NOTULEN BESTUURSVERGADERING d

advertisement
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 5 JUNI 2012
Aanwezig:
Peter Knipscheer (voorzitter), Tamara Vroon (penningmeester),
Frank Kuijper (secretaris), Pierre Beerkens (technische commissie),
Patrick Oerlemans (jeugdcommissie), Anja Beerkens (lid), Rob
Bouwens (lid), Cees van Dorp (lid), Marcel van den Heuvel (lid),
Wilma van Oevelen (lid), Johannie Prins (lid), Clazien Renirie (lid),
Leo Schenk (lid)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur.
2. Behandeling ingekomen stukken
Voor de algemene ledenvergadering zijn er geen relevante ingekomen stukken.
Dit punt zal op de agenda voor 2013 niet meer worden opgenomen.
3. Behandeling notulen Algemene ledenvergadering d.d. 21 juni 2011
De notulen zijn goedgekeurd. Wilma meldt geen verslag te hebben gehad. Zij
heeft geen emailadres. Pierre meldt dat het jaarverslag wordt meegestuurd met
het programma in het begin van het seizoen.
4. Jaarverslag penningmeester
Tamara behandelt 4 documenten (beschikbaar voor de leden):
- Financieel jaarverslag 2011 – 2012
- Begroting 2012 – 2013
- Verlies & winstrekening 2011 – 2012
- Jaarverslag ledenadministratie 2011 – 2012
Allereest wordt het Financieel jaarverslag doorgenomen.
5. Bespreken Begroting
De begroting en de Verlies & winstrekening worden doorgenomen en door
Tamara (en Peter) toegelicht.
Het bestuur heeft besloten het financiële jaar te laten lopen van 31 juli tot 31
juli.
Namens de kascommissie hebben Wilma en Anja nu nog wel enkele
opmerkingen welke verder worden besproken en toegelicht.
6. Goedkeuren Begroting
De begroting wordt goedgekeurd
7. Contributieverhoging
De contributie wordt met € 2,50 verhoogd, zowel voor de senioren alsook de
junioren.
BVS Algemene ledenvergadering 5 juni 2012
8. Verslag Kascommissie
De Kascommissie bestaat uit Wilma van Oevelen en Anja Beerkens.
De Winst- & Verliesrekening 2011 – 2012 is gecontroleerd (d.d. 10-5-2012).
Deze waren in orde. Er is een getekende verklaring in het dossier.
9. Jaarverslag technische commissie
Pierre ligt het jaarverslag toe.
De toernooien verliepen succesvoller (meer deelnemers) dan vorig jaar. Bij het
Paren/introducee toernooi zijn er zelfs sinds jaren niet zoveel deelnemers
geweest.
Ook de Clubkampioenschappen waren succesvol, mede ook dankzij de deelname
van de oudere jeugd. Er zijn 41 partijen gespeeld.
De deelname van de BVS aan de Jaarmarkt in 2011 was tevens een succes. Dit
jaar gaan wij weer meedoen.
Op 2 juni jl. is het seniorenuitje geweest. Het was een groot succes met 32
personen. Het is uitstekend voorbereid door Tamara en Thijs.
Het aantal bezoekers aan de website is net zo groot als vorig jaar.
Pierre dankt een ieder voor zijn inzet.
10.Jaarverslag jeugdcommissie
Patrick ligt het verslag toe. Het loopt goed, mede dankzij 5 jeugdbegeleiders.
Frank stopt met de jeugdbegeleiding m.i.v. het nieuwe seizoen. Lex van Eeuwen
volgt hem op.
De nieuwe aanpak werkt. Er wordt nu ook afgehangen.
Er zijn 2 x per seizoen deelcertificaattoetsen. De laatste dit seizoen zal zijn op 19
juni a.s.
De oudere jeugd wordt apart getraind. En vinden aansluiting bij de senioren
vanaf 20.30 uur.
Ook doet de BVS mee aan het Kindfit project. Daarvan blijven er altijd enkele
kinderen hangen, dit jaar 2.
A.s. zaterdag organiseert de Jeugdcommissie haar jaarlijkse uitje.
Patrick dankt de 5 jeugdbegeleiders voor hun inzet.
11.Jaarverslag ledenadministratie
Dit onderdeel is feitelijk bij punt 4 al besproken. Hieronder een weergave:
Nieuwe leden die zich bijna aan het eind van het seizoen aanmelden krijgen toch
een factuur over die periode. Het gaat om 2 senioren en 2 junioren.
Er zijn nu 36 seniorleden en 24 juniorleden. Op die aantallen is ook de begroting
gebaseerd.
De Grote Clubactie loopt elk jaar beter.
12.Verkiezing kascommissie
Anja vertrekt. Rob Bouwens zal haar opvolgen.
13.Jaarmarkt
BVS Algemene ledenvergadering 5 juni 2012
Deze vindt plaats op 8 en 9 september. Er zijn nog enkele mensen nodig. Ideeën
zijn van harte welkom. Deze kunnen ook worden gemaild.
14.Rondvraag
Cees heeft nog een zak met t-shirts. Deze kunnen we goed gebruiken voor de
Jaarmarkt.
Pierre stelt een vraag over de hal. Peter verteld over de brief van de gemeente
die via Tamara was binnen gekomen. De gemeente wil zich steeds meer
terugtrekken uit haar publieke taken. Even afwachten hoe dit verder gaat lopen.
De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de verdeling van de zaal en de
tarieven.
Het doel van de gemeente is verkoop van ’t Cromwiel, maar dat zal lastig zijn.
Ze willen in ieder geval van het beheer af.
15.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
BVS Algemene ledenvergadering 5 juni 2012
Download