Agenda Stuurgroep Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven

advertisement
Verslag Stuurgroep Deelgemeentelijk Waterplan Delfshaven 11 februari 2014
Aanwezig:
Karen Bebelaar (deelgemeente Delfshaven), Chris van der Velden (HHSK), Sander
Hoogewoning (HHSK), Ingrid ter Woorst (HH Delfland), Harry van der Broek (HH Delfland),
Daphne de Koeijer (gemeente Rotterdam), Bas de Wildt (gemeente Rotterdam), Bart Boerema
(deelgemeente Delfshaven), Jan Sakko (gemeente Rotterdam), Remmert Koch (Stadsbeheer,
Gemeente Rotterdam), Ron Vreeker (Arcadis).
1. Opening en mededelingen
Ingrid en Chris bedanken Karen namens HH Schieland Krimpenerwaard enHH Delfland met
een taart voor alle jaren dat er goed is samengewerkt binnen deze Stuurgroep.
2. Verslag Stuurgroep 29 november 2013
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Spoorzone
Presentatie door Ron Vreeker, Arcadis.
Aanleiding:
In Delfshaven (Nieuwe Westen / Kop van Middelland) ligt tussen Essenburgsingel en spoor
een laaggelegen gebied, dat hoofdzakelijk recreatief gebruikt wordt. Volgens afspraken in
kader van Nationaal Bestuursakkoord Water voldoet dit gebied niet aan de norm voor
wateroverlast (vastgelegd in de provinciale verordening).
Uit de toetsing in 2012 door HHSK blijkt dat dit gebied niet voldoet aan de norm dat maximaal
5 % van het gebied gemiddeld eens per 10 jaar onderloopt vanuit de singels. Om die reden is
1
hier sprake van een wateropgave . Uit een eerdere verkenning van maatregelen kwam ook de
vraag naar voren of in deze specifieke situatie de benodigde investeringen om aan de norm te
voldoen wel opwegen tegen de maatschappelijke baten (met name vermeden schade).
Opmerkingen bij de uitkomsten van deze MKBA:
Er is gerekend op basis van watervolumes die zijn aangeleverd door HHSK. De waterpeilen
zijn daaruit door Arcadis afgeleid mbv actuele bodemhoogte gegevens.
In de autonome ontwikkeling 2016 zijn meegenomen: vervanging tijdelijk gemaal
Stadshoudersweg door een nieuw gemaal op de kop van Essenburgsingel, waterberging op
de parkeergarage Kruisplein en berging in de riolering onder Museumpark.
NBW-norm: max 5% van het gebied stroomt eens per 10 jaar over, wordt niet gehaald.
Het kunstgrasveld ligt laag, maar stroomt later onder dan natuurgras. Dat is opmerkelijk.
Waterschadeschatter (STOWA) geeft een gemiddelde, mogelijke schade aan van € 167.000,per jaar. Het lijkt erop dat in de gehanteerde schadeberekeningen een overschatte schade aan
de sportkantines zit (worden gezien als kantoor).
Tijdens intensieve neerslagsituaties (juli 2011 en oktober 2013) is het waterpeil lager gebleven
dan in de berekeningen is aangenomen.
Advies Arcadis:
- Beschouw het hele watersysteem – niet alleen dat van de Spoorzone. In de
samenhang tussen deelsystemen zijn wellicht andere (deel)oplossingen denkbaar
(bijv. permanent knijpen van de stuw?)
- Zoom in op het functioneren van het watersysteem. Kloppen de tot nu toe
gehanteerde aannames? Wat gebeurt er werkelijk en hoe kunnen berekeningen daar
beter op aansluiten?
- Kijk nog eens goed naar de schade-berekeningen. Deze zijn wellicht aan de hoge
kant.
- Kies op basis van deze MKBA voor het ‘robuuste scenario’.Dit scenario is het meest
kostenefficient. Hierbij wordt 8 ton geïnvesteerd in maatregelen.
Dit scenario voorkomt veel -mogelijke- toekomstige schade.
We voldoen alleen met dit scenario niet helemaal aan de NBW-norm. Extra
investeringen doen om de norm geheel te halen – scenario ‘voldoen aan
wateroverlastnorm’ - is echter minder kosteneffectief en wordt daarom niet
geadviseerd. Wellicht wordt de norm wel gehaald indien we opnieuw naar de
berekende waterstanden en de geschatte schades kijken.
De presentatie wordt via We Transfer separaat toegestuurd.
Besluit Stuurgroep:
- Op basis van de resultaten van deze MKBA is nog geen keuze voor een bepaald
scenario mogelijk. Er is een nauwkeuriger berekening van de waterpeilen en de
schadeberekeningen nodig.
- De Stuurgroep ziet deze MKBA als de basis voor het nemen van vervolgstappen en
stemt in met het nu voorliggende voorstel voor vervolgstappen op de MKBA-pilot.
HHSK is hier de trekker van.
- In dit voorstel graag de relatie met de ontwikkelmogelijkheden van het gebied
opnemen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden aanscherpen op basis van de
uitgewerkte MKBA.
- De scope verbreden. Niet alleen kijken naar het watersysteem van de Spoorzone
maar ook het omliggende gebied.
- Spoorzone inbrengen als casus in het overleg tussen de provincie Zuid Holland en de
andere waterschappen binnen de provincie en nadenken over hoe om te gaan met de
NBW-norm.
- Deze MKBA leent zich er niet voor om uitgebreid te presenteren aan stakeholders of
anderen aangezien er nog te veel vragen zijn met betrekking tot het watersysteem, de
waterpeilen, de berekende schades en de gepresenteerde uitkomsten.
De Stuurgroep is blij met de uitkomsten van de MKBA. De pilot heeft ons veel geleerd over
wat er allemaal komt kijken bij een dergelijk vraagstuk en over de bestaande onzekerheden.
4. Financiële dekking Natuurvriendelijke Oevers Essenburgsingel
In de Stuurgroep van 29 november is positief besloten over de voorbereiding en realisatie van
een natuurlijker inrichting van de oevers langs de Essenburgsingel.
De Stuurgroep gaat akkoord met de voorbereiding, realisatie en financiering van de
Natuurvriendelijke oevers aan de Essenburgsingel.
De deelgemeente is akkoord met een co-financiering van € 25.000,-.
Dit brengt het budget -met de eerder beschikbaar gestelde € 25.000,- vanuit HHSK- op
€ 50.000,- (inclusief BTW) voor 2014. Het betreft hier het maximaal beschikbare budget.en
moet in 2014 besteed worden, Randvoorwaarde is dat beheer en onderhoud goed geregeld
moet worden en gedekt zijn. Aanvullend daarop: het onderhoud moet op een goede en
efficiënte wijze uitgevoerd kunnen worden, het moet duidelijk zijn hoe het onderhoud moet
plaatsvinden en er moeten heldere afspraken gemaakt worden over wie daarvoor opdracht
geeft en de drager is van de onderhoudskosten. Dit dient onderdeel te zijn van de
voorbereiding.
5. Rondvraag en sluiting
Nr.
Wie
Actie
1
HvdB
Opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst gemaal –
Afgehandeld
2
BdW
Lanceren Herijking Waterplan 2
Afgehandeld
3
BdW
Duidelijkheid over taken en bevoegdheden nieuwe organisatie lokaal
bestuur
1e helft 2014
7
Begeleidingscommissie
Presenteren resultaten MKBA - Afgehandeld februari 2014
9
HHSK-deelgemeente
Ontwerp NVO’s Essenburgsingel – 1e helft 2014
Uitvoering NVO’s Essenburgsingel – 2e helft 2014
10
SH
Vervolgstappen MKBA in beeld brengen en inplannen
Scope watersysteem verbreden
Spoorzone inbrengen als casus bij provincie Zuid Holland
11
BdW
Actualiseren Meerjarenprogramma DGWP – 2e helft 2014
Download