PowerPoint-presentatie

advertisement
Businesscase vanuit een ander
perspectief
Koplopers Archief 2020
Herman Uffen MSc.
Bijeenkomst Koplopers Archief 2020
Wat zijn business cases?
Haalbaarheidsstudie (projectmanagement) voor een zakelijke afweging om met een
project te starten.
Business cases zijn een belangrijk instrument bij het nemen van strategische
investeringsbeslissingen en het rond krijgen van middelen bij de opdrachtgevers en
partnerinstellingen.
Voorbeelden uit mijn praktijk:
• Grondexploitaties
• Investeringsbeslissingen rondom de bouw van
scholen, zwembaden
• Beslissingen rondom taakuitvoering → Zelf doen,
Uitbesteden of Samenwerken
Business cases in de private sector en in de publieke sector
Private sector:
In hoeverre levert de investering rendement (winst) op?
Belangrijk zijn:
• Verwachte opbrengsten en verwachte kosten in de tijd + gap analysis
• Mogelijke scenario’s c.q. opties
• Risico’s en beheersmaatregelen
Publieke sector:
In hoeverre levert de investering maatschappelijk rendement op?
Belangrijk zijn:
• MKBA – Maatschappelijke kosten baten analyse
• Mogelijke scenario’s c.q. opties
• Risico’s en beheersmaatregelen
Het verschil zit in maatschappelijke rendement
Format voor businesscase – ‘een meetlat’ (I)
Onderwerpen die aan bod moeten komen:
• Afbakening en scope
• Aansluiting bij de doelstellingen van de organisatie, koppeling met
te bereiken maatschappelijke effecten
• De ‘nul’ business case (IST-situatie)
• Omschrijving van het project – doelstelling, toegevoegde waarde,
belanghebbende en partners (geoperationaliseerd)
Format voor businesscase – ‘een meetlat’ (II)
Onderwerpen die aan bod moeten komen:
• Analyse van baten – kwalitatief en kwantitatief
• Analyse van kosten – vaste en variabele kosten + structureel en
incidenteel
• Investeringen
• Financiering of bekostiging – vormen, partners, risico’s
• Rendement - Maatschappelijke kosten baten analyse –
terugverdientijd, netto contante waarde, rendement op investering,
MKBA’s
• Implementatie – stage gate (go or no go beslissingen), plan van
aanpak, risico’s
• Conclusie – multi criteria analyse. 3K’s , 4K’s……..
MKBA’s (I)
Middel om maatschappelijk rendement te bepalen
Kwalitatieve afwegingsmiddelen:
* Multi Criteria Analyse (MCA’s)
* Kosten Effectiviteit Analyse (KEA)
Kwantitatieve afwegingsmiddelen:
* Social Return on Investement – focus op doelstellingen en
stakeholders
* Maatschappelijke Businesscase – Focus vanuit meerdere
perspectieven (klant….)
* MKBA - Alle effecten in kaart / afzetten tegen nul-situatie
MKBA’s (II)
MKBA’s (III) – een denkkader / methodiek
Onderzoekspraktijk en -ervaring
Voorbeelden van onderzoek
Provincie Groningen – Keuze nieuwe vestigingslocatie van het Ommelander Ziekenhuis
(Businesscase). MKBA als instrument op het keuzeproces te faciliteren in een divers
speelveld (provincie, gemeente, verzakeraars en het ziekenhuis. Verkenning op
effecten (vertaald in euro’s) op Leefomgeving, Infrastructuur, Economie en Zorgaanbod.
Gemeente Eijsden-Margraten - Economische Effect Fietspad Maastricht – Vaals –
Vennbahn (‘In de sporen van de stroomtrambaan’) – Businesscase gebouwd op MKBA.
Kosten: aanlegkosten van het fietspad, onderhoud en beheer etc.
Baten: impact fietsrecreatie, impact utilitair fietsverkeer en overige effecten.
NFE - Bepaling nadeelcompensatie nertsenhouders vanwege Wet verbod
pelsdierhouderij. Microbenadering gekozen om de waarde van de individuele
onderneming te bepalen bij opheffen van het bedrijf. Door middel van NCW-methode is
het rendement berekend (voorbeeld private)
Koppeling met onderzoek NCDD – Kosten van digitale
duurzaamheid
Inzicht in de kosten
Kwantitatief
Forecasting kosten
Strategische notitie
Kwalitatief
Toekomstperspectief
Vragen
Herman Uffen MSc.
06 12 84 77 59 – [email protected]
Download