Titel voorblad

advertisement
Presentatie Martin Roeten
23 November 2009
Autonomie
Weldoen
Niet schaden
Rechtvaardigheid
Beauchamp and Childress, 2001
Grondwet
Art. 10
íeder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer
Art. 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Art. 15
Buiten die gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn
vrijheid worden ontnomen
Art. 22, lid 1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid
Stoornis van de geestesvermogen
In de Wet BOPZ wordt onder ‘stoornis van de
geestesvermogen”verstaan:
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestesvermogen
Samenhang stoornis en gevaar
Geringe stoornis
Groot gevaar
ernstige stoornis
groot gevaar
Gevaar
→stoornis
ernstige stoornis
gering gevaar
Goed hulpverlenerschap
Iedere hulpverlener moet de zorg van een goed hulpverlener
betrachten
in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die voortvloeit
uit de professionele standaard
Professionele standaard
Rechten van “buiten”
•Wettelijke voorschriften
•Jurisprudentie
Rechten van “binnen”
•Beroepscodes en gedragsregels
•Vakinhoudelijke, technische regels
•Standaarden, richtlijnen, protocollen
•Regels van hulpverlenings- ethische kwesties
Mengvormen
•Richtlijnen van inspectie
•Algemene juridische, ethische en beroepsnormen
Beleid; aanwezig, afwezig, operationeel,
geborgd, wie wat en hoe, wanneer
•Professioneel reglement (bevoegd-bekwaam)
•Zorgprogramma’s
•Klachtenreglement
•VIM (Veilig Incidenten Melding)
•HKZ
•Convenanten
(bemoeizorg, gegevensuitwisseling, thuiszorg, AMK,
Bureau Jeugdzorg, Politie-Zorg en GGD
Vaststellen State of the Art mbt Agressie /
suïcidaliteit
Als niet mogelijk:
•Documenteren
•Problematiseren
•Conflict van plichten ?
•MIP / Incidentenregistratie
Geweld:
• Soms stoornis gerelateerd
Vermindering executieve functies
Toename van de disinhibitie
Effect op de aandachtsfunctie
• Antisociale persoonlijkheidsstoornis
• Impulsiviteit
• Onbeantwoorde behoeftes
Van kalmte tot paniek
Prefrontale cortex naar de hersenstam (Perry 2002)
Van mentaliseren tot reflexmatig reageren
Fight, flight, fear reflexen die vragen veiligheid en
comfort en troost
Geweldsvoorspellers
•
•
•
•
•
Zelf slachtoffer van een misdrijf
Armoede
Middelen gebruik
Eerder geweld
Staf kenmerken
• Een patiënt op de afdeling vertoont regelmatig
uiterst agressief gedrag. Hij valt daarbij steeds
medewerkers en medepatiënten lastig. Het gedrag
heeft te maken met zijn (psychiatrische)
ziektebeeld. Kan ik de behandelovereenkomst
beëindigen en patiënt ontslaan?
Beëindiging van de behandelingsovereenkomst
door de hulpverlener
Voorwaarden
a. Onheus of agressief gedrag van de patiënt
b. Weigering patiënt medewerking aan de
behandeling
c. (frequente) wanbetaling patiënt
d. Aanmerkelijk belang hulpverlener
Empathie met:
•
•
•
•
•
Patiënt
Collega
Familie
Maatschappij
Zelf
• Primaire preventie : CPAP, Assessment van elke
discipline met integrale regie
• Secondaire preventie : talking down
• Tertiaire preventie : fight, flight en fear , CFB
beheersing
• Schema van Kaplan en Wheeler :
• Trigger leidt tot crisis die na een plateau fase leidt
tot herstel
Kennis, vaardigheden en attitude
• Kennis:
Behandeling, best practise, ideeën over wat welzijn
genezing en herstel is.
• Vaardigheden:
CFB, Talking down
• Attitude:
Kracht van de cultuur, hantering verschillende
loyaliteiten, oog voor diversiteit
Stafmoraal, Cynisme leidt tot toename agressie
potentiële ruimte, stemversterker, zorgen voor
zichzelf
Organisatie:
Geïntegreerd behandelen
Aansluiten op mogelijkheden van patiënt
Belang van veiligheid
Veilig gebouw
Processen die leren mogelijk maken
Overlap geweld, psychiatrische aandoening
Geweld in een onvermijdelijke reactie op een
gewelddadig, agressief omgeving (Scratton ea 91)
Download