2e verslag werkgroep 28 juni 2016

advertisement
Beknopt verslag van de 2e bijeenkomst van de Projectgroep Omgevingswet van de vereniging BWT
Nederland op 28 juni 2016
1. Opening en welkom
Wico opent de vergadering en heet iedereen welkom
Hij legt uit waarom Ted Twaalfhoven en Melanie Scholten van Engage zijn uitgenodigd.
Omdat we het ook gaan hebben over onze veranderende rol.
2. Voorstellen nieuwe deelnemers
Er wordt even een voorstel rondje gemaakt langs alle aanwezigen.
Ted Twaalfhoven, Engage.
Legt zeer kort uit dat zij een proces tool hebben ontwikkeld die al bij veel gemeenten met
succes is ingezet. Aan de bouwkant waren zij nog niet zo actief.
Melanie Scholten Engage
Ellen van Dijk, gemeente Utrecht
Charles Meijer, Strategisch beleidsadviseur Risicobeheersing, Brandweer Midden- en West-Brabant.
Saskia Jansma, gemeente Uitgeest (?)
Wim Mulder, gemeente Leiden
Henk Veenstra, gemeente Leeuwarden
Ben van Haaren, gemeente Tilburg
Hans Wisse, gemeente Den Haag
Inge Romijn, Omgevingsdienst Midden Holland
Marion Dik, gemeente Assen
Hans Stijf, gemeente Epe
Rob Jense, Omgevingsdienst Regio Arnhem
Peter Collet, gemeente Utrecht
Evelyn Goetheer, Gemeente Goes
Henk Arink, gemeente Ede
Martin Groeneveld, Gemeente Lelystad
Wico Ankersmit, Directeur Vereniging BWT Nederland
Joop van Leeuwen, gemeente Almere, Trekker projectgroep.
De overige leden van de projectgroep waren verhinderd.
Ton van Buggenum, gemeente Haarlem,
Arnoud Holtkamp, Noaberkracht Dinkelland, Tubbergen.
Gert Ilbrink, gemeente Ermelo
Vivianne Luckers, gemeente Bloemendaal en Heemstede
Jan van Maren, gemeente Sint Anthonis,
Wim Mulder, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Eric de Rooy, gemeente Rotterdam
Tobia Ruiter, gemeente bergen
René Schage, Brandweer Twente
Martin Schuitemaker, Gemeente Opmeer (corresponderend lid)
Wico doet nog even kort verslag over de stand van zaken Wet Private kwaliteitsborging.
De WKB ligt in de 2e kamer. Er zijn 114 vragen gesteld. De verenging BWT spreekt nog met Paulus
Janse SP. Na het zomerreces komt er een ronde tafel gesprek.
Daarna eventueel amendementen.
Er wordt zelfs nagedacht over een alternatief wetsvoorstel. Eindronde bij de gemeenten.
30 juni is er ambtelijke sessie Privatisering Bouwtoezicht met de VNG. Die is nog geïnteresseerd in de
mening van BWT over een aantal onderwerpen. Kern van de VNG is nog steeds om de WKB samen
te laten lopen met OW!
3. Werkwijze.
We gaan in ieder geval de Website van de vereniging gebruiken om te ondersteunen en te
communiceren.
Bij de internetconsultatie over de AMvB’s lijkt het verstandig mee te gaan in de richting van het
voorstel. Over het algemeen is de mening dat als je dat niet doet je jezelf buiten spel zet.
Voor zover nu bekend blijft de veiligheid bijna volledig overeind.
Rob Jense zou wel willen in zetten op verbetering constructieve artikelen in het BBL op zodanige wijze
Dat die beter aansluiten op Eurocodes.
De Omgevingsdiensten hebben al een werkgroep. Zorgen dat we daarmee aansluiting krijgen/
houden.
Wim Mulder stelt voor vooral te focussen op de verschillen tussen oud en nieuw en dan te kijken naar
de bedoelingen daarvan en hoe het zit met lokale afwegingsruimte.
Vervolgens zijn er namen geïnventariseerd voor de diverse werkgroepen.
Werkgroep Besluit Bouw en Leefomgeving + Besluit Activiteiten Leefomgeving:
Peter Collet (Utrecht), Alfons Preijer, (ODRA), Rob Jense (ODRA), Inge Romijn (ODMH),
Doeke de Graaf (Den Haag), Martin Groeneveld (Lelystad) Ben van Haaren (Tilburg)
Werkgroep Besluit Kwaliteit Leefomgeving
Wim Mulder (Leiden), Hans Stijf (Epe), Henk Arink (Ede) of Jan Gringhuis (Nijkerk)
Werkgroep Omgevingsbesluit
Henk Veenstra (Leeuwarden), Hans Wisse (Den Haag), Hans Stijf (Epe),
Evelyn Goetheer (Goes), Marion Dik (Assen)
Werkgroep Samenhang Wet/ Uitvoering.
Ellen van Dijk geeft aan zich vooral te willen bezighouden met de samenhang tussen Wet en
Uitvoering. Zij maakt zich zorgen dat de diverse disciplines samen niets missen.
Wico Ankersmit en Joop van leeuwen sluiten daar ook bij aan. Deze werkgroep moet ook
linken aan de G4 en de G32. Agenda’s delen.
Werkgroep Vergunningsvrij bouwen
vergunningsvrij bouwen? Wordt instructieregel minimum. Gemeenten worden dan uitgenodigd
ruimer te gaan. Hans Wisse gaat daar iets over zeggen. Marion Dik wil daar wel aan
meedoen.
Vragen en opmerkingen die nog langs kwamen:
Hoe komt het omgevingsplan er uit te zien? Is toch maatwerk per gemeente.
Er is steeds meer ruimte om alles te laten zoals het is.
Ellen: we moeten ons beperken tot de bouwtaken en alles wat daar invloed op heeft.
Wat moet je regelen?
Aansluiting blijven zoeken met gemeenten die er mee bezig zijn.
Evelyn omgevingsplan steeds meenemen.
Toetsbaarheid aan bestemmingsplannen blijft belangrijk.
Iedereen is van mening dat de Vereniging BWT Nederland vooral het BBL moet aanpakken!
We proberen in de Cloud iets te ontwikkelen waar we allemaal bij kunnen.
Communiceren en documenten beschikbaar stellen.
Bij de brandweer hebben ze Veiligheidsregio's.
Zij gaan alle regio's om advies vragen.
BRW is erg geïnteresseerd in wat er uit komt. Zij zelf hebben als deadline 5 september.
En het hele proces.
De markt kijkt naar het BBL
Wie zijn er bij de OW betrokken.
4. Website
We gaan de website z.s.m. vullen met relevante documenten en resultaten uit de diverse
werkgroepen.
De namen van de deelnemers aan de diverse werkgroepen zullen op de site worden geplaatst.
Verder een overzicht van alle deelnemers aan dit overleg met E-mail adres en telefoonnummer.
5. samenstellen werkgroepen.
Zie bij agendapunt 3.
6. Procesverbetering en uitvoering
Ted Twaalfhoven en Melanie Scholten
Processen moeten bespreekbaar worden gemaakt.
Eerder een raamwerk maken. Hoe gaan we straks werken? Engage kan ons daar bij helpen. Zij
werken inmiddels voor veel gemeenten, maar nu nog vooral in het sociale domein.
King maakt ook processen. De vraag is of dat een te hoog abstractie niveau is.
Den Haag evalueert de WABO en maakt een Ist situatie van de OW Wat zijn onze zorgen? Wat zijn
de kansen.
Kansen oefenen. Daar vind je wat.
Kunnen we zoiets op de website krijgen?
Toch inzetten op nieuwe rol. En hoe wordt dat gefinancierd?
Mensen informeren. Het onbekende maakt angstig.
Dus zo vroeg mogelijk duidelijk maken wat we straks gaan Doen en daar de mensen in meenemen.
Naar aanleiding van de procesplaatjes van Wico:
Peter Colet blauw en rood leidt samen tot een vergunning.
De crux is wel dat RO nu vaak in de lead is. Hoe krijgen we onze mensen in stelling?
Haal RO en Welstand er nu gelijk maar bij.
Hoe kunnen we onze positie claimen? We moeten de bouwinspecteurs begeleiden dat te durven.
Meer risicomanagement.
Plannenmakers en toetsers meer tot elkaar brengen.
Mensen in het rode vak moeten naar het blauwe vak.
Integraal denken is onze grote kracht.
Een groot deel is straks niet meer vergunningsplichtig.
Hoe krijgen wij dan de regie in het blauwe vak?
Wim vindt dat wij kunnen helpen bij data wat vergunbaar maken.
Het kader moet simpelere worden.
Omgevingsvisie begint nu langzaam maar zeker vorm te krijgen in gemeenten.
Hoe kun je onze toekomstige rol daarin krijgen.
Het omgaan met variabele waarden vinden we het aller moeilijkste.
Als we onszelf moeten verkopen zullen we moeten aansluiten bij de visie.
De medewerkers nu zijn geselecteerd op het toepassen van de regels.
Breng in beeld wat we wel moeten doen en wat we niet moeten doen.
Meedenken en niet tegen werken!
Kijk op deze manier na de AMvB's
Advies: Voorbeelden delen onder elkaar. Er is angst om van elkaar te leren.
Lelystad doet mee met de G 32.
De samenwerking van Zeeuwse gemeenten reageert ook op de AMVB's
Rob Jense wijst nog externe veiligheid ook buiten de bouwhekken. In bouwactiviteiten meenemen!
BRW. Discussie Met belangstelling gevolgd. Keuzes die per gemeente gemaakt worden
Zijn erg belangrijk.
7. Communicatie met de achterban.
Hierover hebben we niets expliciets afgesproken. Aandacht punt voor de volgende bijeenkomst.
8. Workshops op het congres
Tot slot hebben we met elkaar afgesproken dat elk van de werkgroepen op het congres van de
VBWTN een workshop zullen geven.
Download