PPP onderzoeksresultaten en besluit stuurgroep_23-04-2015

advertisement
Jaaravond Nutsscholen 2015:
Voortgang besturenfusie Nut-Primair
‘Er zit muziek in’!
Het verkenningsproces

‘13-’14: informeel overleg Tineke Jansen– Luuth van den Berg

Voorjaar 2014: Intern onderzoek Nut door Van Beekveld & Terpstra:
-Risico’s / advies: ‘zoek een goede onderwijspartner’

14-09-2014: Intentieverklaring besturen Nut-Primair

2014-2015 : positief resultaat haalbaarheidsonderzoek door de werkgroepen
(afgerond in april)

April/mei ‘15: Fusiedocument naar GMR ter instemming

Juni ‘15: Besluit voorleggen op de ALV-Nut

Juli ’15: FER naar CFTO (Commissie Fusie Toets Onderwijs)

Geoogde fusiedatum: 1 januari 2016.
Positieve bevindingen/adviezen vanuit de vier
werkgroepen met als onderlegger hun rapportages
De 4 werkgroepen bestonden uit directieleden, leerkrachten en ouders
van de diverse scholen van Nut en Primair

Financiën/Huisvesting: ‘Unaniem een positief advies. Een bestuurlijke
fusie kan zorgen voor een kwaliteitsimpuls op alle scholen door het
creëren van extra ruimte voor investeringen’.

Identiteit: ‘We constateren zeker verschillen, maar de overeenkomsten
bieden een goede basis om de verdere samenwerking aan te gaan’.

Onderwijs: Er zijn aanzienlijk méér voordelen dan nadelen vanuit
gemeenschappelijk oogpunt.

Personeel: Een juridische fusie is meer kans dan bedreiging voor
De stuurgroep
Stuurgroep bestond uit 6 personen;
2 bestuursleden Nut, 2 leden RvT Primair, TJ en LvdB.

Onderzoek door de stuurgroep wijst uit dat een juridische fusie als meest ideale
vorm wordt gezien, waarbinnen de meeste opbrengsten worden gehaald die
worden beoogd met een bestuurlijke samenwerking.

Toekomstbestendigheid worden beter gewaarborgd (o.a. stabiele
leerlingenaantallen garanderen de instandhouding van gecreëerde
voorzieningen).

Slagkracht en bestuurlijk vermogen van de organisatie worden vergroot

Betere vertaling van externe ontwikkelingen in het beleid van de eigen
organisatie, o.a. Passend Onderwijs (nu al samenwerking op gebied van
hoogbegaafdheid, NT-2 en schakelklassen/taalhulpgroepen)
Conclusies stuurgroep t.a.v. juridische fusie:
de plussen

Toekomstbestendigheid scholen van beide organisaties blijft beter gewaarborgd

Keuzevrijheid scholen voor ouders en kinderen blijft gewaarborgd.

Effectief professioneel bestuur en stafbureau: focus directeuren op
onderwijskundig leiderschap, focus IB’ers op het primaire proces.

Verbreden onderwijskundige horizon van onze medewerkers, uitwisselen van
inzichten, dialoog, (inter)visies, delen van expertise; kan leiden tot vernieuwde
inzichten.

Verbetering vermogenspositie van nieuwe organisatie; spreiden van de risico’s.

Gezamenlijke kosten overhead gaan omlaag.
Conclusies stuurgroep t.a.v. juridische fusie:
de minnen
 Twee
organisaties vormen samen een nieuwe:
betekent inleveren van een deel van de autonomie;
 Een
grotere organisatie vraagt vaker conformeren aan
gemaakte afspraken.
Conclusies stuurgroep t.a.v. juridische fusie:
de risico’s
 De
gevoelens van mensen en de verschillen in de
cultuur tussen beide organisaties;
 Een
grotere organisatie zorgt mogelijk voor een trager
verloop van de diverse vormen van overleg.
Vragen en opmerkingen?
Download