opdracht - Digidac

advertisement
De Stedenspecial HeHa-projectopdracht voor 4 havo E&M (06-07)
Deze HeHa-opdracht bevat elementen uit de vakken geschiedenis (Europa in de
twintigste eeuw), aardrijkskunde (migratie en vervoer; stedelijke vernieuwing) en
economie. Ze sluit ook aan op het eerste thema van het vak CKV: de stad.
1.1. Beschrijving van de situatie.
Een uitgever van o.a. reismagazines wil een aantal educatieve specials
(tijdschriften, dus) voor jongeren publiceren over Europese steden. De artikelen
daarin beschrijven welke invloed de historische gebeurtenissen in de 20e eeuw
hebben gehad op de stadsontwikkeling, op het winkelbestand en de architectuur.
Hoe was dit zichtbaar toen en nu? Wat valt er in dit verband in de stad te zien?
1.2. De opdrachtgever.
De opdrachtgever is een uitgever van jongerentijdschriften. (Op maandag 20
november (13.45 uur in aula) zal hij een toelichting geven op de gang van zaken in
de uitgeverswereld)
1.3. De opdrachtnemer.
De opdrachtnemer is een redactie.
1.4. De opdracht.
Lever je tijdschrift (inclusief bijlage) op tijd aan. Kies (na onderzoek) zelf een
Europese stad. (voor suggesties: zie bijlage 1)
1.5
Wat moet je als eerste doen?
Ga zo snel mogelijk aan de gang gaat met je redactiegroep. Op donderdag 16
november kun je na een korte introductie van “Helemaal Havo” kennismaken met
de elektronische leeromgeving Teletop en begin je met de uitvoering van de
opdracht.
Het volgende verwachten we op die donderdag:
- De redactieleden hebben in hun geschiedenisboek, hun omgeving en op
internet informatie verzameld om tot een keus voor een stad te komen.
- De groep heeft een idee welke stad zij wil belichten. Onderbouw de keuze en
bespreek die met je begeleider.
- Jullie hebben twee voorbeelden verzameld van artikelen over steden uit
reistijdschriften.
- Jij en je groepsgenoten hebben het logboek bekeken en de reflectieformulieren
ingevuld.
- Jullie hebben een werkoverleg gehad en zijn begonnen met het Globale Plan
van Aanpak en de taakverdeling voor de eerste week.
1.6
Organisatie en inlevermoment
Vanaf week 47 heb je 4 weken de tijd om de gehele opdracht uit te voeren. De
werkzaamheden en het overleg in de leerlingengroep en met je coaches vinden in
kwt op maandag en donderdag plaats. Daarnaast werk je individueel ook ca. 8 -10
uren thuis aan deze opdracht.
Deadline aanleveren documenten (tijdschrift inclusief bijlage, logboek en
reflectieformulieren) in Teletop+ minimaal twee gedrukte versies van tijdschrift
en bijlage (mag zwart/wit) bij mevrouw van den Bosch:
vrijdag 15 december 16.00 uur!!
1.7
De specificaties voor het product:
Inhoud
1.7.1 Uit de artikelen blijkt welke invloed de historische gebeurtenissen in de 20e eeuw
gehad hebben op de ontwikkeling van de stad.
1.7.2 Je laat in je tijdschrift zien hoe het stadsbeeld veranderd is. (wijken, winkels,
kantoren, gebouwen (architectuur), inwoners)
1.7.3 Met name het midden- en kleinbedrijf heeft door verregaande Europese integratie
en door de veranderende maatschappij grote veranderingen ondergaan
(vestigingsfactoren)
Onderzoek het huidige winkelbestand van de door jou gekozen stad (wat voor
soort winkels, zijn ze onderdeel van een winkelketen, waar zijn ze te vinden,
hebben ze een regionale functie; wat voor producten worden er verkocht)
1.7.4 Kies nu een willekeurige stad in Nederland waar iemand uit je groepje iets mee
heeft. Onderzoek ook het winkelbestand van deze stad nu en in de zestiger jaren
en bekijk wat er veranderd is en wat daarvan de oorzaken zijn. (Neem dit
onderzoek en de uitkomsten op in een bijlage)
1.7.5 Vergelijk de uitkomsten van de Nederlandse stad met je Europese stad. Onderzoek
of zich daar dezelfde of andere ontwikkelingen hebben voorgedaan. Probeer de
overeenkomsten en verschillen te verklaren.
Vorm
1.7.6 De artikelen en illustraties zijn gericht op de doelgroep.
1.7.7 De artikelen vormen een eenheid. (stijl, inhoudelijk)
1.7.8 De artikelen worden zelf geschreven/geformuleerd. Als er geciteerd wordt, dan
wordt de bron expliciet vermeld.
1.7.9 De illustraties ondersteunen de tekst.
1.7.10
De special bevat 6-8 pagina’s harde tekst (A-4 formaat; lettergrootte 12)
1.8
De specificaties voor het proces (Samenwerken en Initiatief tonen)
1.8.1 Globale Plan van Aanpak is compleet en werkbaar.
1.8.2 Er zijn goede afspraken in notulen vastgelegd en er is per week gecheckt of de
afspraken nagekomen zijn. Deze check is schriftelijk vastgelegd in de evaluaties
per week.
1.8.3 Er is correct samengewerkt. Alle partners hebben een gelijkwaardig aandeel
geleverd
1.8.4 Er is initiatief getoond: Alle partners hebben hun taak opgepakt en indien nodig
zaken uitgevoerd die bleven liggen. De partners hebben elkaar aangesproken op
het nakomen van afspraken, problemen bespreekbaar gemaakt en gezocht naar
oplossingen.
1.9
Hulp
Voor het product:
1.9.1 Literatuur
De bijbehorende hoofdstukken uit je studieboeken:
Gs:
“Memo” Module 10 en ander modules
Ne:
“Taallijnen” Basisboek: Alles rondom schrijfvaardigheid.
Ak:
Regionale beeldvorming, Migratie en vervoer (Ook als de stof nog niet
in de klas behandeld is, is deze informatie zeer goed bruikbaar).
1.9.2 Reisgidsen (stedentrips)
1.9.3 Werken uit de bibliotheken
1.9.4 Activiteiten andere vakken:
-Bij CKV worden bij dit thema de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Jongerenculturen onderzoeken en zelf een rap maken
- Foto-opdrachten maken rondom het motief de toren van Babel
- Geschiedenis van het theater onderzoeken+ een rondleiding in theater
Castellum
- Film (Trainspotting)
- Monumentendag
- Moderne architectuur en gastles van een architect.
1.9.5 Internetsites
Sites van de steden zelf
VVV-sites
Sites van reisprogramma’s (bijv. www.citytrips.nl)
Kennisnet: internationaal plein (www.kennisnet.nl)
Site van Europese Unie (www.europa.eu)
1.9.6 Je eigen netwerk
Je vakdocenten
De externe opdrachtgever.
Je eigen netwerk (familie, vrienden en anderen)
Voor het proces (samenwerken):
1.9.7 Netwerk
- Je eigen HeHa-coaches of een van de andere coaches
- Tools/documenten in Teletop
- Logboek
- Vergaderinstructie
- Beoordelingscriteria
- Organisatie
- Begeleiding
Download