Aanvraagformulier Duurzaam Energieproject

advertisement
AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE DUURZAAM ENERGIEPROJECT
ONTWIKKELINGSLAND
(In te vullen door Meerwind)
Jaar:
Datum ontvangst:
Projectnummer:
Datum beoordeeld:
Lees voor het invullen de criteria en aanvraagvoorwaarden op onze website.
www.meerwind.nl
Naam organisatie:
Adres organisatie:
Postcode en woonplaats:
Website:
Telefoonnummer:
Datum oprichting:
Inschrijving Kamer van Koophandel + nummer
Ja/Nee
Heeft uw instelling een ANBI beschikking
Heeft uw instelling betalende leden of donateurs
en zo ja hoeveel
Is uw instelling aangesloten bij een federatie,
bond of landelijke organisatie
Zo ja, bij welke
Ja/Nee
Zijn er bij uw instelling vrijwilligers actief en zo ja
hoeveel
Heeft uw instelling personeel in dienst en zo ja
hoeveel
Gegevens contactpersoon 1:
Naam:
Functie:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Gegevens contactpersoon 2:
Naam:
Functie:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer :
Nummer:
Ja/Nee
Ja/Nee
Aantal:
Ja/Nee
Aantal:
Ja/Nee
Aantal:
Voor welk project op het gebied van duurzame
energie wordt de donatie aangevraagd:
Wat is de doelstelling van het project en m.n.
welke rol speelt daarin duurzame energie?
Wanneer zal het project gerealiseerd worden?
Waar zal het project gerealiseerd worden?
Wat is de beoogde opbrengst van het project
m.b.t. duurzame energie?
Is er sprake van technische innovatie?
Sociale opbrengst: welke gemeenschap, groep
resp. hoeveel personen hebben baat bij dit
project?
Hoe wordt voorzien in de continuïteit van het project? (realisatie, beheer, toezicht, bediening en
onderhoud?)
Om een goede afweging te kunnen maken vragen wij u de volgende informatie met dit formulier
mee te sturen:
uitvoerige projectomschrijving
het meest recente financieel jaarverslag
een begroting van het project
een financieringsplan (dekkingsplan) voor het project met daarin aangegeven de reeds ontvangen
toezeggingen van subsidies en/of donaties en eigen bijdragen en acties
Datum: ………………………………..
Naam aanvrager: ……………………………
Aanvraagformulier mailen naar: [email protected]
Bijlagen:
Download