(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Griffie
Commissie voor bestuur en middelen
Datum commissievergadering :
nvt
DIS-stuknummer
:
Behandelend ambtenaar
:
Dienst/afdeling
:
Nummer commissiestuk
:
Datum
:
Bijlagen
:
957964
ir. H.M. Sasse
MCO/I&A
BM-0060
25 november 2003
1
Onderwerp:
Scenario’s Informatiebeleid 2003-2007
Voorstel van GS aan PS:
ter bespreking
ter kennisneming
ter vaststelling
Voorstel van het Presidium/Griffie:
ter bespreking
ter kennisneming
ter vaststelling
Griffier der Staten,
namens deze,
ing. A.J. Brul
Bijlage:
1. Eindrapport Scenario’s Informatiebeleid 2003-2007
Notitie ten behoeve van de commissie voor voor bestuur en
middelen inzake Eindrapport Scenario’s Informatiebeleid
2003-2007
Ten behoeve van de uitwerking van het bestuursakkoord hebben wij de ambitie voor het informatiebeleid
vastgesteld conform het Eindrapport Scenario’s Informatiebeleid 2003-2007. Wij kiezen voorlopig voor een
aanpak conform het in het Eindrapport genoemde scenario 2. Bij de Voorjaarsnota 2005 zullen wij bezien of
en hoe de stap naar scenario 3R gemaakt kan worden.
In de Bijlage Uitwerking Bestuursakkoord 2003-2007 is het scenario 2 uitgewerkt in de paragraaf
Bedrijfsvoering. In het bijzonder betreft het de uitvoering van drie programma’s:
1. Het programma electronische overheid met als klantproduct de doorontwikkeling van www.brabant.nl
tot een provinciaal loket en een duurzame informatievoorziening, waarmee primaire processen hun
producten en diensten ook electronisch aan klanten en partners aanbieden. Hiermee wordt een extra
impuls gegeven aan E-government.
2. Het programma resultaatgericht management met als klantproduct de herinrichting, invoering en
uitbouw van een administratiesysteem, waarmee primaire en ondersteunende processen hun
doelstellingen en prestatie-indicatoren – en de realisatie daarvan – ook electronisch en controleerbaar
vastleggen, meten en rapporteren.
3. Het programma integraal samenwerken met als klantproduct de ontwikkeling en realisatie van een
informatiesysteem, waarmee de primaire processen op een efficiënte en effectieve wijze integraal, intern
en extern en gebiedsgericht kunnen samenwerken.
Wij verwachten van de Directieraad een nadere analyse van de mogelijke efficiency verbeteringen die met de
realisatie van de ambities zijn te behalen. De Directieraad heeft deze nadere analyse onderdeel gemaakt van de
opstelling van de afdelingsplannen 2004.
's-Hertogenbosch, 25 november 2003
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
-2-
Download