Brief

advertisement
Aan bestuur en directie van de bij de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) aangesloten stichtingen en
verenigingen
Datum
14 januari 2010
Contact
mevr. mr. T. (Tineke) Donga
Ons kenmerk
B1201ZMA2010
Telefoon
030- 273 9 624
Bijlage(n)
2
E-mail
[email protected]
Onderwerp
Beslissing NZa weeffouten ZZB
Geacht bestuur, geachte directie,
In deze brief informeren wij u over de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) van 5 januari 2010 op het ‘collectieve’ bezwaar van 65 lidinstellingen (bijlage).
De NZa wijst de bezwaren van onze 65 lidinstellingen tegen de weeffouten bij de
zorgzwaartebekostiging voor een belangrijk deel af. Wij informeren u tevens over de
besluitvorming die zal plaatsvinden over (juridische) ondersteuning vanuit de VGN bij
het vervolgtraject. Daarnaast volgt nog procesinformatie over de hoorzitting van 15
december 2009 bij de VWS-commissie bezwaarschriften in verband met de datum van
afgifte van de SGLVG-verblijfsplaatsen.
De beslissing van de NZa
De collectieve bezwaarprocedure is gestart op 29 januari 2009 tegen de
tariefbeschikkingen van december 2008. De VGN heeft hiervoor advocaat mr. J.
Sijmons van Nysingh advocaten ingeschakeld die op kosten van de VGN voor de
betrokken leden optreedt. De VGN is steeds door hem betrokken bij de procedure
maar is zelf geen procespartij. De NZa heeft op 5 januari 2010 een beslissing
genomen op de bezwaren tegen de weeffouten bij de invoering van de
zorgzwaartebekostiging. De betrokken lidinstellingen zijn inmiddels al door mr. J.
Sijmons geïnformeerd over deze beslissing. In volgorde van de beslissing betreffen de
bezwaren: de toelating SGLVG-verblijfsplaatsen en het tarief, tarieven LVGinstellingen, tarieven LG-instellingen, kindmodule woonzorg, systeemfout semimuraal,
semimurale dagbesteding, herallocatie, ademhalingsondersteuning, toeslag MFC en
Observatie, tarief ZZP-5-VG en ernstig meervoudig gehandicapten, toeslag extreme
zorgzwaarte en crisisplaatsen. De NZa heeft bezwaren over de toeslag MFC en
Observatie met terugwerkende kracht toegewezen. De systeemfout semimuraal wordt
voor de lidinstellingen Novo en Hartekamp hersteld. Voor het overige worden de
bezwaren tot onze teleurstelling afgewezen. Daarbij wordt soms verwezen naar het
onderhoudstraject, zoals bij de kindmodule woonzorg waarbij aanpassing voor de
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 413
3500 AK Utrecht
www.vgn.org
E [email protected]
T 030-27 39 300
F 030-27 39 387
Rabobank 33.10.21.005
BTWnr. 80.47.42.534.B.01
KvK Utrecht 135.34578
pagina 2
ons kenmerk B1201ZMA2010
toekomst mogelijk aangewezen is. Bij de beslissing hebben wij een beknopte
inhoudelijke samenvatting voor u toegevoegd (bijlage samenvatting).
Het vervolgtraject
Tegen deze beslissing op bezwaar van de NZa kan volgens de Algemene wet
bestuursrecht door de betrokken instellingen beroep ingesteld worden bij het College
van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Op dit moment analyseren wij met mr. J.
Sijmons de beslissing, waarna hij een advies zal uitbrengen over de juridische
implicaties en de beroepsmogelijkheden. Over het eventuele juridische vervolgtraject
raadplegen wij ook de Adviescommissie voor Financiële en Economische
Aangelegenheden (AFEA). Hierna zal het bestuur van de VGN in de vergadering van 4
februari a.s. besluiten of de VGN doorgaat en zo ja op welke wijze. De
zeswekentermijn waarbinnen beroep bij het CBB kan worden ingesteld verstrijkt 16
februari a.s. De betrokken leden zullen tijdig bericht ontvangen over het besluit van
het bestuur van de VGN, om eigen afwegingen te kunnen maken over de voortzetting.
Hoorzitting bij het ministerie van VWS
Op 15 december 2009 jl. heeft de VWS-commissie bezwaarschriften de hoorzitting
gehouden in de collectieve bezwaarprocedure (50 leden) over de ingangsdatum van
1 juli 2009 van de toelatingen voor SGLVG-verblijfsplaatsen. De VGN vindt dat hier
1 januari 2009 als ingangsdatum moet worden gehanteerd. De VGN neemt aan deze
procedure zelf deel als partij. Naast enkele lidinstellingen was de VGN dan ook bij deze
hoorzitting aanwezig. Deze Commissie bestaat uit twee externe deskundigen en een
senior jurist van het ministerie van VWS. Op de zitting werd de staatsecretaris van
VWS vertegenwoordigd door de landsadvocaat. Verder waren medewerkers van VWS
en het CIBG aanwezig. De hoorzitting is naar onze mening goed verlopen. De
Commissie brengt een advies uit aan de staatssecretaris die naar verwacht begin
februari een beslissing op bezwaar zal nemen.
Wij houden u op de hoogte van de juridische ontwikkelingen en de vervolgstappen.
Met vriendelijke groet,
H. van Esch
Waarnemend directeur
Bijlagen:
Samenvatting beslissing met kenmerk: Bij13012010SA
Beslissing NZa 5 januari 2010 (weeffouten ZZB)
Download