Inlichtingenfiche voor werknemers

advertisement
Inlichtingenfiche voor werknemers
Werkgever: ……………………………………
Aansluitingsnummer Sodiwe: ……………………………………
PERSOONSGEGEVENS
Naam: ……………………………………
Adres: ……………………………………
……………………………………
Land: ……………………………………
Taalii: NL/FR/D/andere
E-mailiii: ……………………………………
Rijksregisternummeri:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Geslacht:
GEZINSTOESTAND
Burgerlijke staativ: ……………………………………
Werknemer mindervalide: Ja/nee
Aantal kinderen ten lastevi:
Aantal 65-plus ten laste:
Aantal anderen ten laste:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
M/V
Naam partnerv: ……………………………………
Partner ten laste: Ja/nee
……………… waarvan ……………… mindervalide
……………… waarvan ……………… mindervalide
……………… waarvan ……………… mindervalide
CONTRACTGEGEVENS
Datum in dienst:
Anciënniteitvii:
Datum uit dienst:
Arbeidsduur:
Uurrooster:
……………………………………
Statuut: Arbeider/bediende
……………………………………
Specifiek statuutviii:
……………………………………
……………………………………
Paritair comité:
……………………………………
Voltijds/deeltijds
Werkregeling: Vast/variabel
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
TOTAAL
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………………
Overeenkomstix:
Onbepaalde duur/bepaalde duur/bepaald werk/vervangingsovereenkomst
Functiex:
……………………………………
Beroepscategorie:
……………………………………
Beroepservaringxi:
……………………………………
DIMONA-aangifte door: Werkgever/Sodiwe (betalend)
DIMONA-nummerxii:
……………………………………
PC 124 (bouw):
Nummer C 3.2 A maand van indiensttreding:
……………………………………
Nummer C 3.2 A volgende maand:
……………………………………
LOON EN VERGOEDINGEN
Brutoloon:
…………………………………… EUR per uur/dag/week/maand
Voorschotxiii:
…………………………………… EUR
Woon-werkverkeerxiv:
Wijze:
Trein/ander openbaar vervoer/fiets/ander privévervoer
Aantal kilometer:
……………… km enkele afstand
Privégebruik firmawagen: CO2-uitstoot:
………………
Nummerplaat:
………………
Cataloguswaarde:
………………
Datum 1ste inschrijving: ………………
Type motor:
Benzine/diesel/LPG/elektrisch
Merk:
………………
Ander privégebruik:
Laptop/internet/GSM
Maaltijdchequesxv:
Werkgeversbijdrage:
………………
Totale zichtwaarde:
………………
Andere vergoedingen:
……………………………………
Rekeningnummer:
BE ……………………………………
DIVERSE GEGEVENS
Risicoklasse arbeidsongevallenxvi: …………………………………… Hoogste opleidingsniveau xvii:
Opent de werknemer een recht op verminderingenxviii: Ja/nee
Vestigingseenheid:
……………………………………
Andere mededelingenxix:
……………………………………
………………
De werkgever verklaart dat de inlichtingen waarheidsgetrouw zijn. Hij zal Sodiwe onmiddellijk op de hoogte brengen van om
het even welke wijziging aan de bovenvermelde verklaringen.
Opgemaakt te ……………………………………, op ………………
Handtekening werkgever: ………………
1
Inlichtingenfiche voor werknemers
i
U vindt dit nummer terug op de identiteitskaart of, voor buitenlandse werknemers, op de verblijfstitel;
Indien de uitbatingszetel in Vlaanderen ligt, moeten alle documenten in het Nederlands opgesteld zijn (bijvoorbeeld de
arbeidsovereenkomst of ontslagbrief), dit op straffe van nietigheid;
iii Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het elektronisch doorsturen van de loondocumenten naar de werknemer. Dit adres
dient vertrouwelijk te zijn en elke wijziging dient onmiddellijk doorgegeven te worden;
iv Kies uit: ongehuwd of alleenstaande – gehuwd – wettelijk samenwonend (enkel mits verklaring burgerlijke stand) – feitelijk
gescheiden (vanaf één januari na jaar van feitelijke scheiding) – wettelijk gescheiden – weduw(e)(naar);
v Voor de fiscus is het begrip partner enkel relevant indien men gehuwd is of een verklaring van wettelijk samenwonen heeft
afgelegd;
vi De werkgever dient door de werknemer een attest te laten tekenen waarbij gehuwden of wettelijk samenwonenden
overeenkomen wie de kinderen ten laste zal nemen. Dit attest (verklaring toekenning van vermindering gezinslasten) is terug
te vinden op onze website (www.sodiwe.be) en dient door de werkgever in het personeelsdossier bewaard te worden. Sodiwe
gaat er vanuit dat de aangeleverde informatie overeenkomt met de keuze op het attest. Inwonende ascendenten en
zijverwanten tot en met de 2e graad die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, zijn ten laste indien ze maximaal een bepaald
netto belastbaar inkomen hebben;
vii Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen om conventioneel anciënniteit over te nemen of toe te kennen. Indien
de werknemer reeds als uitzendkracht bij u heeft gewerkt in dezelfde functie en de periode is aansluitend, dient de
anciënniteit overgenomen te worden en dit voor maximaal 1 jaar;
viii Kies uit: student – leerovereenkomst middenstand – extra (horeca) – flexi job (horeca) – plukker –
handelsvertegenwoordiger – industrieel leercontract – IBO – dienstbode – gepensioneerde;
ix De nodige modeldocumenten kan u terugvinden op onze website (www.sodiwe.be);
x U kan hiervoor de sectorale informatie raadplegen die terug te vinden is op Mijn Sodiwe;
xi Indien van toepassing in uw sector. U kan hiervoor de sectorale informatie raadplegen die terug te vinden is op Mijn Sodiwe;
xii U moet een DIMONA-aangifte doen vóór de effectieve indiensttreding van de werknemer. U kan dit doen via onze website
(www.sodiwe.be), via het betalend nummer 0903/99.516 of via de website van de RSZ (www.socialezekerheid.be). Indien
Sodiwe de aangifte uitvoert, moet u hier geen nummer invullen;
xiii Arbeiders dienen tweemaal per maand uitbetaald te worden. Het vast bedrag aan voorschot kan u hier meegeven;
xiv Werknemers die in hun belastingaangifte kiezen voor de forfaitaire beroepskostenaftrek zijn elk jaar voor een bepaald
bedrag vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. De werkgever dient de werknemer een attest te laten tekenen waarbij de
werknemer verklaart voor de forfaitaire aftrek te kiezen. Dit attest (verklaring in verband met woon-werkverkeer) is terug te
vinden op onze website en dient door de werkgever bewaard te worden. Aangezien de meerderheid van de werknemers
opteert voor het forfait, dient u ons enkel te verwittigen als de werknemer een andere keuze maakt. Voor het openbaar
vervoer dient u ons de nodige attesten te bezorgen;
xv De invoering van maaltijdcheques vereist steeds een schriftelijk document (terug te vinden op onze website);
xvi Gelieve een keuze te maken uit de volgende codes:
Voor arbeiders:
001: zonder verplaatsingen buiten bedrijf
004: schoonmaak en onderhoudspersoneel
002: werkend op verschillende werven
005: keukenpersoneel
003: huisbewaarders
006: chauffeur
Voor bedienden:
401: zonder verplaatsingen
406: thuiswerkende bediende
402: met occasionele verplaatsingen
407: verzorgend personeel
403: met regelmatige opdrachten buiten bedrijf
408: verkoper
404: vertegenwoordiger, reizend personeel
409-412: sport
405: bediende die manueel werk doet
ii
xvii
Kies uit: lager onderwijs – middelbaar – hoger onderwijs – universitair;
Bezorg ons in voorkomend geval steeds de nodige attesten (bijvoorbeeld een werkkaart);
xix Geef hier bijvoorbeeld mee dat er een loonbeslag of –overdracht van toepassing is;
xviii
Conform de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
delen wij u mee dat deze persoonsgegevens opgenomen worden in ons bestand, dit in het kader van de loonverwerking. U
kan bij Sodiwe vzw, Van Benedenlaan 32, 2800 Mechelen op schriftelijk verzoek een overzicht krijgen van de opgeslagen
persoonsgegevens. Onjuiste gegevens worden op uw verzoek onmiddellijk verbeterd.
2
Download
Study collections