IKC Beleidsscenario`s

advertisement
EERSTE JAAR
Kopgroep wethouders voor
kindcentra
Deelnemende gemeenten
Almere
Amersfoort
Amsterdam
Arnhem
Assen
Borger-Odoorn
Delft
Dordrecht
Eindhoven
Enschede
Gaasterlân-Sleat
Gorinchem
Groningen
Hengelo
‘s-Hertogenbosch
Lelystad
Middelburg/Vlissingen
Nijmegen
Oss
Sluis/Hulst/Terneuzen
Zaanstad
Zoetermeer
Start in Utrecht op 11 februari 2011
AMBITIES
• Voeren van (enige vorm van) regie
initiatieven uit het veld
• Inhoud, pedagogisch klimaat
• Buurt, community, eigen kracht
DOEL KOPGROEP
Versterking van de pedagogische
infrastructuur, vergroting van de
mogelijkheden voor ouders en een
inhoudelijke verbeterslag van onderwijs
en opvang in de gemeente.
KWESTIES
•
•
•
•
Relatie brede school – integraal kindcentrum
Relatie Peuterspeelzaal - Kinderopvang
Regie  autonomie
Instrumenten voor sturing private partijen
(commerciële KO)
• Krimpprobleem
• Verbinding naar belendende percelen, zoals
jeugdzorg
Werkwijze Kopgroep
•Uitwisseling van kennis over beleid
(inhoud en proces)
•Elkaar inspireren
•Samen optrekken
•Gezamenlijke lobby
WERKBEZOEK
• 29 JUNI 2011 EINDHOVEN
WERKBEZOEK
• 7 OKTOBER 2011 NIJMEGEN
WERKBEZOEK
• 16 DECEMBER ZEELAND/MIDDELBURG
SPILCENTRA EINDHOVEN
• Integrale centra voor kinderen van 0 – 12 jaar:
peuterspeelzaal, kinderopvang, basisschool,
JGZ, schoolmaatschappelijk werk en
opvoedingsondersteuning
Beleidsdoelen:
• Doorgaande ontwikkelingslijn
• Integrale zorg structuur
• Slimme inzet maatschappelijk vastgoed
VOORZIENINGENHART DE STER
NIJMEGEN
• Basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal,
naschoolse opvang, CJG, wijkvoorzieningen,
culturele voorzieningen en sportaccommodatie
onder één dak
• Centrale voorzieningen van 7 – 22 uur open
• Bijzondere onderwijsfilosofie gericht op
talentontwikkeling
• Intensieve onderlinge samenwerking,
ontwikkelingsgericht
• Doorontwikkeling naar Kindcentrum
BREDE SCHOOL ‘T PALET
MIDDELBURG
•
•
•
•
•
Ontwikkeling naar brede school Plus
School en wijk verbinden
Communities that Care
Outreachende aanpak
Kind niet uit het oog verliezen, niet teveel
sturctureren
• Rol IKC voor de leefbaarheid van wijken
• Krimp en voorzieningen
• Masterplan voorzieningen Zeeuws Vlaanderen
Procesontwikkeling kindcentra, van
idee naar uitvoering
• Kindcentrum is concept in ontwikkeling
• Gemeenten en partners: gezamenlijk stip aan de
horizon
• Beleidscontext &strategie
• Beleidsscenario’s en sturingsfilosofie gemeente:
sturend – regisserend – faciliterend -volgend
Nulmeting stand van zaken KPC
• IKC beleid verkeert in startfase (visie-strategieplanvorming)
• Wethouder in rol als initiatiefnemer, regievoerder,
verbinder externe partijen en verbinder interne
beleidstrajecten jeugd/onderwijs aan IKC beleid
• IKC als winst voor gemeente: versterking synergie
tussen onderwijs en jeugdbeleid; efficiëntere inzet
welzijns-, sport- en cultuurvoorzieningen door
samenhang; aantrekkelijk woonklimaat: combinatie
werk en zorg van ouders
Uitwisseling kennis en ervaring
•
•
•
•
•
Inhoudelijke breedte van het concept kindcentra
Financiering
Huisvesting en inzet onderwijshuisvesting
Integreren zorgfunctie
Monitoring/effectmeting
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards