Rebel Template

advertisement
‘Mentoring, koersen op kwaliteit’
RebelGroup Advisory Nederland
De rentabiliteit van mentoring, een nieuwe
manier van denken
Eva Lobbes en Bert-Jan Karrenbeld
Opbouw workshop
SLIDE 2
• Korte introductie
• De theorie van de maatschappelijke kosten baten analyse
• De MKBA voor mentoring in de praktijk
• Wrap up
Deel 1: MKBA, de theorie
Wat is een MKBA?
SLIDE 4
• MKBA = maatschappelijke kosten baten analyse
• MKBA is een economisch afwegingsinstrument vanuit
maatschappelijk perspectief
• Komt oorspronkelijk uit infrastructuur
Hoe werkt een MKBA?
SLIDE 5
• Vergelijking van het projectalternatief met een ‘nulalternatief’
• Effecten project in kaart brengen en zoveel mogelijk
financieel waarderen
• Uitkomst is het maatschappelijke rendement van het
project
Uitkomsten MKBA
SLIDE 6
MKBA leidt tot een rendement, en geeft daarbij inzicht in
kosten, opbrengsten en hun verdeling over actoren en in tijd
• Instelling (bijvoorbeeld school) investeert nu
• Baten liggen grotendeels in de (verre) toekomst
• Baten komen bij verschillende maatschappelijke partijen.
Bijvoorbeeld bij overheidsinstanties, zoals.
– Rijksoverheid (Justitie)
– Gemeenten en uitvoerende instanties (leerplicht, uitkeringen)
• Baten komen ook voor een deel bij individuen (jongeren met hoger
inkomen)
Toegevoegde waarde MKBA
• MKBA voegt financieel-economische invalshoek toe aan
besluitvorming
• MKBA methodiek levert een gestructureerde aanpak om
interventies te beoordelen (vooraf of achteraf)
• MKBA levert ‘kennis voor beleid’: maakt geïnformeerd debat
over een interventie mogelijk
SLIDE 8
Deel 2: De MKBA in praktijk
Stappenplan MKBA
SLIDE 9
Stap 1: Vaststellen nul-, en projectalternatief
Stap 2: Benoemen effecten (in termen van kosten en baten)
Stap 3: Prioriteren effecten
Stap 4: Uitwerken en bewijzen causaliteit
Stap 5: Kwantificeren effecten
Stap 6: Maken rendementsberekening
Stap 1: Projectalternaltief en nulalternatief
SLIDE 10
Project 1: Mentoring doorstroom naar passende vervolgopleiding
Situatie:
Sommige jongeren volgen (door omstandigheden) een opleiding onder hun niveau
en behalen daardoor potentieel een lager opleidingsniveau dan ze zouden kunnen.
Mentoring kan ze stimuleren beter te presteren. Bijvoorbeeld: van havo naar vwo.
Nulalternatief:
Er vindt geen interventie plaats. De jongeren worden niet extra begeleid. Er
bestaat een grote kans dat het talent van betreffende jongeren onderbenut blijft.
Projectalternatief:
Jongeren worden via mentoring begeleid om goed te presteren, en worden
gestimuleerd om hun huidige opleiding met succes af te ronden of al tussentijds
door te stromen naar een hogere opleiding. Ook worden ze begeleid in het kiezen
van een juiste en passende vervolgopleiding (bijvoorbeeld universiteit ipv hbo)
Stap 1: Projectalternaltief en nulalternatief
SLIDE 11
Project 2: Mentoring ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten
Situatie:
Sommige jongeren op het MBO lopen het risico om vanwege gedrags- en/of
motivatieproblemen school voortijdig (zonder startkwalificatie) te verlaten
Nulalternatief:
Er vind geen interventie plaats, grote kans dat betreffende jongeren voortijdig
uitvallen, en in een negatieve spiraal terechtkomen
Projectalternatief:
Jongeren worden begeleid, waarbij aandacht wordt besteed aan het verder
ontwikkelen van schoolse en sociale vaardigheden, waardoor de jongeren
uiteindelijk wel hun startkwalificatie behalen
Groepsdiscussie over de 2 projecten
SLIDE 12
1. Welke effecten heeft het project op de levensloop van de jongere?
2. Op welke wijze veroorzaakt het project de effecten?
3. Wat leveren die effecten de maatschappij uiteindelijk op?
Stap 2: Effecten (kosten en baten)
SLIDE 13
Project 1
Baten
-Minder spijbelen
-Hogere inkomsten
-Minder kosten scholing op de
lange termijn (tijd en geldwinst)
Kosten
-Projectkosten (training mentoren,
tijdsinzet mentoren, overige
kosten)
-Systeemkosten school
Project 2
Baten
-Minder spijbelen
-Hogere inkomsten
-Minder uitkeringen
-Minder lichte criminaliteit
-Minder zware criminaliteit
Kosten
-Projectkosten (training mentoren,
tijdsinzet mentoren, overige
kosten)
-Systeemkosten school
Stap 3: Prioriteren effecten
SLIDE 14
Doel
Prioritering om de belangrijkste effecten verder te analyseren
Voorbeeld
Wel
1. Minder zware criminaliteit
2. Minder uitkeringen
3. Hogere inkomsten
4. Minder lichte criminaliteit
5. Minder spijbelen
Niet
1. Minder kosten gezondheidszorg
2. Positieve effecten gezinsleden
3. Minder tienermoeders
Stap 4: Causaliteit
SLIDE 15
Doel
Causaliteit tussen project en de effecten inzichtelijk maken om zuiver
rendement te berekenen
Voorbeeld
-Mentor stimuleert jongere opleiding af te maken
-Jongere ontwikkelt extra schoolse en sociale vaardigheden
-Heeft daardoor meer kans op werk
-Zal tijdens zijn werkzame leven minder beroep doen op uitkering
Bewijs?
Stap 5: Kwantificeren effecten
SLIDE 16
Doel
Inzichtelijk maken kosten project en monetariseren belangrijkste baten
Voorbeeld
Effect: afname aantal leerlingen dat licht crimineel gedrag vertoont
Baten: bespaarde kosten van taakstraffen
> kosten gemaakt door bureau HALT per uitvaller (€ 44,--)
> kosten voor taakstraffen via Openbaar Ministerie p.u. (€ 62,-)
> kosten justitiële keten p.u. (€ 172,--)
Stap 6: Berekening rendement
SLIDE 17
Doel
Maatschappelijke rendement van het project uitgedrukt in een
percentage
Voorbeeld
> Basisaannames (relatie vsv – criminaliteit, kosten criminaliteit)
> Kosten mentoring
> Effect van mentoring op vsv
> Baten mentoring
> Kosten en baten in tijd uitzetten in rekenmodel
> Kosten en baten netto contant maken
Wrap up
• Kwantitatieve uitkomst MKBA uiteraard in context bezien
• Proces om tot MKBA te komen is waardevol in zichzelf
• MKBA maakt geïnformeerd debat over project mogelijk
Vragen?
Contactgegevens
SLIDE 20
Eva Lobbes en Bert-Jan Karrenbeld
RebelGroup Advisory B.V.
Wijnhaven 3-o
3011 WG Rotterdam
Download