voorbeeld bedrijfsreglement

advertisement
Model Bedrijfsreglement (huishoudelijk reglement)
TOELICHTING
Indien gewenst kan de ondernemer een bedrijfsreglement opstellen). Er zijn verschillende
benamingen voor het bedrijfsreglement in omloop, bijvoorbeeld huishoudelijk reglement,
personeelshandboek, personeelsreglement, personeelsgids, etc Een bedrijfsreglement omvat in
eerste instantie ordevoorschriften. Deze kunnen eenzijdig worden vastgesteld en gewijzigd door de
werkgever. Soms worden er ook arbeidsvoorwaarden in geregeld. Deze kunnen alleen tweezijdig
worden overeengekomen.
Ordevoorschriften.
Een ondernemer kan dus eenzijdig de ordevoorschriften vaststellen. Te denken valt aan werktijden,
pauzes, gedragsregels, ziekte- en vakantieregeling etc. Voor invoering van een nieuw
bedrijfsreglement verdient het wel aanbeveling om de invoering in overleg met uw personeel te
laten verlopen. Voor nieuw personeel kunt u volstaan met uitreiking van het reglement bij
indiensttreding.
(Secundaire) Arbeidsvoorwaarden.
In het bedrijfsreglement mogen geen afspraken worden gemaakt welke in strijd zijn met de CAO.
Daarvoor is dispensatie van CAO-partijen vereist. Ook is het niet mogelijk om op deze wijze
normeringen van wacht- en rusttijden vast te stellen. Voor een dergelijke normering is overleg met
de vakbond(en) vereist.
Voorwaarden die verder gaan dan ordevoorschriften kunnen alleen tweezijdig worden
overeengekomen. Daartoe is in de modellen arbeidsovereenkomst standaard opgenomen dat de
werknemer bekend is met het reglement en daarmee onvoorwaardelijk akkoord gaat. Bovendien is
er in de modellen een bepaling opgenomen dat de werknemer op voorhand akkoord gaat met
eenzijdige wijzigingen of uitbreidingen van het reglement. Op deze bepaling kan echter alleen een
beroep worden gedaan indien er een zwaarwichtig bedrijfsbelang voor aanwezig is waarvoor de
belangen van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid moeten wijken.
Is er geen bepaling over het bedrijfsreglement in de arbeidsovereenkomst opgenomen, dient u het
reglement dus separaat te laten ondertekenen.
Bijgaand model dient als voorbeeld; uiteraard kunnen de exacte regels per bedrijf verschillen.
Informatie bij de afdeling Sociale Zaken, tel: 0900-TLNINFO (0900-856 46 36) 10 eurocent p.m.,
fax: 079-3636266.
Model bedrijfsreglement
Transport en Logistiek Nederland 2003
Model Bedrijfsreglement (huishoudelijk reglement)
INHOUDSOPGAVE
Algemeen
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 1
blz. 1 en 2
blz. 2
blz. 2
blz. 2
Tanken
Onderhoud
Maximumsnelheid
Rij- en rusttijden
Liftersverbod
Diensttijd
Urenverantwoording
Loonbetaling
Voorschotten/onkostenafr./ remb.
Woon- werkverkeer
Ziekmelding
Vakantie
Adreswijziging
Drankmisbruik
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
blz. 2 en 3
blz. 3
blz. 3
blz. 3
blz. 3 en 4
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 4
blz. 4 en 5
blz. 5
blz. 5
Bijlage I a/b/c
Arbeidstijdenbesluit/EEGverordening 3820-3821/85/AETR
Inventaris
Aanvullende bepalingen
Documenten
Werkinstructies
Schades en boetes
Bijlage II
Bijlage III
(c) Transport en Logistiek Nederland
Model bedrijfsreglement
Transport en Logistiek Nederland 2003
Algemeen
Artikel 1
Elke werknemer wordt geacht vanaf de datum van indiensttreding (respectievelijk ondertekening) kennis te
hebben genomen van de inhoud van dit reglement en hij/zij verplicht zich dit reglement strikt te zullen naleven.
Artikel 2
Bij overtredingen van dit reglement die geen dringende reden opleveren voor ontslag op staande voet (zoals
overtreding van artikel 24) zal de werkgever de betrokken werknemer per aangetekend schrijven kennis geven
welk(e) artikel(en) van dit reglement hij heeft overtreden. Herhaaldelijke overtreding van dit reglement kan voor de
werkgever aanleiding zijn het dienstverband te beëindigen.
Documenten
Artikel 3
De door de directie, planning en/of administratie voorgeschreven documenten en/of administratieve bescheiden
dienen duidelijk en nauwkeurig te worden ingevuld en binnen de daarvoor gestelde termijn of het daarvoor
bepaalde tijdstip te worden ingeleverd.
Artikel 4
Voor het rijdend personeel zijn die bescheiden:
a.
b.
c.
d.
vrachtbrieven;
urenverantwoordingsstaten;
orderbonnen;
tachograafschijven (de schijven van de lopende week en de laatste schijf van de voorafgaande week moet
men bij zich houden);
Artikel 5
Het rijdend personeel dient in het bezit te zijn van geldige rijbewijzen en, voor zover van toepassing, geldige
paspoorten, diploma's, A.D.R.-certificaten en dergelijke. Men dient er zelf op te letten dat tijdig verlenging van
deze documenten wordt aangevraagd.
Werkinstructies
Artikel 6
De werknemer is verplicht de werk- en veiligheidsinstructies bij verladers, ontvangers en van leidinggevenden
betreffende de planning, vertrek, laad- en lostijden en overige opgegeven werkzaamheden nauwgezet uit te
voeren. Zonder voorafgaande toestemming is het de werknemer niet toegestaan van deze instructie af te wijken.
Artikel 7
De werknemer is verplicht om in alle voorkomende gevallen te helpen bij het laden en lossen van goederen. De
werknemer is verantwoordelijk voor:
a. de stuwage van de goederen in het voertuig;
b. controle op het juiste aantal en soort;
Model bedrijfsreglement
Transport en Logistiek Nederland 2003
1
c. de goede ontvangst en aflevering van de goederen overeenkomstig de vervoersdocumenten;
d. het doen van bemerkingen bij geconstateerde afwijkingen op de vrachtbrief;
e. de controle op de vereiste vervoers- en ladingdocumenten en de aftekening van ontvangst en afgifte van
de goederen;
f. het opmaken van de vervoers- en ladingdocumenten bij het ontbreken daarvan.
Artikel 8
De werknemer is verplicht bij bijzonderheden contact op te nemen met het kantoor onder andere in de navolgende gevallen:
a. bij vertragingen door verslapen, pech, weersgesteldheid en files;
b. bij een wachttijd langer dan een half uur.
Chauffeurs die op de laadplaats aankomen dienen zich onmiddellijk te melden bij de betreffende functionaris en
op correcte wijze alles in het werk te stellen om zo vlug mogelijk geladen te komen. Indien de belading niet binnen
de geplande tijd geschiedt, dient de planning hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld.
Chauffeurs die aankomen op de losplaats, dienen zodra het moment van leegkomen bekend mag worden
verondersteld, dit onverwijld aan de planning te melden.
Schades en boetes
Artikel 9
Schades dienen onmiddellijk bij terugkeer te worden gemeld bij het hoofd van de administratie. De
schadeformulieren moeten ter plaatse correct worden ingevuld en ondertekend. Erken nooit schuld en fotografeer
indien mogelijk. Bij persoonlijk letsel nooit van de plaats van de aanrijding weggaan voordat de politie is geweest.
Dit geldt ook als er sprake is van grote materiële schade.
Artikel 10
In principe zijn alle boetes die voortvloeien uit bekeuringen voor rekening van degene die de betreffende
overtreding heeft begaan, tenzij de directie anders beslist.
Tanken
Artikel 11
De werknemer is verplicht nauwgezet de op de bijlage vermelde tankinstructies op te volgen.
Het tanken onderweg is slechts toegestaan op de in de bijlage vermelde stations tot een hoeveelheid die strikt
noodzakelijk is om de standplaats te bereiken, tenzij anders is bepaald.
De getankte hoeveelheden dienen op de ritverantwoording met de bijbehorende kilometerstand te worden
aangetekend. De kilometerstand dient tevens op de leveringsbon te worden ingevuld.
Het is alleen toegestaan om op het kenteken te tanken, dat behoort bij de dieselautomaatsleutel.
Onderhoud
Artikel 12
Model bedrijfsreglement
Transport en Logistiek Nederland 2003
2
De werknemer is verplicht voor de aanvang van de dienst het voertuig te inspecteren op onder andere:
a. olie- en waterpeil;
b. verlichting;
c. werking van de hulpwerktuigen, zoals centrale smering, pompen, agregaten en laadkleppen;
d. bandenspanning, profiel en wielmoeren;
e. aftappen van de luchtdrukketels (2x per week);
f. bij verwisseling van de wielen natrekken van de wielmoeren na 50 km;
De werknemer is verplicht zorgt te dragen voor:
a. het tijdig (melden voor) olieverversing en doorsmeerbeurten;
b. het wassen en schoonhouden van het voertuig en cabine inclusief aanhangwagen of oplegger;
c. het correcte gebruik van tachograaf en tachograafschijven;
De werknemer dient zorgt te dragen voor het dagelijkse onderhoud op genoemde punten.
Bij pech onderweg dient onverwijld de chef van de garage in kennis te worden gesteld.
Reparaties onderweg worden via het bedrijf geregeld.
Gebreken aan het voertuig dienen direct bij terugkomst aan de chef werkplaats te worden gemeld.
Maximumsnelheid
Artikel 13
Het is verboden harder te rijden dan de maximaal wettelijk toegestane snelheid.
Rij- en rusttijden
Artikel 14
Op nationaal én internationaal vervoer is het Arbeidstijdenbesluit voor het Vervoer van toepassing.
Op het internationaal vervoer is bovendien de EEG verordening 3820-3821/85 van toepassing of de AETRregeling van toepassing. De werknemer is verplicht de rij- en rustregels, welke in de bijlage zijn vermeld
nauwgezet op te volgen. De werknemer is verantwoordelijk voor de overtredingen van deze regels, indien deze
overtredingen aan hem/haar te wijten zijn.
Liftersverbod
Artikel 15
Het is de werknemer uitdrukkelijk verboden andere personen dan die in loondienst van de onderneming zijn te
laten meerijden op het voertuig, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen. Met nadruk wordt er op
gewezen dat in geval van toestemming de directie bij een ongeval geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor
eventuele gevolgen voor de meerijdende persoon(en).
Diensttijd
Artikel 16
De aanvang en het einde van de diensttijd wordt door de werkgever dan wel de verantwoordelijke afdeling
vastgesteld. De diensten kunnen op alle dagen van de week en op alle uren van de dag aanvangen en eindigen.
Model bedrijfsreglement
Transport en Logistiek Nederland 2003
3
Urenverantwoording
Artikel 17
De werknemer is verplicht de urenverantwoordingsstaten correct in te vullen en deze zo spoedig mogelijk na
afloop van de week tezamen met de bijbehorende tachograafschijven en overige ritgegevens bij de onderneming
in te leveren. Onjuist, of onduidelijk ingevulde urenverantwoordingsstaten zullen niet in behandeling worden genomen. Tot het moment dat de werknemer een deugdelijke urenverantwoording heeft overgelegd, kan de werknemer slechts aanspraak maken op het functieloon.
Loonbetaling
Artikel 18
De loonbetaling geschiedt één keer per 4 weken/maand per kas/bank/giro.
De overuren worden uitbetaald in de periode die direct volgt op de periode waarin deze gemaakt zijn of indien
mogelijk eerder, echter niet vroeger dan 7 dagen na het einde van de betaalperiode.
Voorschotten/onkostenafrekening/remboursementen
Artikel 19
De werknemer ontvangt per rit een voorschot ter vergoeding van de te maken kosten onderweg en draagt de
verantwoordelijkheid hiervoor.
De voorschotten dienen wekelijks aan de hand van de afrekenbewijzen te worden afgerekend.
Woon-werkverkeer
Artikel 20
De werknemer dient met eigen vervoer de gebruikelijke arbeidsplaats te bereiken en ontvangt, tenzij anders
overeengekomen, hiervoor geen vergoeding. Het is de werknemer, behoudens uitdrukkelijke toestemming, niet
toegestaan de vrachtauto aan het einde van de dienst mee naar huis te nemen.
Ziekmelding
Artikel 21
Ziekte of ongeval dient ruimschoots voor aanvang van de dienst bij de verantwoordelijke te worden gemeld,
zodanig dat tijdig voor vervanging kan worden zorggedragen. De werknemer is verplicht zijn werkzaamheden te
hervatten zodra hij/zij daartoe in staat is en dient zich hiertoe onmiddellijk bij de werkgever te melden. Afspraken
met dokter, tandarts en specialist dienen tijdig te worden gemeld en op een zodanig tijdstip te worden gekozen
dat de functie-uitoefening zo min mogelijk wordt belemmerd.
Vakantie
Artikel 22
De werknemer heeft recht op het aantal vakantiedagen zoals bepaald in de CAO voor het BeroepsgoederenverModel bedrijfsreglement
Transport en Logistiek Nederland 2003
4
voer over de weg.
Indien de dienstbetrekking op enig tijdstip nog geen jaar heeft geduurd dan heeft de werknemer aanspraak op de
vakantie in verhouding tot het verstreken deel van het jaar.
De vakantie- of verlofaanvragen dienen schriftelijk bij de directie of de daartoe aangewezen afdeling te worden
ingediend.
De vakantie-aanvragen dienen uiterlijk 1 april bij de directie te worden ingediend en zullen op volgorde van
binnenkomst worden behandeld onder de volgende voorwaarden:
- maximaal kunnen ... werknemers van een afdeling gelijktijdig vakantie opnemen;
- werknemers met schoolgaande kinderen genieten voorrang in de maanden juli en augustus tot een
maximum vakantieduur van 3 weken;
- de wijziging van een eenmaal vastgestelde vakantie wordt slechts in bijzondere gevallen toegestaan;
- de opgebouwde vakantierechten dienen zoveel mogelijk in het jaar van opbouw te worden opgenomen.
Overblijvende verlofdagen dienen binnen 3 maanden na het jaar van opbouw te worden opgenomen. Na deze
periode behoudt de werkgever zich het recht voor de vakantiedagen aan te wijzen.
Adreswijziging
Artikel 23
De werknemer dient zo spoedig mogelijk de administratie op de hoogte te brengen van wijzigingen van
persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en huwelijkse staat.
Drankmisbruik
Artikel 24
De werknemer onthoudt zich tijdens werktijd van het gebruik van alcohol en middelen die de rijvaardigheid
nadelig kunnen beïnvloeden. De werknemer zal in voorkomende gevallen met zijn behandeld arts de
consequenties bespreken van het gebruik van geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden en de
werkgever in kennis stellen van de conclusies van de behandeld arts.
.
Model bedrijfsreglement
Transport en Logistiek Nederland 2003
5
Bijlage II:
Inventarislijst voertuig:
a. autopapieren:
b. gereedschappen:
Bijlage III:
Aanvullende bepalingen.
Nadere uitwerking van:
-
rembours behandeling instructies;
brandstof registratie/tankinstructies;
schade behandelingsinstructies;
voertuig onderhoud instructies;
contactadressen;
kleding en verzorging;
instructies opdrachtgever.
Download