b Best Aan de leden van de bestuurscommissie Publieke

advertisement
b
Aan de leden van de bestuurscommissie
Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg
Datum
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail adres
Onderwerp
4 juni 2015
M. Broerse
06 53635822
[email protected]
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg 15 juni 2015
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de bestuurscommissievergadering Publieke Gezondheid &
Maatschappelijke Zorg op maandag 15 juni 2015, van 14.30-16.00h. De vergadering vindt
plaats in de BT ruimte van het MICK aan de Zijlweg 200 in Haarlem.
Agenda
Opening
2. Vaststellen agenda
1.
3.
Mededelingen
-Forensische Geneeskunde
In eerste instantie had de politie de taken met betrekking tot de forensische
geneeskundig gegund aan FMMU. Uiteindelijk bleek naar het oordeel van de
politie de FMMU niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden waaronder de
gunning had plaatsgevonden. Reden om de taak in handen te leggen van de
eerstvolgende gegadigde. Voor Noord West 4 betekent dit dat de forensische
geneeskunde is toegevallen aan het samenwerkingsverband dat ter zake is
gesloten tussen Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland.
Het betreft nog geen finaal besluit, omdat er voor FMMU nog een rechtsgang
openstaat.
-Stand van zaken regionaal gezondheidsbeleid (Wethouders Dorenbos en Van der
Hoek)
-Onderzoek eenzaamheid Bloemendaal (Wethouder Botter)
4.
Vaststellen verslag BC PG&MZ 13 april 2015 ------------------------------------------------(bijlage)
Ter advisering aan AB
5. Advies n.a.v. de zienswijzen gemeenten op concept jaarverslag 2014 en concept
programmabegroting 2016 -------------------------------------------------------------------------(bijlage)
6.
1e Bestuursrapportage 2015 -----------------------------------------------------------------------(bijlage)
Ter besluitvorming
7. Inzet JGZ op MBO leerlingen 18+ ---------------------------------------------------------------(bijlage)
8. Plan van aanpak factsheet psychische gezondheid --------------------------------------------(bijlage)
9.
Rondvraag en sluiting
Document1
Pagina 1 van 2
b
Ter kennisname
10. Beleidsagenda BC PG&MZ -----------------------------------------------------------------------(bijlage)
Met vriendelijke groet,
Bert van de Velden
Secretaris Bestuurscommissie Publieke Gezondheid & Maatschappelijke Zorg
Sinds de BC PG&MZ van 13 april 2015 is de volgende informatie met de leden van de BC
PG&MZ gedeeld.
14 april 2015
15 april 2015
16 april 2015
29 april 2015
21 mei 2015
26 mei 2015
26 mei 2015
27 mei 2015
1 juni 2015
Document1
Memo advies inzake jaarverslag 2014 en programmabegroting 2016
Stand van zaken Hartveilig Wonen
Sociale status postcodegebieden in Kennemerland
Reactie DB op advies inzake Jaarverslag 2014 en Programmabegroting 2016
Memo onderzoek seksuele ontwikkeling (jonge) kinderen
Vervolg op memo onderzoek seksuele ontwikkeling (jonge) kinderen
Toelichting investering programma verbinding publieke gezondheid en het
sociaal domein
Memo vragen Zandvoort n.a.v. jaarverslag VRK 2014
Memo toezicht Wmo
Pagina 2 van 2
Download