Brief

advertisement
Aan bestuur en directie van de bij de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) aangesloten stichtingen en
verenigingen
Datum
4 mei 2007
Contact
mw. drs. G.H. (Rita) Hut
Ons kenmerk
B50407PVE0528
Telefoon
030-27 39 657
Onderwerp
expertgroep informatiebeleid
E-mail
[email protected]
Geacht bestuur, geachte directie,
De VGN zoekt belangstellenden voor de nieuw op te richten expertgroep
informatiebeleid.
1. Aanleiding
Het bestuur van de VGN heeft aangegeven dat het informatiebeleid binnen de VGN in
2007 geïntensiveerd moet worden. Tot op heden is er binnen de VGN geen specifiek
gremium ten behoeve van informatiebeleid waaraan vraagstukken op dit terrein
kunnen worden voorgelegd. Hieraan bestaat wel een sterke behoefte zodat het VGNbureau samen met de leden onder meer kan bepalen welke effecten landelijke
ontwikkelingen op het gebied van informatiebeleid hebben en welke prioriteiten
gesteld moeten worden in het oppakken van onderwerpen.
Daarnaast heeft de Adviescommissie Financiële en Economische Aangelegenheden
(AFEA) heeft tijdens de evaluatie van de adviescommissies aangegeven dat specifieke
expertise nodig is om vraagstukken op het gebied van informatiebeleid te
beantwoorden. De AFEA heeft aangegeven hier ook behoefte aan te hebben.
We hebben gekozen voor de term expertgroep omdat de deelnemers enerzijds het
bureau van de VGN zullen ‘voeden’ met kennis en ervaringen vanuit het werkveld
zodat het bureau dit kan meenemen in de beleidsvorming op landelijk niveau en
anderzijds met de behoeften die zij op het gebied van informatiebeleid hebben en
waaraan de VGN aandacht moet schenken. Het voordeel voor de leden van de
expertgroep is dat ze vroegtijdig geïnformeerd worden over landelijke ontwikkelingen
en hierop kunnen reageren en dat ze kunnen meedenken over de stappen die de VGN
op het gebied van informatiebeleid zet.
Uiteraard zullen wij alle leden blijven informeren over landelijke ontwikkelingen op het
gebied van informatiebeleid.
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 413
3500 AK Utrecht
www.vgn.org
E [email protected]
T 030-27 39 300
F 030-27 39 387
Postbank 4640623
Rabobank 33.10.21.005
BTWnr. 80.47.42.534.B.01
KvK Utrecht 135.34578
pagina 2
ons kenmerk B50407PVE0528
2.
Doelstelling
Het doel van de expertgroep is het adviseren van het bureau van de VGN op het
gebied van informatiebeleid, zodat wij optimale ondersteuning kunnen bieden aan
onze leden op dit terrein.
Door de oprichting van de expertgroep kan de VGN tevens zorg dragen voor de
vertegenwoordiging van de gehandicaptensector in landelijke gremia op het gebied
van informatiebeleid, zoals de NEN norm- en beleidscommissie informatievoorziening
in de zorg.
3.
Inhoud van de werkzaamheden
Wij zien onder meer de volgende taken weggelegd voor de expertgroep:
 het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar consequenties voor zowel onze
sector als de individuele lidinstellingen;
 het uitwisselen van ideeën en opvattingen over hoe instellingen kunnen worden
voorbereid op uitkomsten van landelijke ontwikkelingen en projecten die
implicaties hebben voor het informatiebeleid;
 het aandragen van onderwerpen die de VGN dient op te pakken ten aanzien
van het faciliteren van de lidinstellingen op het gebied van informatiebeleid en
adviseren over welke prioritering moet worden gesteld;
 advisering van het VGN-Bureau over de toepassing van ICT-beleid (in
faciliterende zin);
 het meedenken over de inrichting van de informatievoorziening op het gebied
van informatiebeleid op het ledennet van de VGN en het leveren van een
interactieve bijdrage aan het informatiebeleid door te participeren in de te
starten community informatiebeleid op het ledennet. Hierbij kan worden
gedacht aan het deelnemen aan discussies, het beantwoorden van vragen of
het plaatsen van artikelen;
 het adviseren van afgevaardigden in begeleidingscommissies op het gebied van
informatiebeleid, zoals de NEN-beleidscommissie.
Vraagstukken die in de expertgroep in ieder geval aan de orde komen, hebben
betrekking op onder meer de AWBZ-brede zorgregistratie, de Jaarverantwoording
Zorginstellingen, de benchmark, het Electronisch Cliënten Dossier (ECD),
standaardisering van berichtenverkeer, softwarevergelijking, informatiebeveiliging en
informatievoorziening.
4.
Werkwijze
De expertgroep komt 6x per jaar bijeen. Verder vindt vanuit het Bureau zo nodig
consultatie via de mail plaats.
De expertgroep bestaat uit maximaal 12 leden. We zoeken leden/experts die
verantwoordelijk zijn voor of adviseren over de uitvoering van het informatie- en ICTbeleid binnen lidinstellingen van de VGN.
pagina 3
ons kenmerk B50407PVE0528
De bijeenkomsten worden gehouden op het kantoor van de VGN in Utrecht en duren
maximaal twee uur. De leden nemen op onbezoldigde basis deel aan de expertgroep.
Het is wel mogelijk reiskosten te declareren volgens de VGN regeling.
5.
Profiel leden van de expertgroep informatiebeleid
De samenstelling van de expertgroep heeft als bindende factor dat er een link is met
de praktijk. Afhankelijk van de grootte van de instelling denken we aan een directeur,
manager, hoofd of adviseur met informatiebeleid en ICT in zijn/haar portefeuille.
Verder is de kandidaat in staat/bereid om op landelijk niveau naar de ontwikkelingen
op het gebied van informatiebeleid te kijken.
6.
Selectiecriteria
De expertgroep wordt, indien er meer dan twaalf aanmeldingen zijn, samengesteld op
basis van onderstaande criteria zodat een zo goed mogelijke afspiegeling van het
ledenbestand tot stand komt (bijvoorbeeld de vertegenwoordiging van alle
doelgroepen en zowel kleine als grote organisaties). In ieder geval zullen de
afgevaardigden in de landelijke gremia op het gebied van informatiebeleid lid zijn van
de expertgroep.
De criteria waarop geselecteerd wordt:
 regio/werkgebied van de zorgaanbieder;
 grootte van de organisatie;
 cliëntendoelgroep;
 soort softwarepakket dat de instelling gebruikt.
Belangstelling voor deelname aan de expertgroep?
Belangstelling voor deelname aan de expertgroep kan schriftelijk kenbaar worden
gemaakt aan de VGN via een brief of mail waaraan een kort CV is toegevoegd.
De sluitingstermijn voor de reacties op deze oproep is 29 mei 2007.
Uw reactie kunt u richten aan de in de briefhoofd genoemde contactpersoon en
eventuele informatie kunt u bij haar opvragen. Graag zien we uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
mw. drs. J.E.A.M. Nooren
Directeur
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards