Inleiding - Gezondheidscentrum Oog in Al

advertisement
Jaarverslag
Q1 2011 – Q4 2011
Bestuursleden
B. van Pinxteren, voorzitter
D. Graafmans, waarnemend voorzitter
Ruud van der Lingen, penningmeester
Gerrit van Ommeren, secretaris
[jaarverslag Q1 2011 – Q1 2012]
[september 2012 ]
Jaarverslag 2011–
1 van 4
1. Inleiding
In Gezondheidscentrum Oog in Al zijn een huisartsenpraktijk (volledige maatschap met 6
huisartsen), Apotheek Oog in Al (BV met 3 apothekers), oefentherapie en fysiotherapie
Oog in Al (2 maatschappen) gevestigd.
Het pand aan de Händelstraat te Utrecht is in 2003 gebouwd en is in eigendom van de
huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten, gebundeld onder een Vereniging van
Eigenaren.
De missie die de Coöperatie ‘Gezond Oog in Al’ nastreeft is:
Vanuit het gezondheidscentrum Oog in Al vervult de Co öperatie een trekkersrol bij de
verbinding tussen zorg, welzijn en preventie.
Zij doet dit vanuit de visie dat
door samenwerking op het gebied van preventie, behandeling en begeleiding van
gezondheidsproblemen optimale zorg wordt geleverd en daarmee een actieve bijdrage
aan de kwaliteit van leven.
2. Ontwikkelingen in het jaar 2011
Na een lange voorbereiding waarin samenwerking en afstemming centraal stond is in
oktober 2011 de Coöperatie Gezond Oog in Al opgericht en kon de inhoudelijke
samenwerking verder vorm worden gegeven.Er is gebruik gemaakt van de beleidsregel
eerstelijns samenwerking waardoor in de pre-GEZ fase financiële middelen zijn
ontvangen om de opstart van structurele inhoudelijke samenwerking mogelijk te maken.
3. Inhoudelijk
Er is een zorgaanbodplan gemaakt op basis van de regioscan en diverse
patiëntengroepen zijn benoemd, waar de zorg zich primair op zal gaan richten, naast de
al lopende zorgprogramma’s.
Rondom deze patiëntengroepen gevormd en zijn multidisciplinaire werkgroepen
samengesteld.
4. Personeel
De coöperatie heeft geen eigen personeel in dienst. Het bestuur wordt gevormd door
een drietal gekozen leden dat de deelnemende kerndisciplines vertegenwoordigt.
Het bestuur wordt administratief en secretarieel ondersteund.
5. ICT – informatie
Om te gaan voldoen aan de kwaliteitsmetingen en controle op procesmatige afspraken
wordt gebruik gemaakt van de diverse afzonderlijke systemen.
Vooralsnog wordt uit de eigen HIS-sen, apothekerssysteem en fysiotherapie systeem de
gegevens geëxtraheerd die nodig zijn.
Voor de toekomstige GEZ indicatoren zal in overleg met de stadsmaatschap (die voor de
ketenzorg al gebruik maakt van ondersteunende software) en de gezamenlijke collega
[jaarverslag Q1 2011 – Q1 2012]
[september 2012 ]
Jaarverslag 2011–
2 van 4
GEZ gezondheidscentra in de stad Utrecht, gekeken worden naar de aanbieders op de
markt.
Gesproken zal worden met Magistro, Eerstelijn in cijfers en mogelijk nog anderen.
Zoals overal in het land leeft ook bij Gezond Oog in Al de wens om de beschikking te
hebben over een geïntegreerd, veilig, gebruiksvriendelijk en betaalbaar systeem.
In 2012 zullen hierover verder stappen en besluiten worden ondernomen.
6. Financiën
De inkomsten in dit opstartjaar betreffen alleen de pre-Gez inkomsten, zijnde een bedrag
van € 5,00 per ingeschreven patiënt.
Niet alle zorgverzekeraars hebben ten tijde van het schrijven van dit verslag de pre-GEZ
vergoeding gevolgd, reden waarom een afschrijving op dubieuze debiteuren is
opgenomen.
Er wordt door de huisartsen deelgenomen aan ketenzorg via samenwerking met de
Stadsmaatschap. Deze inkomsten gaan rechtstreeks naar de zorgverleners buiten de
coöperatie om.
Van de pre-GEZ inkomsten is € 700,-- niet besteed en dit wordt in reserve gehouden en
toegevoegd aan een algemene reserve.
Gezien de minimale omzet en kosten is gekozen voor een interne jaarrekening, die als
bijlage is toegevoegd aan het verslag.
7. Administratie
Een externe administrateur verzorgt op declaratiebasis de financiële administratie.
Het opstarten en incasseren van de pre-GEZ gelden is zeer arbeidsintensief gebleken met
onduidelijke werkinstructies. De diverse verschillende zorgverzekeraars geven
onduidelijke informatie waardoor extra inspanningen nodig zijn om de bedragen op de
juiste wijze geïncasseerd te krijgen.
8. Communicatie
De interne communicatie zal ondersteund gaan worden door gebruik maken van intranet
en HAweb. In 2012 wordt dit ter hand genomen.
De website www.gezondooginal.nl is operationeel en in de lucht. De kerndisciplines
hebben hierop de gegevens en toegang voor de patiënten opgenomen.
Binnen het centrum wordt een narrowcasting systeem opgehangen waarop informatie
richting de patiënten wordt gedeeld.
9. Huisvesting
Er is op de huidige locatie voldoende ruimte om enige groei op te vangen en de
benodigde uitbreiding voor personeel dat vanuit zorgprogramma’s en ketenzorg actiever
wordt ingezet, te huisvesten. Voorbereidingen worden getroffen voor een uitbreiding van
de huisartsen- en de fysiotherapiepraktijkruimte op de 2e etage van het pand, waar tot
voor kort een tandarts was gevestigd.
Met diverse externe zorgverleners zijn onderhuur contracten en inhoudelijke
samenwerkingsafspraken gemaakt.
10.Speerpunten komend jaar
Het jaar 2012 zal in het teken staan van verdere professionalisering van de organisatie
maar met name ook van de zorginhoudelijke samenwerking.
[jaarverslag Q1 2011 – Q1 2012]
[september 2012 ]
Jaarverslag 2011–
3 van 4
De werkgroepen zullen eigenaar worden van ieder hun eigen zorgprogramma met de
verdere verscherping en verheldering van de doelstellingen.
Het bestuur zal haar rol als verantwoordelijk aanspreekpunt voor toenemende eisen voor
kwaliteit sturing en transparantie oppakken.
De zorgverzekeraar zal met een aangepast pakket met eisen komen voor
gezondheidscentra die gebruik willen blijven maken van de beleidsregel Eerstelijn
samenwerking.
Het is nog onduidelijk wat deze eisen zijn en welke gevolgen dit heeft voor de
beschikbare tijd en capaciteit van het bestuur en de werkgroep leden.
Ook de hoogte van de vergoeding is nog onduidelijk.
11.Conclusie Bestuur
Het bestuur heeft de wens en ambitie om een toekomstbestendig en hoogkwalitatief
gezondheidscentrum te zijn en blijven en kan zich vinden in de professionele eisen van
accreditatie en transparantie van de beroepsgroepen. Het is en blijft echter een uitdaging
om in tijden van schaarste van mensen en middelen, de toenemende vraag naar kwaliteit
en naar zorg deze te blijven leveren en garanderen.
Bijlage jaaroverzicht 2011
[jaarverslag Q1 2011 – Q1 2012]
[september 2012 ]
Jaarverslag 2011–
4 van 4
Download