
kwaliteit van de indicatiestelling en heeft de VGN verzocht casuïstiek te overleggen.
Vanzelfsprekend zullen we gebruik maken van dit aanbod. Indien u over dergelijke
casuïstiek beschikt nemen we daarvan graag kennis.
Toelatingenproblematiek
Tijdens de VGN-ledenbijeenkomst over zorgzwaartebekostiging van september 2007
bleek dat er grote vertragingen optreden bij de afgifte van toelatingen. Dit is reden
geweest voor de VGN om mondeling en schriftelijk hiervoor aandacht te vragen bij het
ministerie van VWS en bij het Agentschap Centrum Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG), dat tegenwoordig verantwoordelijk is voor de afhandeling
van de toelatingsaanvragen. Directeur Langdurige Zorg, Arnold Moerkamp, heeft
aangegeven dat hij het probleem onderkent en dat er reeds maatregelen zijn getroffen
om tot versnelling van de procedures te komen. Als bijlage 5 vindt u onze brief over
dit onderwerp. Het CIBG heeft de brief inmiddels beantwoord, maar daaruit bleek
weinig voortvarendheid. We zullen de druk erop houden.
Uitnodiging Technische briefing Indicatieve Prijzen ZZP’s
Op 22 november 2007 vindt de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats
van de VGN. Het was onze intentie om voorafgaand aan een ALV een technische
briefing/ledenbijeenkomst over zorgzwaartebekostiging te organiseren. Helaas bleek
dit niet mogelijk op dezelfde dag op dezelfde locatie vanwege de Veiligheidsconferentie van de Inspectie die tegelijkertijd in de Doelen plaatsvindt. Daarom nodigen
wij u hierbij uit om op maandagmiddag 3 december 2007 aanwezig te zijn bij de
technische briefing over de zorgzwaartebekostiging. Het programma zal globaal
bestaan uit een deel ‘stand van zaken’, toekomstige ontwikkelingen en openstaande
punten.
pagina 7
ons kenmerk B91107PVE1683
Bij de openstaande punten zal ondermeer nader worden ingegaan op de dagbesteding
en het onderzoek van de NZa naar de nieuwe tarieven daarvoor, het herallocatietraject, de extreme zorgzwaarte, de GAP-analyse en –indien beschikbaar- de
uitkomsten van de CIZ-controle. Tevens zal er ruimte worden geboden voor discussie.
De bijeenkomst vindt plaat in het Van der Vlak Hotel te Leusden op 3 december 2007
van 13.30 uur tot 17.00 uur. U kunt zich opgeven via het bijgevoegde
aanmeldingsformulier.
Met vriendelijke groet,
mw. drs. J.E.A.M. Nooren
Directeur
Bijlagen
- Aanmeldingsformulier
- Derde voortgangsrapportage van VWS
- Brief aan de Tweede Kamer over dagbesteding en zorgzwaartebekostiging
- Zorgzwaartepakketten
- Notitie problemen invoering ZZB in de GHZ
- Brief aan CIBG over klachten toelating
Download