Notitie ten behoeve van de commissie voor bestuur en middelen

advertisement
Bijlage 1 bij bm-0067
Reactie GS ten behoeve van de commissie voor bestuur en
middelen inzake de tussenrapportage van de werkgroep
communicatieplan PS.
In juni 2003 hebben Provinciale Staten een werkgroep ingesteld ter voorbereiding van voorstellen voor
versterking van de communicatie van PS in het nieuwe duale bestel. Inmiddels heeft deze werkgroep een
tussenrapportage opgeleverd, waarin een visie is geformuleerd op de communicatie van PS en eerste
voorstellen worden gedaan voor een aantal communicatieacties en –middelen als basisinstrumentarium waar
PS snel mee aan de slag zouden kunnen.
De werkgroep beschouwt communicatie als drager van een aantal duale vernieuwingsprocessen. De lijn van
samenwerkingsdualisme uit de bestuursfilosofie (cie. VID, d.d. 10 februari 2003) doortrekkend hanteert de
werkgroep als belangrijk uitgangspunt voor de communicatie dat de sterkere (politieke) profilering van PS
steeds plaats zal moeten vinden binnen het bredere kader van het provinciebestuur als geheel. Uiteindelijk
gaat het tenslotte – zeker vanuit het perspectief van de burger – om één provinciebestuur. Dat betekent in de
visie van de werkgroep dat PS en GS –ieder vanuit de eigen rol – steeds nauw samen zullen moeten
optrekken in de communicatie. Wij hechten veel waarde aan een goede afstemming van de communicatie
tussen PS en GS en ondersteunen de in de tussenrapportage neergelegde visie dan ook. Overigens past in die
visie een rol van de provincie als initiator van debat met de samenleving. De provinciale media zullen dan ook
een podium geven aan diverse heersende meningen over provinciaal beleid.
De werkgroep doet voorstellen voor een basis communicatie-instrumentarium voor PS, waarbij het in eerste
instantie voor een groot deel gaat om het vernieuwen en aanpassen van bestaande media en middelen. De nu
gepresenteerde voorstellen kunnen vooralsnog binnen bestaande personele en financiële kaders gerealiseerd
worden. Dit betekent evenwel dat gedurende het komende half jaar (evenals in de afgelopen maanden) een
extra beroep gedaan wordt op de capaciteit van de afdeling Communicatie. Dit heeft consequenties voor de
inzet van mensen en middelen die beschikbaar zijn volgens het werkplan van de afdeling. De komende tijd zal
de provincie Noord-Brabant ervaring gaan opdoen met de nieuwe communicatieaanpak voor PS. Daarnaast
wordt een aantal middelen nog verder uitgewerkt en wordt een communicatiestrategie ontwikkeld t.b.v. de
nieuwe werkwijze van PS rond een aantal prioritaire thema’s (in werkplan PS 2004). Dit alles betekent een
verschuiving van accenten binnen de afdeling. Wij stellen voor om in de loop van 2004 op basis van de
opgedane ervaringen en de opties en wensen in nadere uitwerkingen en werkplan de financiële en personele
consequenties opnieuw te bezien. Tot dat moment doet de afdeling Communicatie haar uiterste best om de
aandacht voor GS en de provinciale organisatie zo minimaal mogelijk te verminderen. Financieel zijn namelijk
pas de reguliere momenten (voorjaars- en/of najaarsnota) te benutten om PS eventuele extra middelen te
vragen en zal de Marap gebruikt worden om de effecten op de reguliere inzet te benoemen. Wat personeel
betreft stellen we voor om als evaluatiemoment september 2004 te hanteren.
De portefeuillehouder communicatie is bereid de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de visie van de
werkgroep mede op zich te nemen. Wij stellen voor dat de werkgroep communicatie uit PS de uitvoering van
de hieruit voortvloeiende activiteiten begeleidt.
's-Hertogenbosch, 25 november 2003
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
Download