Jaarverslag "Zuidlandschool" 2013-`14.

advertisement
Jaarverslag van de MR (Medezeggenschapsraad) obs Zuidlandschool
Schooljaar: 2013-2014
In dit jaarverslag informeren wij u over de bezigheden van de Medezeggenschapsraad van
De Zuidlandschool.
Samenstelling van de MR in het verslagjaar
Personeelsgeleding
Thea Wiskerke
Nathalie Hoogesteger
Annet Becht
voorzitter
lid
lid
Oudergeleding
Linda Weerheijm
Sandra de Doelder
Anita Meeusen
lid
secretaris
lid
Opzet van de vergaderingen
De MR komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Vergaderingen vinden plaats in de avonduren.
Vergaderlocatie is De Zuidlandschool/Brede school De Twijn.
Bij de vergadering is de directeur van de school aanwezig.
Hij informeert de MR en beantwoordt vragen.
Opvallende zaken in schooljaar 2013-2014
Dit schooljaar stond in het teken van de fusie met rkb Op de Hoogte.
Vergadering en onderwerpen -besluiten
10 september 2013
Informatieverstrekking door Dhr. P. de Jong over het voornemen een onderzoek op te starten naar
de mogelijkheden tot fusie met rkb Op de Hoogte.
8 oktober 2013
Bespreking van de fusie ontwikkelingen
Het SOP (school ondersteuningsprofiel) besproken
Verkiezingen OPR (Ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs)
12 december 2013
Instemming fusie met rkb Op de Hoogte besproken
Formatie uitbreiding onderbouw na kerstvakantie.
Jaarverslag MR obs Zuidland
Jaarverslag GMR
Schoolbegroting
Financiële tussenrapportage
30 januari 2014
Instemming met fusierapport, officiële toestemmingsverklaring is afgegeven
Fusie ontwikkelingen doorgesproken
Vaststelling ouderbijdrage AC (activiteitencommissie)
Stand van zaken invoering functiemix op schoolniveau
20 mei 2014
Rapport van bevindingen onderwijskwaliteit
Voortgang Activiteiten Commissie (AC) Zuidlandschool-Op de Hoogte
TSO (Tussen Schoolse Opvang) bijdrage
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Sandra de Doelder, secretaris MR Zuidlandschool
Download