Brief - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

advertisement
Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
PorM/Directie Duurzaam Produceren IPC 625
Postbus 20951
2500 EZ DEN HAAG
Datum
29 januari 2010
Contact
dhr. drs. F. (Frits) Mul
Ons kenmerk
B26012010SA-1
Telefoon
030-27 39 681
Onderwerp
Concept drinkwaterbesluit
E-mail
[email protected]
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij wil de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de brancheorganisatie
voor instellingen die zorg verlenen aan mensen met een beperking, haar reactie geven
op het concept Drinkwaterbesluit. Dit concept is in december 2009 in de Staatscourant
bekend gemaakt, opdat belanghebbenden vóór 15 februari 2010 kunnen reageren.
Onze reactie heeft te maken met het onderdeel ‘preventiemaatregelen legionella’.
De VGN wil benadrukken dat veiligheid voor de aan onze zorg toevertrouwde cliënten
voorop staat. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de zorg, maar ook voor de
veiligheid in gebouwen (bijvoorbeeld brandveiligheid) en voor een veilige
drinkwatervoorziening. De in de vigerende regelgeving gevraagde
preventiemaatregelen op het gebied van legionella kunnen wij dan ook billijken voor
zover het onze grote instellingsterreinen betreft. Daar verblijven cliënten met een
vaak kwetsbare gezondheid.
Dat ligt echter heel anders in onze woonvoorzieningen in ‘gewone’ woonwijken. Deze
woonvoorzieningen verschillen qua wonen en veiligheid niet van andere in diezelfde
wijk gelegen huizen en onze bewoners wonen daar met een grote mate van
zelfstandigheid. De vele onkosten die instellingen momenteel in deze woonwijken
moeten maken om de legionella ‘buiten de deur te houden’ zijn disproportioneel ten
opzichte van de resultaten die behaald worden: ondanks de investering van vele
tienduizenden euro’s per instelling (welk bedrag in mindering komt op het zorggeld)
worden instellingen voortdurend geconfronteerd met positieve laboratoriumuitslagen
van de afgenomen watermonsters. Positief betekent hier: legionella aanwezig! Dit leidt
tot noodzakelijke reinigingsprocedures die vaak uitermate kostbaar zijn. En dat terwijl
er geen ziektegeval bekend is en ook geen reden is te veronderstellen dat de
waterleiding in de woonhuizen in onze sector vaker besmet zou zijn dan in de
woningen van de buren.
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 413
3500 AK Utrecht
www.vgn.org
E [email protected]
T 030-27 39 300
F 030-27 39 387
Rabobank 33.10.21.005
BTWnr. 80.47.42.534.B.01
KvK Utrecht 135.34578
pagina 2
ons kenmerk B26012010SA-1
De legionellabacterie wordt onderverdeeld in een (gevaarlijke, ziekte veroorzakende)
Pneumophila-stam en een ongevaarlijke Non-pneumophila-stam. Met name deze
laatste stam wordt meestal gekweekt bij de bemonstering.
Reactie van de VGN op het concept aangaande de woonvoorzieningen in
wijken:
We zijn blij met een aantal aanpassingen die nu voorgesteld worden. We willen die
graag onderschrijven. Met name betreffende de woonvoorzieningen in woonwijken: in
een Ministeriële Regeling zullen de kleinschalige woonvoorzieningen in de woonwijken
uit de sfeer van de preventieve maatregelen gehaald worden. Dat is een grote winst
voor onze instellingen. Het bespaart veel onnodige kosten en personele uren die
verloren gaan in verband met de controles. Het Landelijk Infectie Overleg van de GGD
deelt onze mening dat de kosten bij kleinschaligheid niet opwegen tegen eventuele
baten, zeker aangezien er geen ziektegevallen bekend zijn.
Reactie van de VGN met betrekking tot grootschalige locaties:
We zijn tevreden met de wijziging dat melding aan de eigenaar van het
waterleidingnet en aan de inspecteur pas bij 1000 kve (kolonie vormende eenheden)
hoeft plaats te vinden (was 100 kve). Pas bij 1000 kve treedt een reinigingsprotocol in
werking. We stellen echter als wijziging voor dat deze reinigingmaatregelen boven de
1000 kve slechts plaatsvinden bij het aantreffen van de Pneumophila-stam. Indien de
Non-pneumophila-stam wordt aangetroffen, dan treedt in ons wijzigingsvoorstel de
verplichte reiniging pas in werking boven de 10.000 kve.
In de praktijk blijken deze uitslagen geen invloed te hebben op de toename van
ziekteverschijnselen. Instellingen kunnen daarmee zo’n 80% van (vaak onnodige)
kosten besparen. En toch kunnen we door de periodieke controles de vinger aan de
pols houden.
Graag vernemen we uw reactie.
Met vriendelijke groet,
J. Bruning
Directeur
Download