Ondertekening intentieverklaring

advertisement
L.S.
Het basisonderwijs is volop in beweging. Vernieuwingen in het onderwijs en de organisatie ervan
vragen een adequaat bestuur.
Met het oog hierop hebben de stichting Hervormde Scholen Katwijk en de stichting voor ProtestantsChristelijk Onderwijs te Katwijk de intentie uitgesproken om te starten met een onderzoek naar een
mogelijke fusie tussen de twee besturen.
Dit onderzoek vindt plaats op basis van een intentieverklaring. Deze intentieverklaring is voorgelegd
aan beide besturen en beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.
De medezeggenschapsraden van beide stichtingen hebben een positief advies gegeven en beide
besturen hebben daarop het besluit genomen om het onderzoek te starten.
De intentieverklaring wordt op woensdagavond 16 november 2016 ondertekend door de voorzitters
en secretarissen van de besturen.
Er is een stuurgroep gevormd, die het traject begeleidt. Deze stuurgroep bestaat uit afgevaardigden
van beide besturen. De leden van deze stuurgroep zullen ook bij de ondertekening aanwezig zijn.
Na de ondertekening zal er een bericht naar de lokale pers gaan, waarin het onderzoek naar en de
wens om te komen tot een fusie tussen beide besturen wordt aangekondigd.
Vanuit de stuurgroep zal er regelmatig een nieuwsbrief verschijnen voor alle belangstellenden om
hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Namens de stuurgroep,
Jacomine van Rijn, voorzitter Raad van Beheer stichting PCOK
Marien Guijt, voorzitter bestuur stichting HSK
Download