Mijn naam is Anna Keuter. Vanaf 1973 ben ik werkzaam als

advertisement
Mijn naam is Anna Keuter.
Vanaf 1973 ben ik werkzaam als
verpleegkundige.
Ik heb jaren op een ic afdeling en ambulance
gewerkt. In 2002 ben ik in dienst gekomen bij
de huisartsengroepspraktijk in Delfzijl Noord.
Ik zit in de werkgroep Scholing en
Deskundigheidsbevordering van het netwerk
Palliatieve zorg Groningen.
Deze werkgroep heeft een cursus voor
aandachtsvelders ontwikkeld.
Dit zijn medewerkers die werken binnen
verschillende organisaties, die als
taak hebben als vraagbaak te dienen voor hun
collega, s op de werkvloer en de kennis over
de
palliatieve zorg ook actief uit te dragen.
Jaarlijks gaan wij nascholingen ontwikkelen
voor terugkomdagen voor de
aandachtsvelders.
In de huisartsengroepspraktijk krijg ik te
maken met palliatieve zorg bij mensen met
kanker, hartfalen, copd, nierfalen enz.
Een van mijn aandachtsgebieden in de
huisartsengroep is oncologie.
Dit houdt in dat ik in overleg met de huisarts,
de zorg en behandeling in de thuissituatie.
coördineer. Ik ben dan het vaste
aanspreekpunt voor zowel zorgverleners
patiënt en zijn naasten. De schakel tussen
huisarts en patiënt. Dat betekent dat er een
vertrouwd persoon is die de specifieke
problemen van de patiënt kent en doelgericht
oplossing voor kan zoeken.
Vaak kan door juist door vroegtijdig signalering
en zorgvuldige beoordelen van pijn en andere
symptomen of problemen van
lichamelijke en psychosiale aard de zorg
adequaat aangepast worden.
Ik bied advies over medicatie bv. bij pijn.
benauwdheidsklachten, misselijk/braken,
obstipatie/diarree.
Het doel is bij palliatieve zorg kwaliteit van het
leven en respect voor individuele behoeften
en wensen: bv. beslissingen rondom het
levenseinde waaronder euthanasie.
Samenwerking binnen het netwerk ervaar ik
als positief. Het is laagdrempelig om elkaar te
benaderen, korte lijnen, je weet wie je moet
aanspreken. Je kunt ervaringen en problemen
met elkaar bespreken. Daarnaast is er de
mogelijkheid om ondersteuning van
verschillende disciplines te verkrijgen.
Bv. als een patiënt geen of weinig mantelzorg
heeft kan je de vrijwillige palliatieve terminale
thuiszorg
inschakelen.
Gaat de zorg thuis niet dan bv. een palliatieve
bed in verpleeghuis de Hoven of Fivelland.
Download