Zienswijze programmabegroting 2010 Gemeenschappelijke

advertisement
Raadsvoorstel
STELLER
B. van Osch / F. Wolf
VERANTWOORDELIJK
WETHOUDER
R. van Schelven
DATUM RAADSVERGADERING
12 november 2009
ONDERWERP
Zienswijze programmabegroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling
Hulpverlening en Veiligheid Gelderland Zuid (GR H&V)
Veiligheid
PROGRAMMA
BELEIDSPRODUCT/
GEMEENTELIJKE TAAK
Veiligheid
REGISTRATIENUMMER
0907246
VOORGENOMEN BESLUIT
Kennis genomen van de concept begroting 2010 van de GR H&V en hierop
gereageerd middels brief met zienswijze.
Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening
Veiligheid Gelderland-Zuid (GR H&V) heeft de gemeenteraden van
deelnemende
gemeenten
gevraagd
hun
zienswijze
over
programmabegroting 2010 kenbaar te maken. De ontwerp-begroting 2010
een concept-zienswijze worden voorgelegd.
KORTE SAMENVATTING
VOORSTEL
en
de
de
en
1.
AANLEIDING
De Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid GelderlandZuid (GR H&V) regelt onder andere dat het dagelijks bestuur van deze
regeling jaarlijks de ontwerp-begroting toezendt aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. De gemeenteraden worden daarmee in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze op het ontwerp kenbaar te maken, alvorens
deze begroting definitief wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de
GR H&V. De begroting ligt niet ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De
financiële consequenties van de begroting GR H&V worden wel in de conceptzienswijze meegenomen, maar deze vinden uiteindelijk hun beslag in de lokale
begrotingscyclus met bijbehorende besluitvorming.
2.
WETTELIJK OF BELEIDSKADER
2A.
WAT IS HET VASTGESTELDE,
BESTAANDE BELEID?
Art. 34 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Art. 28, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid
Gelderland-Zuid
Zie 2
2B.



WAAR KAN IK LEZEN WAT
HET VASTGESTELDE
BESTAANDE BELEID IS?
RAADSVOORSTEL, JAAR
BELEIDSNOTA, JAAR, PAG.
BEGROTING, JAAR, PAG.
3.
GEDACHTEGANG
Gemeente Culemborg
Ridderstraat 250
Zie 2
inkomstenspecificatie
De begroting 2010 is qua format verbeterd ten opzichte van de eerdere
begrotingen . Meest in het oog springend is dat de begroting twee programma’s
omvat (crisisbeheersing/rampenbestrijding enerzijds en ambulancevoorziening
Postbus 136
4100 AC Culemborg
Tel 0345 477 700
Fax 0345 477 950
[email protected]
www.culemborg.nl
2
anderzijds). Voorheen werd gewerkt met een programma per onderdeel (RAV,
Regionale Brandweer, GHOR) Nu ook het Veiligheidsbureau en de
Gemeenschappelijke Meldkamer formeel zijn ingebed in de
Gemeenschappelijke regeling, is er voor gekozen om de programma’s in te
delen op basis van hun financieringsstroom. Het programma
Crisisbeheersing/Rampenbestrijding wordt gefinancierd door Rijk en
gemeenten. Het zou voor de beoordeling van de ontwerp-begroting prettig zijn
wanneer er een scheiding zou worden aangebracht in inkomsten die specifiek
aan de GR H&V zijn verstrekt voor een bepaald doel en inkomsten waarvoor
dat niet of in mindere mate geldt. Door het aanbrengen van die scheiding
kunnen de gemaakte keuzes door lokale besturen beter in perspectief worden
geplaatst.
Speerpunten Veiligheidsbureau
De GR H&V geeft in paragraaf 1.4 een aantal speerpunten voor 2010. Vele
speerpunten vinden hun basis in wetswijzigingen en/of eerdere besluitvorming.
Zo is het opstellen van een regionaal crisisplan een rechtstreeks voortvloeisel
uit de komende Wet op de Veiligheidsregio’s, terwijl het project regionalisering
brandweer ook een voortzetting is van een reeds ingeslagen weg. Een weg
waarop de definitieve besluitvorming overigens nog moet plaatsvinden, maar
die in ieder geval nog tot in 2010 consequenties zal hebben. Deze speerpunten
in de ontwerp-begroting zijn dus begrijpelijk en herkenbaar. Voor de
speerpunten van het nu voor het eerst geformaliseerde Veiligheidsbureau geldt
dit niet. Het veiligheidsbureau heeft in haar jaarplan voor 2009 aangegeven o.a.
bezig te zijn met de ontwikkelingen op het gebied van netcentrisch werken en
het regionaal crisisplan. Deze onderwerpen zijn ook nu nog actueel en zien we
dus begrijpelijkerwijs terug in de begroting van 2010. Eén van de belangrijke
speerpunten van het veiligheidsbureau in 2009 was echter ook de versterking
van de gemeentelijke kolom tot volwaardige partner in de crisisbeheersing. Dit
speerpunt treffen wij in de begroting 2010 niet aan. De diverse projecten om de
gemeentelijke kolom te ontwikkelen zijn nog geenszins afgerond, terwijl ook
voor gemeenten de prestatienormen uit de Wet op de Veiligheidsregio’s in 2010
van kracht zullen worden. Dit onderwerp wordt dan ook in de zienswijze naar
voren gebracht.
Ontwikkelingen na opstellen ontwerp-begroting
Na het opstellen van de ontwerp-begroting hebben zich diverse ontwikkelingen
voorgedaan die veranderingen in die begroting noodzakelijk of wenselijk
kunnen maken. Hierbij valt te denken in nadere ontwikkelingen in het zich al
dan niet realiserende FLO risico. Nu deze ontwikkelingen mogelijk grote
(positieve) gevolgen kunnen hebben voor de financiële situatie van de GR
H&V, is het wenselijk dat gemeenteraden worden geïnformeerd over deze
ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de begroting van de GR H&V.
Wanneer de aanpassingen in de begroting zodanig zijn dat deze van invloed
zijn op de gemaakte keuzes en/of zelfs hoogte van de inwonerbijdrage, dan
dienen gemeenteraden opnieuw in de gelegenheid te worden gesteld hun
zienswijze kenbaar te maken op het ontwerp van de aangepaste begroting
Financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten
De in de programmabegroting 2010 van de GR H&V opgenomen bijdrage per
inwoner bedraagt € 7,89 (2009: € 7,54). Dit betekent voor de Gemeente
Culemborg een bijdrage van € 216.049. Een stijging van € 6.086 (€ 0,22 per
inwoner). t.o.v. de huidige gemeentelijke begroting 2010. Nu echter niet zeker is
of de regionale begroting nog aangepast zal worden in verband met actuele
3
ontwikkelingen, is ook niet zeker of een dergelijke verhoging ook
daadwerkelijk van lokale besturen gevraagd zal worden. Om hierover
duidelijkheid te krijgen, wordt in de zienswijze gevraagd om meer informatie
over de al dan niet aan te passen regionale begroting en de gevolgen daarvan
voor de inwonerbijdrage. Daarbij zijn de kaders van de begroting
(inwonerbijdrage 2009 + 0,5% indexering) ook opgenomen. Wanneer een
eventuele aangepaste begroting binnen die kaders blijft, zal ook de
inwonerbijdrage binnen de reeds vastgestelde lokale begroting blijven.
Weerstandsvermogen
Omdat de financiële financieringsbronnen voor de RBGZ en GHOR tezamen
sterk verschilt van de financieringsbronnen van het programma RAV bestaat
het weerstandsvermogen uit 2 delen.
Ten opzichte van de prognoses van de jaarrekening 2008 is het
weerstandsvermogen van RBGZ/GHOR neerwaarts bijgesteld. Het
weerstandsvermogen van RAV blijft over de gehele planperiode 2010-2013
negatief, echter ontwikkelt zich minder negatief dan werd voorspeld in de
jaarrekening 2008.
Door de laatste ontwikkelingen zal het weerstandsvermogen in een ander
daglicht komen te staan. De verwachting is dat H&V weer in een financieel
gezond vaarwater komt.
4.
BESTUURLIJKE
OVERWEGINGEN
-
5.
COMMUNICATIE
-
6.
PLANNING EN CONTROL
(MUTATIES OP DE
PROGRAMMABEGROTING)
-
6A..
HEEFT DIT VOORSTEL
BETREKKING OP EEN
ONDERWERP UIT DE
RAADSTERMIJN-AGENDA?
6B.
BEOOGD EFFECT. EN HOE
METEN WE DAT EFFECT?
6C.
WELKE PRESTATIES GAAT DE
GEMEENTE LEVEREN EN HOE
METEN WE DAT? WANNEER
GAAN WE WAT DOEN (PER
JAAR UITGESPLITST)?
-
6D.
WELK BELEID MET BIJBEHORENDE PRESTATIES
VERVALT?
-
-
4
6E.
WAT MAG HET KOSTEN (PER
JAAR UITGESPLITST).
6F.
WELK HUIDIG BUDGET
VERVALT?
6G.
ZIJN ER HOGERE KOSTEN
VERBONDEN AAN DIT
VOORSTEL? ZO JA, HOE
WORDT DIT FINANCIEEL
AFGEDEKT?
6H.
WAT IS DE PLANNING VOOR
REALISATIE?
6I.
WELKE FINANCIËLE RISICO’S
KENT.HET VOORSTEL?.
6J.
WELKE ANDERE RISICO’S
KENT HET VOORSTEL?
BIJLAGEN
-
1.
2.
De brief met de reactie van de Gemeenteraad aan de GR H&V G-Z
Programmabegroting 2010 van de GR H&V Gelderland-Zuid
Burgemeester en Wethouders van Culemborg
De secretaris
De burgemeester
P. v.d. Veer
R. van Schelven
Aldus besloten in de vergadering van de Raad,
gehouden op 12 november 2009
De griffier
De voorzitter
P.J. Peters
R. van Schelven
5
V:\Bedrijfsvoering\Advies & Administratie\Medewerkers Financiën\BOS\Financiële advisering\Veiligheid\raadsvoorstel gr
hv begroting 2010 BR FR.doc
Download