Notulen MR IKCNoordrijk 15 oktober 2015

advertisement
Notulen MR IKC Noordrijk 15 oktober 2015
Aanwezig: Hatim Boushaba(vz), Chantal Chuppen, Annemiek Rietman, Kris Broertjes, Tamara
Neimeijer, Audrey Zonneveld, Aniek Boxma(notulen), Will van Rossum(2de deel)
Afwezig: Sharodjna Gopal
1. Notulen 15 september 2015 en actiepunten. Notulen zijn aangepast, opmerkingen zijn
verwerkt. Er is nog een aanvulling over de communicatie van de docenten, zij communiceren
over hun eigen groep ongeveer 1 keer per maand en niet minimaal 1 keer per maand.
Verder is er een discussie over het aantal uren voor de docenten voor MR werkzaamheden.
Er staan 60 uur/jaar voor de MR. Zij komen hier echter niet mee uit, als we 8 keer/jaar
vergaderen. Want buiten de vergaderingen om, kost alles nog al veel uren. Het voorstel is,
om dit terug te laten komen in onze cursus. De docenten gaan hun uren bijhouden, zodat
het inzichtelijk wordt of ze uitkomen met 60 uur. We lopen de actielijst door en deze wordt
aangepast.
2. GMR-verslag 10-09-2015
We hebben de notulen ontvangen van 10-09-2015, hier zijn geen vragen over. De nieuwe
data voor de GMR zijn: 29/10, 10/12, 18/2, 14/4 en 16/6. Er is afgesproken eventuele
opmerkingen over het GMR-verslag zoveel mogelijk via de mail naar elkaar te sturen en waar
nodig deze terug te koppelen naar Leontine.
3. Werkgroep nieuwe lestijden
Aniek heeft een gesprek met Will en Froukje over het starten van de werkgroep gehad. Will
gaat een duidelijke opdracht formuleren. Er zijn 3 ouders, die zich hebben opgegeven voor
deze werkgroep. We moeten de namen doorgeven aan Will en Audrey of Aniek gaan
deelnemen aan deze werkgroep. Het MR-lid heeft een informatieve rol, het besluit over de
verschillende voorstellen wordt genomen door de MR nadat raadpleging met de ouders
plaats heeft gevonden.
4. Werkgroep Onderwijsvernieuwing
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Wel is een voorstel gedaan om de naam van deze
werkgroep aan te passen, daar deze naam al voor andere onderwerpen wordt gebruikt om
verwarring te voorkomen.
5. Werkgroep Communicatie
Er is een nieuw stuk van deze werkgroep over de communicatie naar de ouders. Het komt er
op neer, dat we meer communicatie naar de ouders gaan brengen. De belangrijkste punten
zijn o.a.: het bijhouden van de notulen op de website, stukje in de Digiduif na een
Page 1
vergadering met de belangrijkste punten, een prikbord van de MR met de agenda en de
notulen.
6. Ouderenquête
We hebben de uitslag ontvangen. Er komt binnenkort een stukje in de Digiduif.
7. Huiswerkbeleid
Er is een mail binnengekomen bij de MR over het huiswerkbeleid. Dit is eigenlijk een
onderwerp, dat in de lijn moet worden besproken. Dus met de betreffende docent en anders
met Will/Froukje. We bespreken hoe we voortaan met dit soort ingekomen stukken omgaan.
De secretaris ontvangt de ingekomen stukken/brieven. De terugkoppeling naar
ouders/docenten gebeurt door de secretaris/voorzitter. Mocht het stuk betrekking hebben
op beleid, dan wordt het een agendapunt. Er komt een vast agendapunt op onze
vergaderingen: “ingekomen stukken”.
8. MR-cursus
Iedereen heeft een mail ontvangen, met het verzoek een vragenlist in te vullen over de MR.
Annemiek heeft contact met Kees Jansen over de inhoud en planning van een cursusavond.
Er volgt een discussie over het doel en de inhoud van de cursus. Annemiek gaat een datum
plannen voor de cursusavond. Zie actienummer: 20151015-20.
9. Voorbereiding MR-Directie
We spreken een paar punten door voor het overleg met de directie. Aan de orde komen de
instemmingsaanvraag voor pauze van de docenten. Dit is instemming voor de docenten en
advies voor de oudergeleding. Een besluit moet altijd in een MR-vergadering genomen
worden. We willen de aanvraag ook graag schriftelijk. Chantal gaat een format maken voor
instemmings- en adviesaanvragen. Verder bespreken we nog even hoe het gegaan is met de
verandering van de studiedagen. Dit is niet goed gegaan en de volgende keer willen we
graag, dat dit soort zaken minder ad-hoc gaat.
Deel 2 met de directie
1. Mededelingen vanuit MR en directie
Er zijn 3 zwangere docenten. Paulina(gr7), Marcelle(gr3) en Daisy(gr6). Er wordt druk
gezocht naar vervanging. Vervanging wordt nu geregeld via de brede selectie. Dit is echter
pas dit schooljaar gestart en men is nog druk bezig met het aannemen van personeel. Nu zijn
er nog te weinig mensen, zodat er niet altijd direct vervanging is bij ziekte. Zoals afgelopen
week het geval was.
Er wordt druk gewerkt aan het internet op school. Er is al een migratie geweest van de emailadressen. Op 20 november moet alles in de Cloud zijn. De kinderen krijgen dan ook een
eigen e-mailadres met inlog. En er komen meer computers in de klas.
Page 2
Per 1 november is Mirjam Lijnders de nieuwe bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs
Noord.
Er is een eerste overleg geweest met de politie over meldpunt veiligheid. Er wordt een pilot
gestart. Dit komt terug op een ouderavond, het gaat om de veiligheid in de wijk. Er is ook
overleg met de gemeente, de politie en school over kinderen, die overlast in de wijk
veroorzaken.
Er worden ongeveer 8 ouders uitgenodigd voor een enquête over het toelatingsbeleid voor
basisscholen in Amsterdam. Dit is veranderd en ze willen dit evalueren.
Er is nog steeds lekkage in het schoolgebouw. Een onafhankelijk bureau komt dit nu
onderzoeken om het probleem op te lossen.
IB’ers zijn nu Irene voor de bovenbouw en Heddy voor de onderbouw.
2. Evaluatie verandering lestijden
Vanuit de inspectie moesten deze dagen per direct worden aangepast. Er was geen tijd om
de MR hierin te betrekken. Er komt in de Digiduif nog een verwijzing naar Tinteltuin, als er
problemen zijn over extra opvangdagen.
3. Werkgroep nieuwe lestijden
Er hebben zich 3 ouders opgegeven voor deze werkgroep. Verder zullen Will, Froukje en
Elsemartha plaats nemen in de werkgroep. Vanuit de MR komt Audrey of Aniek. De
werkgroep zal na de herfstvakantie starten en voor februari met een aantal voorstellen
komen
4. Schoolontwikkelplan 2015-2016 en evaluatie 2014-2015
Hebben we ontvangen. Als er nog vragen zijn, kunnen deze per mail worden gesteld.
5. Instemmingsaanvraag pauze voor leerkrachten.
Er komt nog een nieuw voorstel. Bij verandering van de schooltijden is er een mogelijkheid
om medewerkers van Tinteltuin in te zetten voorde pauzes. De docenten hebben recht op
een half uur pauze tussen 10:00 en 14:00. Er komt een nieuw voorstel 2 weken voor de
volgende vergadering.
6. Financiële rapportage eerste halfjaar
Deze is er nog niet. Er is een nieuw administratiekantoor. De cijfers zijn negatief, maar dat is
niet uitzonderlijk bij een groeischool.
Page 3
7. Begroting
De nieuwe begroting is in concept gemaakt. Deze moet nog besproken worden in het
bestuur. Hopelijk is deze in november rond.
8. WTTK
Er komt nog een algemene ouderavond. Hierover heeft Hatim contact met de ouderraad.
Een nieuwe website komt niet voor 2016, aanpassingen op de site lopen via Froukje
Page 4
Download