NIEUWS uit de FPZV - cms Kasper en Itakasper

advertisement
NIEUWS uit de FPZV
SEPTEMBER 2006
Brochure ‘Medisch begeleid sterven: een begrippenkader’. Om enig houvast te bieden bij
de bespreking van moeilijke ethische en emotionele kwesties als het stopzetten van
behandelingen, palliatieve sedatie of euthanasie. Verkrijgbaar bij uw netwerk.
OKTOBER 2006
Succesvol symposium in Leuven op 6 oktober ter gelegenheid van de 2e Werelddag
Palliatieve Zorg. Ruim 350 aanwezigen voor het thema ‘PZ bij niet-oncologische
aandoeningen’. Inhoud te vinden in de rubriek Publicaties op onze website.
Paul Vanden Berghe start als directeur. Halftime tot eind 2006, voltijds vanaf januari
2007.
De federale overheid beslist tot een budgetverhoging voor pz in ziekenhuizen. De
concrete verdeling dient nog besproken.
De VLK steunt de grotere MBE’s financieel met de toeslag voor de hoofdverpleegkundige.
NOVEMBER 2006
Eerste onderhoud met mevr. Isabel Moens, kabinetsmedewerkster van minister Demotte,
over het voorstel ‘Palliatieve functie in ROB-RVT’s’ van de werkgroep ROB-RVT. De tekst
pleit voor een substantiële verhoging van het rusthuisbudget. Besprekingen zijn aan de
gang.
Algemene vergadering met:
- (her)verkiezing van (de helft van) de raad van bestuur. Twee nieuwe gezichten:
Nancy Schuddings, gemandateerd vanuit de werkgroep ROB-RVT, en Dr. Bart
Vanden Eynden vanuit de werkgroep Page (geriatrie). Yves Peleman wordt
bevestigd als nieuwe vertegenwoordiger van het netwerk Brussel-Halle-Vilvoorde.
- Boeiende uiteenzetting door Lieven De Maesschalck, voorzitter werkgroep
Beroeps- en Opleidingsprofielen, over het project ‘Competentieprofielen voor
verpleegkundigen in pz’.
- Tot nadenken stemmende voordracht door voorzitter Dr. Senne Mullie over
‘Samenwerking in de (F)PZ(V): discussie of dialoog?’
Bespreking door raad van bestuur van het ontwerp Beleidsplan FPZV 2007-2008.
Krachtlijnen voor de toekomst:
1. Verdere inbedding PZ in zorgsector
2. Creatie breder maatschappelijk draagvlak
3. Uitbouw expertisecentrum
4. Uitbouw vormingscentrum
5. Structurering/professionalisering eigen organisatie
Veel werk op de plank! In het voorjaar 2007 hoort u hier meer over.
De werkgroep Page schrijft een tekst rond ‘euthanasie bij dementerenden’. Het bestuur
treedt deze visie bij en stuurt de tekst intern rond. Krijgt een plaats in het beleidsplan.
DECEMBER 2006
Studiedag over ‘de coachende rol van de psycholoog’ op 15 december in Sint-Niklaas.
Omdat een netwerk sterk verschilt van een ziekenhuisomgeving b.v., worden de
specifieke opdrachten en knelpunten in verschillende workshops (per setting) besproken.
Tweede opvolgingsvergadering met de Vlaamse Gemeenschap rond de opdrachten van
het convenant. De hoofdmoot betreft het registratieproject. Een formaat van uniform
jaarverslag werd reeds ontwikkeld, het registratiedocument voor de verschillende
settings is zo goed als klaar en er worden reeds enkele netwerkindicatoren voorgesteld.
Aan de hand van netwerkindicatoren wil de Vlaamse Gemeenschap nagaan in welke mate
de netwerken de gevraagde doelstellingen verwezenlijken.
Het project ‘Kinderen en Palliatie’, gefinancierd door de VLK, nadert zijn einddatum. Twee
jaar van hard maar enthousiast samenwerken zullen resulteren in een rondreizende dvdpresentatie, een kinderboek en een nieuwe website. Meer nieuws begin 2007!
JANUARI 2007
De FPZV wenst u een uitstekend nieuw jaar toe!
Download