Te verwachten zienswijzen gemeenten jaarverslag en

advertisement
Stand van zaken 9 juni 2016
Te verwachten zienswijzen gemeenten jaarverslag en programmabegroting
Dit eerst overzicht van te verwachten zienswijzen is gebaseerd op informatie die al formeel aan het
AB VRK is toegezonden, en verder op voorstellen binnen gemeenten, zoals die op de sites van
gemeenten zijn terug te vinden (een ambtelijke interpretatie hiervan). Pas als alle zienswijzen formeel
aan het bestuur bekend is gemaakt, is een definitieve reactie mogelijk.
Beverwijk (collegeversie, raadsbesluit 23 juni)
begroting
Het BCOV van 18 april 2016 heeft besloten de directie VRK mandaat te verlenen voor het aantrekken
van langlopende leningen in 2017 tot maximaal € 4,3 miljoen. Aan het bestuur van de VRK wordt
verzocht om contact op te nemen met het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk op
het moment dat wordt gestart met het aanvragen van de langlopende leningen.
jaarverslag
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de afgelopen jaren redelijk ruim begroot is, waardoor
positieve exploitatieresultaten ontstaan. Daarom doen wij de aanbeveling dat de organisatie zich meer
zou moeten richten op het bewaken van de beoogde middeleninzet en de daadwerkelijke
middeleninzet. Daarnaast kan bij voorstellen van nieuw beleid de inhoudelijke onderbouwing versterkt
worden
Bloemendaal (collegeversie, raadsbesluit op 28 juni)
begroting
geen bijzondere opmerkingen, voor zover bekend
jaarverslag
Geen bijzondere opmerkingen.
Haarlem (collegeversie, raadsbesluit op 16 juni)
begroting
Bij vorige Programmabegroting heeft de gemeenteraad aangegeven dat het wenselijk is dat er een
beleidstoelichting op hoofdlijnen ligt bij het meerjaren-investeringsplan, zodat gemeenten meer zicht
hebben op de meerjareninvesteringen. Achtergrond voor deze wens: afgelopen jaren forse
onderschrijdingen in de realisatie van investeringen. Bij deze Programmabegroting ontbreekt een
dergelijke beleidstoelichting, maar wel is er een meer realistische raming opgenomen voor de
kapitaallasten. Hoewel de investeringen deels routinematig zijn en de ramingen inmiddels onder de
loep zijn genomen, is het voorstel om de VRK nogmaals te verzoeken om bij volgende Programmabegroting een toelichting op te nemen.
jaarverslag
Onder risico's en kanttekeningen: Op een tweetal punten worden resultaatbestemmingen voorgesteld.
Met voorstel om een bestemmingsreserve te vormen voor nadelen bij de GGD kunnen ingeschatte
nadelen worden opgevangen. Maar het tweede voorstel ligt echter niet per definitie in lijn met
genomen besluiten. In het jaarverslag wordt niet uitgelegd waarom de middelen voor het Nieuwe
Werken niet in 2015 zijn besteed en wat de effecten – zowel voor de bedrijfsvoering als in financiële
zin - zijn als dit bedrag niet wordt doorgeschoven. Dat maakt afwegen op noodzaak lastig.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Niet bekend
Haarlemmermeer (commentaar op collegeversie, raadsbesluit 16 juni)
begroting
Geen bijzondere opmerkingen voor zover bekend
jaarverslag
De hoogte van de weerstandscapaciteit van de VRK is bepaald op 5% van de totale begroting. De
belangrijkste bekende risico’s zijn toegelicht. De accountant geeft aan dat deze risico’s zich moeilijk
laten kwantificeren in financiële gevolgen. Hierdoor geen methodiek waarbij verhouding benodigd
weerstandsvermogen - beschikbare weerstandscapaciteit is uitgedrukt in een ratio. Los van de
systematiek van mening dat het aanhouden van weerstandsvermogen bij een gemeenschappelijke
regeling ongewenst is. Bij significante risico’s die niet zijn op te lossen binnen exploitatie, staan
deelnemende gemeenten garant voor de negatieve resultaten. Daarom geen noodzaak voor eigen
weerstandsvermogen VRK. Vorig jaar in onze zienswijze gevraagd om een onderbouwing van de
gestelde norm van 5% en een actualisatie van het reservebeleid. Tot op heden niet gezien, nogmaals
vraag om actualisatie van het reservebeleid met in achtneming van bovenstaande.
Heemskerk (14 juni raadscommissie, 30 juni raad)
Geen voorstel college voor zienswijze, inbreng raad nadrukkelijk gevraagd
Heemstede (brief zienswijze raad ontvangen)
begroting en jaarverslag
Instemming met jaarstukken en voorstellen, geen bijzondere opmerkingen:
Uitgeest (raadsbehandeling 26 mei, getekend besluit per mail ontvangen)
begroting
Vraag om toelichting:
1. Wat is termijnplanning inzake de onderzoeken bij de kazerne en de afspraken met de gemeente
zodat de (financiële) consequenties in de huidige begrotingscyclus voor 2017 van de gemeente
kunnen worden geraamd;
2. Wat zijn consequenties voor Uitgeest wat betreft bluswaterdekking, eventuele maatregelen
(watertankwagen) en in hoeverre wordt overlegd met het PWN in verband met de huidige
afspraken over het beheer en onderhoud brandweerkranen;
3. Wordt de subsidie BCT nog toegekend na 2016 en hoe wordt een eventueel tekort gedekt?
jaarverslag
Vraag om het weerstandsvermogen substantieel op het gewenste niveau van € 3,9 miljoen te houden.
Velsen (collegevoorstel, raadsbesluit op 29 juni)
Voor zover bekend geen bijzondere opmerkingen.
Zandvoort (brief zienswijze raad ontvangen)
Begroting
1. Uit zorg over terugbrengen piketvergoedingen, in verband met behoud van voldoende
gemotiveerde vrijwilligers in relatie tot veiligheid bewoners
2. Wenst gesprek gemeenten en VRK over herverdeling lasten, nu VRK grote bezuinigingen heeft
doorgevoerd en oude bestuursafspraken niet meer redelijk zijn.
Jaarrekening
1. Vraagt de teruggave van het financiële overschot te verdelen conform bestuursafspraken
2. Vraagt om expliciete melding van gemeenten waar RAV de rittijden overschrijdt + verbeterplan.
Vindt huidige 10% in Zandvoort niet acceptabel. Roept VRK cq RAV Kennemerland op
maatregelen te nemen waardoor 5% wordt gerealiseerd.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards