Palliatieve thuiszorg

advertisement
Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
 Informeren, Sensibiliseren, Vorming
 Registreren
 Partners samenbrengen
Medewerkers
 Algemeen Coördinator
 Vormingsverantwoordelijke
VZW Palliatieve Zorgen Westhoek – Oostende
 MBE: mobiele begeleidingsequipe
 4 verpleegkundigen: RIZIV-> palliatief deskundigen
 Coördinator- verpleegkundige
 Psychologe (halftijds)
 vrijwilligers
 We werken enkel na goedkeuring door de huisarts.
 Tweedelijns zorg: we nemen het werk niet over van de
thuisverpleegkundige of van de huisarts
 Aanvullende zorg: ondersteunen en adviseren van de zorgverleners
aan huis
 Ondersteuning en informeren van patiënt en familie
 Eerst kennismakingsgesprek, daarna contacten volgens wens of
noodzaak (b.v. wekelijks bezoek)
 Permanente bereikbaarheid via wachttelefoon
 Gratis dienstverlening
1. Praktische ondersteuning
2. Ondersteuning bij lichamelijke problemen
3. Ondersteuning bij psycho-sociale problemen en
levensvragen
4. Communicatie met betrekking tot het levenseinde
5. Aanbod vrijwilligers
1. Helpen bij het organiseren van de thuiszorg
2. Organisatie van interdisciplinair overleg
3. Aanvragen voor financiële tegemoetkomingen: palliatieve
thuiszorgpremie, contacten met maatschappelijk werk van de
mutualiteit.
4. Brochure “financiële tegemoetkomingen – diensten
hulpverleners”, www.pzwvl.be: netwerk Westhoek-Oostende,
informatie, financiële tegemoetkomingen.
1. Overleg rond pijnbehandeling en symptoomcontrole.
Advies ivm obstipatie, hik, nausea en braken, verwardheid,
aanpassing van vocht en voeding. Volgens de richtlijnen
van www.pallialine.be
2. Verpleegtechnische ondersteuning (bv gebruik
spuitaandrijver,…)
1. Luisteren naar patiënt, familie, mantelzorgers.
2. Ondersteunen van professionele hulpverleners.
3. Aandacht voor kinderen. We beschikken over
didactisch materiaal en een brochure “Niet te jong voor
verlies”.
4. Het tijdig bespreekbaar maken van verlies en
verliesverwerking bij patiënten en naasten.
 Informatie over beslissingen bij het levenseinde
 Medisch begeleid sterven:
 Het al dan niet opstarten of voortzetten van een curatieve
of levensverlengende behandeling.
 Pijn- en symptoomcontrole.
 Palliatieve sedatie
 Actieve levensbeëindiging: euthanasie
1. Vrouwen en mannen.
2. Kregen opleiding in de palliatieve zorg.
3. Wat doet vrijwilliger wel: extra aandacht voor patiënt,
ondersteuning van familie en mantelzorgers, ontlasting van
mantelzorger.
4. Wat doet vrijwilliger niet: hulp in huishouden of poetsen,
oppasdienst
5. Engagement van halve dag per week (soms uitzonderingen,
individueel te bespreken).
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards