Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de NVLTB op 29

advertisement
Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de NVLTB op 29 februari 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Opening
Mededelingen
Concept notulen van de algemene ledenvergadering van 18 februari 2015, 30 april 2015 en
27 oktober 2015
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag parkcommissie
Jaarrekening 2015
Verslag kascommissie
Begroting 2016 en meerjarenbegroting
Vaststellen contributie 2016
Verkiezing bestuur, ledenadministratie, seniorenspelcommissie, jeugdspelcommissie,
jeugdbestuur, kascommissie
Verkiezing Lid van Verdienste
Pauze
12.
13.
14.
Beleidsplan 2016-2021
Rondvraag
Sluiting
Toelichting op de agenda
Punt 3: de concept notulen van de algemene ledenvergadering van 18 februari, 30 april 2015 en 27
oktober 2015 liggen ter inzage in de kantine en zijn te vinden op de website (nadat u ingelogd bent).
Punt 4 het jaarverslag van de secretaris ligt ter inzage in het clubhuis en zal mondeling worden
toegelicht op de vergadering, ingevolge artikel 15 van het huishoudelijk reglement.
Punt 5: de jaarverslagen van de commissies (het jaarverslag van de kantinecommissie, de
parkcommissie, de sponsorcommissie, de jeugdspelcommissie en de seniorenspelcommissie) liggen
ter inzage in de kantine en zijn te vinden op de website (nadat u ingelogd bent). De parkcommissaris
zal zijn jaarverslag op de jaarvergadering toelichten.
punt 6: de balans en de verlies en de winstrekening liggen ter inzage in het clubhuis en zijn te vinden
op de website (nadat u ingelogd bent). Op verzoek kan bij de secretaris het volledige financiële
jaarverslag worden opgevraagd ([email protected]).
punt 7: mondeling, tijdens de vergadering.
punt 8: de begroting 2016 ligt ter inzage in het clubhuis en is te vinden op de website (nadat u
ingelogd bent). De begroting 2016 zal tijdens de vergadering mondeling worden toegelicht door de
penningmeester. De meerjarenbegroting zal mondeling tijdens de vergadering worden toegelicht.
Punt 9: ingevolge artikel 8 van de statuten stelt de algemene ledenvergadering de hoogte van de
contributie vast. Het bestuur stelt voor de hoogte van de contributie niet te wijzigen. Voorts stelt het
bestuur voor het entreegeld per 1 januari 2016 af te schaffen.
Punt 10: ingevolge artikel 11 van het huishoudelijk reglement treedt het gehele bestuur in zijn geheel
af en is direct herkiesbaar. Herkiesbaar zijn de heren J.A. Dijkstra, J. van Kleef, E. van den Akker, J.W.
Borst en J. van der Gaag en mevrouw I.E. Vennegoor op Nijhuis, mevrouw S.A. van der Heiden.
Teneinde te voldoen aan het gestelde in het Huishoudelijk Reglement onder art.12 maakt het
kandidaat-bestuur bekend tot de volgende functieverdeling te willen overgaan:







Mevr. I.E. Vennegoor op Nijhuis, voorzitter
de heer J. Dijkstra, penningmeester
mevr. S.A. van der Heiden, secretaris
de heer J. van der Gaag, Seniorenspelcommissie, tevens vice-voorzitter
de heer J.W. Borst, jeugdspelcommissie
de heer E. van den Akker, parkcommissaris
de heer J. van Kleef, kantinecommissie
De leden worden hierbij op de mogelijkheid gewezen tot het stellen van tegenkandidaten. Tenminste
20 seniorleden kunnen tot 48 uur vóór aanvang van de ALV schriftelijk tegenkandidaten indienen bij
de secretaris, Mevr. S.A. van der Heiden, Postbus 645, 6700 AP Wageningen (of per mail:
[email protected]).
Op grond van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NVLTB dienen de leden van de
Seniorenspelcommissie, de Jeugdspelcommisie, het Jeugdbestuur en de Kascommissie door de
ledenvergadering voor de periode van een jaar te worden benoemd.
Het bestuur stelt de ledenvergadering voor te benoemen in:
De Seniorenspelcommissie:
De dames Khatijah Harberink en Petra van Egmond en de heren Paul Albersen, Jacco van der Gaag en
Erik Visscher.
De Jeugdspelcommissie
De dames Marjoleine Bartels, Annemarie van Ballegooijen, Heleen le Grand, Tanja Jansen, de heren
Haico Marsman en Jan Willem Borst.
Het Jeugdbestuur: Nike te Brinke, Emma Oosterink, Luuk Bartels en Thomas Borst
De Kascommissie
De heren Frits Sträter en Michiel Hoefsloot.
Voorts stelt het bestuur voor als ledenadministrateur te benoemen de heer L. Lutke Schipholt en als
financieel administrateur de heer J. Jansen.
Tot 48 uur voor de vergadering kunnen schriftelijk tegenkandidaten worden aangemeld bij de
secretaris. Voor beide spelcommissies geldt dat een tegenkandidatuur tenminste door 10 leden moet
worden ondersteund; voor het Jeugdbestuur geldt dat dit tenminste door 10 jeugdleden dient te
worden gedaan.
Voorts stelt het bestuur voor de navolgende commissies en werkgroepen in te stellen:
Kantinecommissie, communicatiecommissie, automatiseringscommissie, commissie duurzaamheid,
parkcommissie, tuincommissie, commissie ledenwerving en ledenbehoud en sponsorcommissie,
commissie baanindeling alsmede de navolgende werkgroepen: clubkampioenschappen senioren en
junioren, open toernooi senioren en junioren, veteranentoernooi, senior plus event.
Punt 11: Op grond van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NVLTB kunnen leden een
voorstel tot voordracht doen voor lid van verdienste. Deze voordracht dient schriftelijk, gemotiveerd
en zo volledig mogelijk door tenminste 10 leden van de NVLTB bij het bestuur te worden ingediend
([email protected]).
Punt 12: Het bestuur heeft een beleidsplan geschreven voor de jaren 2016-2021. Dit beleidsplan ligt
ter inzage in het clubhuis en is te vinden op de website onder het kopje bestuur en zal tijdens de
vergadering worden toegelicht.
Download