Ziekte loondoorbetaling versie 1

advertisement
LOONBETALING BIJ ZIEKTE
Principe
Aan de werknemer die ten gevolge van arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn arbeid geheel of gedeeltelijk te
verrichten, zal werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte het salaris van
werknemer voor …..% doorbetalen tot maximaal 52 weken nadien. In principe dient u zelf te bepalen of u 100%
(= maximum) of 70% (= minimum) of een andere percentage er tussenin, uitbetaalt. U dient de door u
vastgestelde norm voor alle werknemers op dezelfde wijze toe te passen.
Het tweede ziekte jaar mag u niet meer dan 70% van het laatste loon betalen.
Opeenvolgende ziektegevallen, onderbroken door ten hoogste vier weken, worden als een aaneengesloten
periode beschouwd.
Wettelijke basis / consequenties
Indien de werknemer zich niet of niet volledig houdt aan de voorschriften ten aanzien van ziekmelding en controle
van werkgever en/of Arbodienst, heeft werkgever het recht over die periode uitsluitend de wettelijke bepalingen
voor doorbetaling van salaris te hanteren. Op grond van deze wettelijke bepalingen is bepaald dat werknemer bij
ziekte gedurende een periode van 52 weken recht houdt op 70% van het overeengekomen salaris met een
minimum van 100% van het wettelijk minimumloon en een maximum van 70% van het maximum dagloon, als
bedoeld in artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Tevens is het gestelde in de Wet verbetering
poortwachter van toepassing. Deze verplichting geldt niet voor het tweede ziektejaar.
Vervallen vergoedingen (indien van toepassing)
Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan 4 weken duurt vervallen de aanspraken op onkostenvergoeding,
reiskostenvergoeding, telefoonvergoeding en de ter beschikkingstelling van de lease-auto vanaf de eerste dag na
het voortduren van de periode van 4 aaneengesloten weke en blijven die aanspraken vervallen zolang de
arbeidsongeschiktheid voortduurt.
Schuld derden

In geval de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is veroorzaakt door toedoen van een derde, is
hij/zij verplicht werkgever zodanig te informeren dat werkgever zich een oordeel kan vormen omtrent de
verhaalsmogelijkheden van werkgever.

Indien de werknemer ter zake van zijn ongeschiktheid een vordering wegens loonderving tegen derden
kan doen gelden, zal werkgever alleen gehouden zijn tijdens ziekte loon door te betalen indien de
werknemer zijn vordering tegen derden door middel van cessie aan werkgever overdraagt.

Indien werkgever, zonder kennis te hebben gehad van een verhaalsmogelijkheid op derden, en de
werknemer nadien alsnog een schadevergoeding van of wegens deze derde verkrijgt, dient de
werknemer die vergoeding af te dragen aan werkgever.

Werkgever is zonodig gerechtigd de door de werknemer ontvangen, maar niet aan werkgever
afgedragen schadevergoeding te compenseren met salaris of andere aan de werknemer te betalen
vergoedingen.

De schadevergoeding die de werknemer aan werkgever dient af te dragen, dient schadevergoeding te
zijn wegens gederfde inkomsten. Vergoedingen in de zin van immateriële schadevergoeding, of andere
vergoedingen dan vergoedingen wegens inkomstenderving zijn hieronder niet begrepen.

Partijen zullen van tevoren overleg voeren omtrent eventueel te volgen juridische procedures inzake
loonderving. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van werkgever. Het recht van de
werknemer op doorbetaling van loon bij ziekte eindigt in ieder geval op het moment dat de
arbeidsovereenkomst eindigt.
Datum : februari 2006
Versie : 1
Loonbetaling bij arbeidsongeschiktheid
Pagina 1 van 1
VVVH-arbeidsreglement
Download