Adventure Works Annik Stahl July 2002

advertisement
Studiedag KNR
22 september 2011
Rechtspositiereglement
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
1
Samenstelling werkgroep
Voorzitter werkgroep:
 Br. Leonardo van Dijk (broeders van Amsterdam)
Overige leden:
 Julia Burgers (zrs van Liefde Tilburg)
 Loes Cornelis (ptr Maristen Hulst)
 Christianne Stappers (Dominicanessen van Bethanië)
 Marja Wennekes (zrs van Liefde Schijndel)
 Flip van de Kieboom (Sociëteit van JMJ ‘s-Hertogenbosch)
 Carel Verdonschot (Julie Postel Boxmeer)
 Janneke Doe (juridisch stafmedewerker KNR)
 Jeroen Crajé (fin. economisch stafmedewerker KNR)
 Sylvia Hobeijn (secretaresse KNR)
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
2
Traject
 20 november 2010 principeakkoord CAO VVT




2010-2012
December 2010 principeakkoord geaccepteerd
door achterban vakbonden en
werkgeversorganisaties
Uitwerking definitieve tekst eerste maanden 2011
Samenstelling Werkgroep Rechtspositiereglement
Beoordeling van de wijzigingen CAO VVT in een
drietal bijeenkomsten
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
3
Traject
 Voorstel herziene versie van het
Rechtspositiereglement naar FKR
 Positief advies van FKR op 17 augustus 2011
 Voorstel herziene versie van het
Rechtspositiereglement naar Bestuur
 Goedkeuring door Bestuur op 7 september 2011
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
4
Belangrijkste wijzigingen
Loonontwikkeling 2010 en 2011:
 algemene salarisverhoging per 1 september 2010
van 0,50 %;
 eenmalige uitkering december 2010 van 0,60%
van het jaarsalaris 2010;
 algemene salarisverhoging per 1 januari 2011 van
0,75%;
 algemene salarisverhoging per 1 juli 2011 van
0,75%
 verhoging eindejaarsuitkering 2011 met 0,50%
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
5
Belangrijkste wijzigingen
Loonontwikkeling 2010 en 2011:
 algemene salarisverhoging per 1 september 2010
van 0,50 %;
 eenmalige uitkering december 2010 van 0,60%
van het jaarsalaris 2010;
 algemene salarisverhoging per 1 januari 2011 van
0,75%;
 algemene salarisverhoging per 1 juli 2011 van
0,75%
 verhoging eindejaarsuitkering 2011 met 0,50%
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
6
Belangrijkste wijzigingen
Nulurencontracten:
a. Jaarlijks zal de werkgever de werknemer met een
nulurencontract in de gelegenheid stellen om aan te geven
of hij een arbeidsovereenkomst wil met een gemiddeld
aantal uren per week.
b. Met de werknemer die dit aangeeft zal de werkgever in
overleg treden om zo mogelijk te komen tot een
arbeidsovereenkomst met een gemiddeld aantal uren per
week.
c. In geval de werknemer met recht toepassing vraagt van de
Wet flex en zekerheid honoreert de werkgever dit verzoek.
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
7
Belangrijkste wijzigingen
Leeftijdsuren
 Met ingang van 1 januari 2012 vervalt het extra verlof in verband
met leeftijd uit artikel 6.1 van de CAO (het verlofmandje). Dit met
inachtneming van het overgangsrecht.
 Per 1 januari 2012 hebben alle werknemers recht op een
verlofmandje bestaande uit een basis-vakantieverlof van 224 uur,
te weten 144 uur wettelijk verlof en 80 uur bovenwettelijk verlof.
Aan dit basis-vakantieverlof wordt toegevoegd een persoonlijk
levensfasebudget (PLB) van 35 uur per jaar te bereiken in 2017.
Deze PLB uren worden binnen het verlofmandje expliciet
geoormerkt als PLB-budget.
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
8
Belangrijkste wijzigingen
Leeftijdsuren (vervolg)
 Werknemers moeten ieder jaar voor 1 december een keuze maken
of zij de PLB-uren binnen het PLB-budget willen houden dan wel
willen storten in de levensloopregeling of als gewoon
vakantieverlof wil opnemen.
 De werknemer kan de bovenwettelijke verlofuren uit het basis-
vakantieverlof (80 uur) laten uitbetalen.
 De PLB-uren verjaren niet.
 Indien het aantal PLB-uren meer bedraagt dan 5x 35 uur dan moet
de werknemer dit meerdere storten op de levensloopregeling dan
wel overhevelen naar het basisvakantieverlof.
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
9
Persoonlijk levensfasebudget
Nieuwe regeling per 1 januari 2012
 Recht op PLB in eerste instantie afhankelijk van leeftijd maar groeit
tot 2017 naar een algemeen recht van 35 uur onafhankelijk van de
leeftijd.
 Er is een overgangsregeling voor werknemers van 50 jaar en
ouder op 31 december 2011.
 Er is een garantieregeling voor werknemers van 55 jaar en ouder
op 31 december 2011.
 Gevolgen voor registratie PLB-rechten en opname!
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
10
Afwijkingen
Het Rechtspositiereglement wijkt op een aantal punten af van
de CAO VVT. Ten opzichte van de vorige versie zijn hierin
geen wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste afwijkingen
zijn:
 Bepalingen uit voormalige CAO Thuiszorg.
 Geen verplicht meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 Eigen procedure voor seksuele intimidatie/misbruik
 Eigen regeling sociaal plan
 Vervangen van de ondernemingsovereenkomst CAO VVT
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
11
Tot slot
 Rechtspositiereglement zal digitaal beschikbaar
worden gesteld via de website van de KNR
 Geïnventariseerd zal worden of er behoefte is aan
gedrukte versie van het nieuwe
Rechtspositiereglement.
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
12
Tot slot
 Huidige CAO VVT loopt tot 28 februari 2012.
 Voorbereidingen voor de onderhandelingen voor
een nieuwe CAO VVT zijn gestart. Speerpunten
worden geïnventariseerd en met leden
(werkgevers c.q. werknemers) besproken.
 Eerste onderhandelingen zullen waarschijnlijk in
maart 2012 gaan plaats vinden.
22 september 2011
Werkgroep
Rechtspositiereglement
13
Download