Effecten van de Gezonde wijk

advertisement
Effecten van de Gezonde wijk
- Kosten en baten in beeld -
BATEN
KOSTEN
Workshop MKBA EffectenArena, 8 september
- LPBL: Merei Lubbe en Veroni Larsen -
Agenda
1. Korte introductie
2. EffectenArena: effecten kwalitatief in beeld
–
–
–
Hoe werkt de Arena?
Aan de slag met de Arena (in 2 groepen)
Terugkoppeling
3. MKBA-model: effecten in euro’s
4. Doorkijk naar effectmeting & monitoring
2
Introductie (1)
Vragen bij de “Gezonde wijk”-aanpak:
• Wat zijn de effecten?
• Hoe verhouden de (extra) inspanningen zich tot de
(beoogde) maatschappelijke baten?
• Waarom komt structurele financiering/organisatie niet
(makkelijk) van de grond?
• Hoe bestuur overtuigen?
• Wat wel en niet registreren en bijhouden?
 Inzicht in maatschappelijk rendement kan helpen
3
Introductie (2)
Wat is maatschappelijk rendement?
4
Introductie (3)
financieel
Niet-financieel
Verschil met financieel rendement?
Maatschappelijk rendement
- MKBA Financieel rendement
- Businesscase Investeerders
Alle leden maatschappij
5
Introductie (4)
Inzicht in maatschappelijk rendement in 3 modules:
2. Effecten in euro’s
1. Effecten kwalitatief in beeld
Aanname effecten (hoeveelheden)
MKBA (hoeveelheid * prijs)Totaal
Kosten en Baten Brede basisschool (in niet achterstandswijk)
× € 1.000
Totale baten directe effecten€
5.715.411
BATEN
€ 2.530 + PM
€
€
€
€
€
€
€
2.866.114
1.433.057
1.433.057
1.529.104
1.512.763
16.341
P.M.
1.320.193
1. directe effecten (bij voorkomen schooluitval van 5%)
- Hogere lonen jongeren
- Vermeden kosten als gevolg van uitval
€ 2.000
€ 100
2. Indirecte effecten
- Meer werkende ouders
- Hogere lonen en vermeden kosten a.g.v. toenemende vaardigheden
- Directe werkgelegenheid
- Schaalvoordelen Multi functionele accommodatie
€
€
€
3. Externe effecten
- Minder criminaliteit en overlast jongeren a.g.v. gevarieerder onderwijs
- Besparing criminaliteit in de wijk a.g.v. minder uitval
- Reductie overlast jongeren a.g.v. langere schooltijden
- Verbetering sociale cohesie
- Meer beweging en gezonder leven
€ 70
€ 110
€ 30
€ 110
+PM
KOSTEN
€ 1.750
INVOER
Verschil %
NCW
Effect verkleinen afstand
1 Toename kwaliteit van leven
1. % afname vroegtijdig (beginnende)
preventief:schulden
voorkomen
0% van burgers met problematische schulden
2. % schuldenaren die zich aanmelden voorschuldenaren
SHV
0%
die SHV-traject succesvol doorlopen
3. % daarvan met ingevulde formulieren of adviesgesprek
10%directe (gezins)omgeving van schuldenaren
2 Toename productiviteit
Effect SHV: directe schuldenregeling
meer en eerder aan het werk
4. % dat 2e intake krijgt (wil/kan voldoen voorwaarden)
0%
minder ziekteverzuim
5. Verdeling effectiviteit SHV (100%)
betere schoolprestaties
% met minnelijke regeling/overeenkomst0%
3 Baten agv voorkomen kosten
Draaien aan de knoppen
€
Totale baten externe effecten€
Effect verplichte begeleiding
Scenario
min
Overig
Discontovoet
risico-opslag baten
risico-opslag kosten
2,5%
3,0%
3,0%
Waardering levensjaar (VOLY)
laag
3. Effectmeting & monitoring
458.519
4 Reductie overlast en onveiligheid€
458.519
Totaal baten €
Jaarlijkse kosten
6.173.930
1 Kosten preventieve maatregelen €
568.720
2 Kosten KBR meer aanmeldingen/afhandelingen
€
1.159.695
3 (Meer) kosten (verplichte) begeleiding
€
3.644.276
Maatschappelijke kosten fonds €
-
MKBA 1.0
Totaal kosten €
5.372.691
Saldo (baten minus kosten) €
801.239
30
2
80
n.v.t.
€ 780 + PM
SALDO
Bandbreedte voorkomen schooluitval [3%, 7%]
[€ 0 - €1.600]
6
1
3 INVESTEERDERS
PROBLEEMANALYSE
& DOELSTELLING
2 NULALTERNATIEF &
INTERVENTIE
5 INCASSEERDERS
4 EFFECTEN
7
EffectenArena
Gezondheidsprogramma
achterstandswijk
Directe effecten
Spoor 1: gezond en actief leven
Kwaliteit van leven
BOR en GG continueren
Meer bewegen
Zorgkosten KT
Ga voor gezondheid
Gezonder eten
Gezondere inwoners
Opplussen 6 gymzalen
Verbeterd binnenmilieu
Woongenot
Externe positieve effecten
Sporttuin variacollege
Productiviteit
Herinrichten OR: Cruyff
Risicoreductie
Overlast en onveiligheid
2 INTERVENTIE
Spoor 2: gezonde leefomgeving
Vroegtijdige vervanging
openafvoer geisers
•Wijkcampagne, voorlichting
en risicobeheersing
4 EFFECTEN
Externe negatieve effecten
Zorgkosten LT
Levensverwachting
Hoger energiegebruik
Projecteffecten
Pensioenen en AOW
Energiekosten
Welvaartseffecten
8
Effecten in euro’s (1)
Waardering in geld
Effect 1
Bedrag1
Waardering in geld
Effect 2
Bedrag2
Waardering in geld
Effect 3
Bedrag3
+
Totaal bedrag
Een MKBA brengt op systematische wijze de maatschappelijke
kosten en baten van investeringen of maatregelen in beeld t.o.v.
een nulalternatief.
9
Effecten in euro’s (2)
Aannames
Kosten en Baten
Totaal
NCW
INVOER
Effect op beweging
Toename normactieven
kinderen
volwassenen
ouderen
5%
8.636.645
€
€
7.899.741
736.905
Totale baten €
10.538.408
1
2
3
4
-2%
-2%
ouderen
-2%
Miljoenen
kinderen
volwassenen
€ 2.404.485
Effecten op korte termijn
5%
0%
Afname inactieven
Effect op gewicht
Toename normaalgewicht
kinderen
volwassenen
ouderen
Afname overgewicht
kinderen
volwassenen
ouderen
Effect op zorggebruik
Totale kosten €
1 Totale kosten Gezond en actief leven
2 Totale kosten Gezonde leefomgeving
€ 16
€ 14
€ 12
Besparing zorgkosten a.g.v. gezondere leefstijl
Besparingen agv hogere arbeidsparticipatie
Besparing kosten ziekteverzuim
Hogere energiekosten agv vervanging open geisers
€
€
€
814.140
1.009.390
623.968
€ 43.013-
€ 5.111.038-
Effecten op lange termijn
5 Hogere ziektekosten a.g.v. gewonnen levensjaren
6 Hogere kosten pensioen/AOW a.g.v. gewonnen levensjaren
€ 2.050.676€ 3.060.362-
€ 10
€8
2%
2%
2%
€6
€4
€2
-2%
-2%
-2%
Afname gebruik antidepressieva -0,2%
Afname frequent huisartsenbezoek
-3,1%
Overig
Discontovoet
2,5%
risico-opslag baten
3,0%
risico-opslag kosten
3,0%
€-
€ 13.244.960
Immateriele baten
7 Kosten tijdsinvestering inwoners
8 Gezondheidswinst a.g.v. gezondere leefstijl
€
9 Gezondheidswinst agv verbeterd binnenmilieu:
€
Afname acute (dodelijk e) ongevallen CO-intoxicatie €
Afname chronische k lachten
10 Woongenot inwoners agv verbeterd binnenmilieu
€
11 Reductie overlast en onveiligheid
€
"- P.M."
10.929.864
669.035
669.035
"+ P.M."
415.862
1.230.200
MKBA saldo €
1.901.763
Aantal gewonnen levensjaren (Qaly's)
1212
10
Financieel kosten-baten verhouding
Maatschappelijk kosten-baten verhouding
-0,31
1,22
€ 5-
€ 15-
€ 20Maatschappij, overige
inwoners
Werkgevers
Gemeente
Corporaties
Pensioenfondsen
Zorgverzekeraars
Inwoners Schilderswijk
€ 10Totaal
Effecten in euro’s (3)
€ 20
€ 15
€ 10
€5
€-
11
Effectmeting & monitoring
• Omdat:
– MKBA overtuigender
– Leercyclus
• ≠ alles bijhouden, maar wel:
– Huidige gezondheidstoestand
– Trajecten/interventie en resultaat
• Effectmeting in sociale domein:
– Geen experiment: geconstrueerde controlegroep en
kengetallen
– Interpretatie: attributie en deadweight
12
Download