bijlage 1 Checklist en akkoordverklaring voor FPC

advertisement
Bijlage 1 - Checklist en akkoordverklaring
dwangverpleging voor justitiële FPC’s
tbs
met
U dient de gevraagde onderdelen in te vullen en bij te voegen bij de offerte in
FORZA.
Offertes waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de door ForZo/JJI beschikbaar
gestelde formats worden niet in behandeling genomen.
Contract tbs met dwangverpleging voor justitiële FPC’s 2017
U dient onderstaande onderdelen bij uw offerte te voegen of na voorlopige gunning
aan te leveren, zoals hieronder wordt weergegeven.
Onderdeel
1
2
Omschrijving
Deze ingevulde checklist & akkoordverklaring.
Eigen verklaring.
Format
Bijlage 1
Bijlage 2
3
Totaal productievoorstel Tbs-dwang in de
productiesheets DBBC en ZZP in FORZA
Ingevuld format onderbouwing offerte DBBC en ZZP
Overige Componenten niet zijnde DBBC of ZZP
(BONO’s)
Prestatie-indicatoren DJI
Speerpunten FPC voor 2016
Veiligheid (indien van toepassing)
Renovatie- en bouwplannen (indien van toepassing)
Een uittreksel uit het beroeps-/handelsregister, niet
ouder dan een half jaar (na voorlopige gunning).
Een kopie van de geldende WTZi-toelating (na
voorlopige gunning indien gewijzigd)
Een kopie van de geldende gebruiksvergunning (na
voorlopige gunning indien gewijzigd)
Een kopie van het HKZ of ISO 9001 certificaat (na
voorlopige gunning).
Jaarplan (Rijks FPC’s)
Toelichting managementafsprakenbrief (Rijks FPC’s)
FORZA
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
KvK
5
6
7
8
Zorgaanbieder verklaart zich akkoord met de vormvereisten van de inkoopprocedure
en heeft alle gevraagde onderdelen ingevuld en bijgevoegd (of verklaart deze te
kunnen aanleveren na voorlopige gunning voor punten 11-14).
Naam zorgaanbieder
Naam functionaris
Datum
Plaats
Handtekening*
* Uitsluitend een met pen geschreven handtekening
Pagina 2 van 2
Download