WERKGROEPEN Woongroep Kwartel

advertisement
De 8 werkgroepen van de bewonersvereniging Het Kwarteel
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging op 21 april 2005.
Bijgewerkt op 15 mei 2006, op 29 augustus 2006, op 27 juli 2007, op 4 maart 2008,
op 28 april 2010.
Algemeen:
 leden worden voorgedragen door het bestuur van de Bewonersvereniging en
benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van 2 jaar
met de mogelijkheid van éénmaal herverkiezing voor 2 jaar
 elk jaar vóór de jaarvergadering dient een schriftelijk verslag over de
activiteiten en financiën aan de secretaris van het bestuur te worden
gezonden
 taken en bevoegdheden van de werkgroepen zijn omschreven in het
huishoudelijk reglement
 bij te maken kosten dient eerst contact te worden opgenomen met de
penningmeester
In december 2006 heeft het toenmalig bestuur een aantal aanvullende regels opgesteld
inzake vervanging en vacatures; deze zijn in januari in een ALV aangenomen:
1. Werkgroepleden die willen aftreden melden dit schriftelijk aan het bestuur c.q.
de secretaris, maar blijven lid tot de eerstvolgende ledenvergadering, ongeacht of
er dan een plaatsvervanger wordt gekozen of niet.
2. Werkgroepen die behoefte hebben aan versterking of vervanging melden dit aan
het bestuur. Het bestuur maakt de vacature dadelijk aan alle leden bekend en
stelt een termijn van 1 of 2 weken voor aanmelding.
3. Leden die de vacature willen vervullen melden dit aan het bestuur. Het staat hen
vrij aan de leden van de beoogde werkgroep informatie over de taken te vragen.
4. Leden die – zonder dat er sprake is van een vacature – graag aan een werkgroep
zouden willen deelnemen, melden dat eerst aan de werkgroep zelf. Indien die
groep van oordeel is, dat er een taak ligt voor die persoon, treedt regel 2 in
werking.
5. Het bestuur draagt de kandidaten vóór aan de eerstvolgende ledenvergadering en
organiseert de verkiezing. In het geval van één kandidaat is dat een stemming
“accoord” of “niet accoord”, in het geval van meerdere kandidaten wordt de
kandidaat met de meeste stemmen gekozen. Als de stemmen staken beslist het lot.
Juridische werkgroep
Leden: Hannie Hanhart, Johan van Bennekom, Aalt van Huissteden
Doelstelling: Juridische toetsing van statuten en huishoudelijk reglement.
Taak: voorbereiden en opstellen van statuten en huishoudelijke reglement en deze ter
goedkeuring voorleggen aan het bestuur en aan de Algemene Ledenvergadering.
Bevoegdheden: het raadplegen van adviseurs. Als daaraan kosten zijn verbonden, is
toestemming vereist van het bestuur.
Planning: het huishoudelijk reglement in fasen samenstellen. Streefdatum: eind 2005
klaar.
Budget: geen.
1
Werkgroep inrichting Het Rondeel, logeerkamer en centrale hal
Leden: . Erica, Hannie, Huguette en Marja (trekker).
Doelstelling: inrichting en onderhoud Rondeel en logeerkamer.
Taak 1: Plan en begroting maken voor de inrichting van Het Rondeel en de
logeerkamer. Tevens onderhoud of vervanging van tuinmeubelen. Plannen ter
goedkeuring voorleggen aan leden of bestuur en uitvoeren. Tussentijdse rapportage
over voortgang en bewaken van de gemaakte afspraken.
Taak 2: bewaken van de gemaakte afspraken, coördinatie van vervangende aanschaf
en/of reparatie en de daarvoor te begroten kosten.
Planning: na het voltooien van taak 1 zal de werkgroep ‘slapend’ blijven bestaan of
opgeheven worden.
Budget: volgens de ingediende begroting.
Werkgroep wasserette
Leden: Adri, Yfke
Doelstelling: optimaal gebruik van gebruik van de wasserette.
Taak: zorg voor schoonhouden en onderhoud van de machines en van de wasruimte.
Maandelijks nieuwe lijsten neerleggen en rekeningen opmaken voor gebruikers.
Gebruikerslijst maandelijks naar de penningmeester.
Schoonmaak ( 1 x per week ) bij toerbeurt door de werkgroepleden.
Budget: geen.
Werkgroep werving
Leden: Roos, Yfke, Jan Roest
Doelstelling: werven van nieuwe buitenleden voor de wachtlijst, gegadigden voor een
appartement in het Kwarteel. Taken:
1. Activiteiten ontwikkelen ten behoeve van werving van nieuwe leden.
2. Uitvoeren van de toelatingsprocedure. De werkgroep brengt verslag uit aan de
Bewonersvereniging omtrent haar werkzaamheden en raadpleegt de leden over
toelating van nieuwe leden.
Planning: een maandelijkse bijeenkomst waarbij nieuwe belangstellenden en
wachtlijsters worden uitgenodigd.
Een lijst opstellen van Bed &Breakfast adressen in de buurt. Gebruik van de
logeerkamer + ontbijt bij een Kwartel kost € 10.- ( € 5.- is voor het ontbijt). Wie van
ver komt, gaat vóór bij de logeerkamer.
Budget: reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.
Werkgroep Sociaal
Leden: Geeske, Adri, Tineke en Aalt
Doelstelling en taak: organiseren van activiteiten voor de bewoners, buitenleden en
belangstellenden.
Naar behoefte worden activiteiten georganiseerd, eventueel in samenwerking met
andere werkgroepen.
Lief & leed van de Kwartels valt ook onder deze werkgroep; meestal verzorgd door
Corrie.
Planning: minimaal 1 x per 2 maanden komt de werkgroep bij elkaar om te
overleggen en plannen te maken.
Budget: kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.
2
Werkgroep bibliotheek
Leden: Emmy, Riet en Wim. Aanspreekpunt: Emmy.
Taak: de organisatie van het gebruik van de bibliotheek en het selecteren en afstoten
van boeken en tijdschriften. De organisatie van de tijdschriften is nu klaar;
Werkgroep beheer Het Rondeel (ook wel “barcommissie” genoemd)
Leden: Aalt, Corrie en Ger. Aanspreekpunt: ?.
Taak/bevoegdheden: zorg voor de organisatie en beheer van alles wat er in Het
Rondeel gebeurt. De werkgroep kan daarbij de andere leden van de woongroep
inschakelen. Concreet houdt de taak in:
 vaststellen van de prijs van consumpties
 roosters maken voor bardienst en schoonmaak Rondeel (Ger)
 zorgen voor tijdige aanvulling van voorraden
 organisatie van afwas en schoonmaak van de apparatuur
 afstemming gang van zaken met leden of derden die Het Rondeel willen
gebruiken/huren
 melding van schade of reparatie aan het bestuur van de bewonersvereniging, resp.
bestuur van de Vereniging van Eigenaren
 voorstellen aan het bestuur aangaande verbeteringen of grote aankopen.
Planning: Voor vergaderingen van besturen of werkgroepen of privé zaken van
bewoners dienen de data te worden genoteerd in de agenda (bovenste lade
keukenblok).
Met de werkgroep inrichting Rondeel regelmatig overleggen (b.v. 4 maal per jaar).
Budget: rekeningen kunnen worden ingediend bij de penningmeester
Werkgroep Informatie
Leden: Mariëtte, Riet, Hannie
Behandeling van contacten met derden uit binnen- en buitenland die om uiteenlopende
redenen belangstelling hebben voor Het Kwarteel. Die derden kunnen zijn:
- woongroepen in oprichting;
- individuele personen met vragen;
- professionele groepen van gemeenten of ouderenverenigingen;
- sommige contacten voortvloeiend uit het werk van andere EVA-Lanxmeer groepen of
personen.
Het werk kan bestaan uit het ontvangen van personen of groepen, het beantwoorden van
vragen en het rondleiden door en rondom ons gebouw. De werkgroep kan zich laten
bijstaan door individuele kwartels.
Tevens wordt aan bezoekers een bedrag in rekening gebracht voor onkosten. De hoogte
daarvan wordt in overleg met de penningmeester vastgesteld.
3
Download