SZ website aanmeldformulier

advertisement
Aanmeldformulier Singelzicht
Deze aanmelding kan gemaild worden naar: [email protected]
Persoonsgegevens
Naam
Roepnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
en leeftijd
Nationaliteit
BSN
Adres van inschrijving
Straatnaam
bevolkingsregister
Postcode/plaats
Adres verblijfplaats
tijdens intake
Bij wie? (ouders/vrienden/instelling)
Contactpersoon
Straatnaam
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Toe-leider *

Degene die jou
begeleidt om je aan te
Instantie
Contactpersoon
melden bij Singelzicht
Telefoonnummer
Emailadres
Is de financiering van zorg
al georganiseerd?
Ja
Nee
Onduidelijk
Welke financiering is
reeds georganiseerd of
zou passend zijn?
WMO
AWBZ overgangsrecht
WLZ
Justitie
Bepaling jeugdhulp
1
Andere betrokkenen
Soort hulp
Instelling
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Problematiek
Psychiatrie?
Verslavingszorg?
Bijv. ouders?
Oude voogd?
.
Reclassering?
Residentiele instellingen
waar hulp geboden werd
Financiële situatie
Soort inkomen
Eventueel
contactpersoon bij de
sociale dienst
Hoeveel inkomen per
maand
Hoeveel schulden?
Soort schuld
Hoeveel?
Zorgverzekering
Telefoon
CJIB
Anders
Schuldhulpverlening
Instantie
Contactpersoon
Dagbesteding
1. Huidige dagbesteding
2. Contactgegevens
Naam instelling/bedrijf/uitzendbureau
Contactpersoon
Telefoonnummer
3. Aantal dagen per week
2
Reden aanmelding
1. Directe aanleiding
Wie, wat, waar, waarom
Uit gezet bij
Bedreigende situatie namelijk
Kan niet langer verblijven bij
Anders namelijk
Voorlopige probleemomschrijving (verplicht)
Klik aan wat van
Huisvestingsproblemen
Huidige situatie niet meer houdbaar
toepassing is.
Financiële problemen
Problemen met ADL
Problemen met dagbesteding
Gezondheidsproblemen
Problemen binnen sociaal netwerk
Psychische problemen
Loverboyprobematiek
Gedrag-problematiek
Verslaving
(L) VG problematiek
Criminaliteit
Anders
Korte uitleg van
bovenstaande
3
Toestemmingsverklaring
Geef je de Singelzicht-medewerkers toestemming (medische) gegevens over jou op te vragen bij uw behandelaar(s) of huisarts
ten behoeve van jouw aanmelding bij Singelzicht?
Toestemming
ja
nee
Geef je de Singelzicht-medewerkers toestemming (medische) gegevens over jou op te vragen bij de instelling waar je nu in
begeleiding bent of bent geweest?
Toestemming
ja
nee
Bijlagen met aanvullende
info ten bate van de
Bijlage 1
Bijlage 2
aanmelding
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Akkoordverklaring
Cliënt verklaart akkoord te gaan met de aanvraag en de in de bijlagen verstrekte informatie voor de
aanmelding bij Singelzicht
Handtekening cliënt en/of
Datum:
wettelijke
vertegenwoordiger
4
Download