VGN Nieuws Rapport inspectie bevestigt kwaliteitsinzet

advertisement
13 november 2007
VGN Nieuws
Berichten
Rapport inspectie bevestigt kwaliteitsinzet
gehandicaptenzorg
Project Praktijknetwerken Kennisbeleid &
Sociale Innovatie van start
VGN vraagt aandacht voor specifieke
doelgroepen in Wmo
Trendrapportage indicatiestelling AWBZ
Pilots indicatiestelling van start
Einde overgangsregeling Wmo
Toewijzingsvoorstel opleidingsplaatsen AVG
Kroon met kroonjuwelen gratis af
te halen
De Bruggen wint de wedstrijd
Zorginnovatie 2007
Markant zoekt nieuwe leden
redactiecommissie
Deaf in the Picture 2007
Zorgvisie zoekt zorgmanager van
het jaar
Onderwerpen gevraagd voor
multidisciplinaire richtlijnen
Inschrijving Nationale
Zorgvernieuwingsprijs geopend
Zorg voor Beter Extra:
Verbetertraject Plus
Vilans-publicatie Mentoren in zicht
Zorgenwelzijnisleuk.hyves.nl
Agenda
Een ervaring rijker
Conferentie over het Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording
Algemene Ledenvergadering VGN
Veilige zorg, ieders zorg
Manifestatie Mooie voorbeelden
Ledenraadplegingen Toekomst AWBZ
NGBZ Opensessiedag
Verslaving & Zorg
Rapport inspectie bevestigt kwaliteitsinzet gehandicaptenzorg
In Nieuwspoort werd op 6 november jl. het rapport Verantwoorde zorg voor
gehandicapten onder druk – Toets op risico’s in de 24-uurszorg voor mensen met
een verstandelijke beperking 2006-2007 gepresenteerd. Gerrit van der Wal,
inspecteur generaal voor de gezondheidszorg, overhandigde het rapport aan
staatssecretaris Jet Bussemaker en VGN-voorzitter Hans Ouwerkerk. De
belangrijkste conclusies en verbeterpunten komen overeen met die van de
Benchmark Gehandicaptenzorg. Lees meer
Terug naar inhoud
Project Praktijknetwerken Kennisbeleid & Sociale Innovatie van
start
Onder grote belangstelling vond op dinsdag 6 november in Utrecht de
startbijeenkomst van het project Praktijknetwerken Kennisbeleid & Sociale
Innovatie plaats. Tijdens een interactief programma werd het project toegelicht
en na afloop konden belangstellenden zich inschrijven voor deelname aan het
project. Lees meer
Terug naar inhoud
VGN vraagt aandacht voor specifieke doelgroepen in Wmo
In oktober 2007 heeft de Vaste Kamercommissie voor VWS in twee termijnen een
Algemeen Overleg gevoerd over de implementatie van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). De VGN heeft in een brief aandacht gevraagd voor
specifieke doelgroepen. Lees meer
Terug naar inhoud
Trendrapportage indicatiestelling AWBZ
In de Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling AWBZ over het eerste halfjaar
2007 presenteert het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) informatie over de
afgegeven positieve indicatiebesluiten AWBZ. Door de overheveling van de
Huishoudelijke Verzorging (HV) van AWBZ naar Wmo zijn de AWBZproductiecijfers inhoudelijk ongelijk aan de cijfers uit voorgaande jaren. Lees
meer
Terug naar inhoud
Pilots indicatiestelling van start
Staatssecretaris Bussemaker heeft op 30 oktober jl. het startschot gegeven voor
zeven pilots indicatiestelling. Van vrijwel alle pilots is het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) trekker en/of uitvoerder.
Het CIZ heeft voor de pilots een klankbordgroep ingesteld met
vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en
zorgaanbieders, waaronder VGN. Lees meer
Terug naar inhoud
Einde overgangsregeling Wmo
De overgangsregeling Wmo loopt af. Dit betekent dat overgangscliënten een
nieuwe indicatie voor hulp bij het huishouden krijgen en dat budgethouders voor
hulp bij het huishouden onder de gemeentelijke PGB-regels (persoonsgebonden
budget) vallen. Dit kan voor cliënten en instellingen tot veranderingen leiden.
Lees meer
Terug naar inhoud
Toewijzingsvoorstel opleidingsplaatsen AVG
Het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)
heeft op basis van een inventarisatie bij leden van de VGN het concept
toewijzingsvoorstel voor opleidingsplaatsen voor Arts voor Verstandelijk
Gehandicapten (AVG) opgesteld. Instellingen hebben tot uiterlijk 23 november
2007 de gelegenheid om hun zienswijze op het concept toewijzingsvoorstel aan
het CBOG kenbaar te maken. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Kroon met kroonjuwelen gratis af te halen
Wie een mooi plekje heeft voor de kroon die is gemaakt ter ere van het 25-jarig
regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Beatrix, kan deze afhalen bij de
VGN in Utrecht. Het is een prachtige kroon, met een diameter van 4,5 meter. Op
de kroon zitten veertien kroonjuwelen, bestaande uit schilderijen van kunstenaars
met een beperking. Lees meer
Terug naar inhoud
De Bruggen wint de wedstrijd Zorginnovatie 2007
‘Liesje’, het rollatorverbeteridee heeft de hoofdprijs van € 5000,- gewonnen in de
wedstrijd Zorginnovatie 2007. Deze innovatie is ingezonden door Marion Clevers,
fysiotherapeut bij zorginstelling De Bruggen in Zwammerdam. Het idee is een
relatief simpele oplossing voor het probleem van langdurig gebukt lopen van
zorgverleners. Lees meer
Terug naar inhoud
Markant zoekt nieuwe leden redactiecommissie
De redactiecommissie van Markant zoekt met ingang van 1 januari 2008 twee
nieuwe leden: een bestuurder of directeur van een lidorganisatie van de VGN en
een algemene lezer die geen specifieke binding met een lidorganisatie heeft. Lees
meer
Terug naar inhoud
Deaf in the Picture 2007
Van 15 tot en met 18 november 2007 vindt de tweede editie plaats van Deaf in
the Picture. Onder de noemer New Deaf Cinema wordt een selectie van de beste
film- en videoproducties die de afgelopen vier jaar internationaal zijn vervaardigd
door dove filmmakers, gepresenteerd. Lees meer
Terug naar inhoud
Zorgvisie zoekt zorgmanager van het jaar
Wie volgt Cordaan-bestuurder Eelco Damen op als zorgmanager van het jaar?
Zorgvisie is op zoek naar kandidaten voor de titel zorgmanager van het jaar. Een
bestuurder of manager die in aanmerking wenst te komen voor de titel, dient te
beschikken over grote leiderschapskwaliteiten. Lees meer
Terug naar inhoud
Onderwerpen gevraagd voor multidisciplinaire richtlijnen
ZonMw start in 2008 weer een nieuwe ronde van het programma Kennisbeleid
Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ). Een ieder die betrokken is bij de curatieve zorg
kan onderwerpen indienen waarvoor het belangrijk is om een multidisciplinaire
richtlijn te ontwikkelen. Met name wordt aandacht gevraagd voor de thema’s
ouderen en comorbiditeit, ggz en de factor arbeid. Lees meer
Terug naar inhoud
Inschrijving Nationale Zorgvernieuwingsprijs geopend
Organisaties met een goed idee waarmee de zorg of gezondheid valt te
verbeteren, kunnen hun project insturen voor de Nationale
Zorgvernieuwingsprijs. De winnaar ontvangt € 70.000,- om het project uit te
voeren. Insturen kan tot en met 30 november 2007. Lees meer
Terug naar inhoud
Zorg voor Beter Extra: Verbetertraject Plus open voor inschrijving
Organisaties in de langdurende zorg kunnen zich nu aanmelden voor het
Verbetertraject Plus, dat in april 2008 start. In dit traject werken zorginstellingen
aan de hand van een of meer inhoudelijke thema’s aan een aantoonbare
kwaliteitsverbetering in de gehele organisatie. Lees meer
Terug naar inhoud
Vilans-publicatie Mentoren in zicht
Vilans heeft een informatief boekje uitgegeven om zorgverleners meer inzicht te
geven in het begrip mentor. De behoefte aan vertegenwoordigers van
wilsonbekwame mensen in de zorg groeit. Uit de praktijk blijkt dat zorgverleners
nog weinig zicht hebben op de werkzaamheden van mentoren. Lees meer
Terug naar inhoud
Word lid van zorgenwelzijnisleuk.hyves.nl
Op het digitale vriendennetwerk Hyves.nl is een hyve in het leven geroepen om
te laten zien dat werken in zorg en welzijn leuk is! Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
Dinsdag 20 november
Een ervaring rijker
Organisatie: Opleidingscentrum Cello
Studiedag voor medewerkers en belangstellenden in de zorg voor mensen met
een ernstig meervoudige beperking. Na de inleiding Van methodiek naar praktijk,
kunnen de deelnemer kiezen uit workshops: Basale stimulatie, de methodische
werkwijze ‘Ervaar het maar’, het STAP project, muziek en Ervaar het met
knutselen. Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 21 november
Conferentie over het Jaardocument Maatschappelijke
Verantwoording
Organisatie: Ministerie van VWS
Met deze conferentie markeert het ministerie van VWS het moment van de
overgang van vrijwillige naar verplichte deelname aan het Jaardocument
Maatschappelijke Verantwoording. Hoe kunt u zichzelf presenteren met het
Jaardocument en de dialoog met belanghebbenden vergroten? Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 22 november
Algemene Ledenvergadering VGN
Organisatie: VGN
Tijdens het huishoudelijk gedeelte wordt aandacht besteed aan het
Ledenonderzoek, Begroting en Jaarplan 2008, Zorgzwaartebekostiging, CAO,
Contractering 2008, Maatregelen Prinsjesdag en Verkiezing bestuur. Tijdens het
thematische gedeelte wordt door mevrouw dr. M. Bussemaker, staatssecretaris
van het mnisterie van VWS een inleiding gehouden. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 22 november
Veilige zorg, ieders zorg
Organisatie: Inspectie voor de Gezondheidszorg
Symposium georganiseerd in het kader van de week van de Patiëntveiligheid en
het VWS programma Zorg voor Beter samen met veldpartijen,
brancheverenigingen, cliënten- en patiëntengroeperingen. Op het symposium
worden interventies gepresenteerd, die te maken hebben met het terugdringen
van vermijdbare schade. Ook kunt u deelnemen aan deelsessies die ingaan op
het bestrijden van schade bij de individuele patiënt. Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 22 november
Slotmanifestatie Mooie voorbeelden
Organisatie: Stichting Regie over Eigen Leven
Stichting Regie over Eigen Leven heeft alle Brabantse zorgorganisaties
uitgedaagd om mooie voorbeelden van regie over eigen leven uit de eigen
organisatie in te zenden naar het project Mooie voorbeelden. Lees meer
Terug naar inhoud
Maandag 10 december, woensdag 19 december, maandag 14
januari
Ledenraadplegingen Toekomst AWBZ
Organisatie: VGN
De VGN organiseert drie ledenraadplegingen over de SER-adviesaanvraag
Toekomst AWBZ. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie over de laatste
stand van zaken in het adviseringstraject en over de zich aftekenende contouren
van het advies. Lees meer
Terug naar inhoud
Vrijdag 14 december
NGBZ Opensessiedag
Organisatie: NGBZ
Studiedag met een marktkarakter waarop een groot aantal workshops wordt
gepresenteerd. Het onderwerp voor de Opensessiedag 2007 is LVG+ (cliënten
met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische /
gedragsproblematiek). Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 15 januari
Verslaving & Zorg
Locatie: Congrescentrum De Reehorst (Ede)
Organisatie: Stichting Sympopna
Tijd: 9.00-16.30 uur
Podium waarop werkers uit de verschillende velden van zorg, dienstverlening en
overheid elkaar ontmoeten en kennis opdoen over de stand van zaken op het
gebied van verslaving & zorg. Onderdeel van middagprogramma is Verslaving en
een verstandelijke beperking. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards