Samengaan opvang en onderwijs in integrale kindcentra

advertisement






Vlaardingen
18 locaties voor hedo en BSO
17 peuterspeelzalen
Gastouderopvang
School XL
325 medewerkers



Stichting Meervoud
Stichting Wijzer
SIKO


Sinds 2007 met alle basisscholen
Samenwerking gebaseerd op een gedeelde
visie en op inhoudelijke motieven
Drie gedachtelijnen:
 Doorlopende leerlijn
 Doorlopende zorglijn
 Doorlopende werklijn
‘Integrale kindcentra voor kinderen van 0-12
jaar, waarin onderwijs en kinderopvang naast
sport, cultuur en jeugdzorg belangrijke
partners zijn, met 1 pedagogisch klimaat en 1
doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van
voorschoolse voorzieningen naar
basisonderwijs en vervolgens naar voortgezet
onderwijs, waarbij gezocht wordt naar
verbindingen tussen binnen- en buitenschools
leren.’
‘Vanuit de optiek van ouders en kinderen
functioneert het integrale kindcentrum als 1
organisatie die zich in de directe
woonomgeving van de kinderen bevindt.
‘



Ambitie om alle basisscholen en
kinderopvanglocaties om te vormen tot
integrale kindcentra
Nieuwe organisatiestructuur waarin het
primair onderwijs, de kinderopvang en
peuterspeelzalen zijn samengebracht
1 organisatie met 1 bestuur





1 organisatiebelang
Integraal beleid
Eenduidige aansturing
1 bedrijfscultuur
Perspectief medewerkers

2/3 organisaties voor het kind van 0-12 jaar

Onderzoek vanuit 4 partijen:
Stichting Meervoud
Stichting Wijzer
SKV
SKM



Bestuurlijke fusie Stichting Meervoud en SKV
per augustus 2014
Onderzoek fusie St Wijzer en SKM loopt
Uiteindelijk uitruil van locaties tussen beide
koppels


Oprichting koepelstichting
SKV en Meervoud worden bestuurd vanuit
deze koepelstichting en krijgen een nieuwe
naam
Regiegroep:
 Mede richting geven aan de nieuwe
organisatie
 Sturing geven aan het veranderproces,
verbinden en synergie
 Uitvoering geven aan het veranderproces (
dmv werkgroepen)







Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
criteria en stand van zaken IKC
1 bestuursbureau
besturingsstructuur
communicatie
HRM
financiële administratie
medezeggenschap


Nieuw functiehuis met als uitgangspunt CAO
KO
sollicitatieprocedure



Reeds 3 IKC’s
Tot 2016 9 nieuwe IKC’s
Functiehuis IKC
Ondanks:
2 verschillende departementen
2 cao’s
2 wet en regelgeving
….
…
….






Pragmatisch
Doen
vertrouwde opzeggen
Eigen positie op spel zetten
Perspectief bieden
Stip op de horizon vasthouden
Download