Agenda DMR 24 november 2014

advertisement
Agenda vergadering Deelraad d’Oultremontcollege
Datum:
maandag 24 november 2014
Aanvang: voorvergadering 19.00 uur
Plaats
docentenkamer d’Oultremontcollege, Dillenburgstraat 46, Drunen
Wil je als je verhinderd bent of later komt, dit s.v.p. doorgeven via
[email protected]
01 Welkom en opening.
02 Vaststellen agenda.
03 Ingekomen/uitgegane post
 Brief m.b.t. counseling (bijlage)
04 Vaststellen verslag Deelraad 06-10-2014(zie bijlage)
05 Punten ingebracht door ouder-/leerlingengeleding.
06 Besluiten, beleidsagenda en overige informatie Scholengroep
 N.B. De werkwijze van de MR van de Scholengroep bij voorgelegde
voorgenomen besluiten is, dat de MR in twee rondes/termijnen zijn beslissing
neemt (zowel bij gevraagd advies als bij gevraagde instemming). Op deze
manier kan zo nodig tussentijds extra informatie worden ingewonnen en/of de
achterban worden geraadpleegd. Uiteraard blijft het in voorkomende gevallen
en afhankelijk van de omstandigheden altijd mogelijk dat de MR in eerste
termijn een besluit neemt.
A. Stand van zaken (voortgang) en planning onderwerpen beleidsagenda:
 Denken & Doen
 Vrijwillige ouderbijdrage: communicatie naar ouders
 Begroting 2015 (bijlage toelichting op de begroting)
o stand van zaken in het proces
o verwachting v.w.b. formatie
o stand van zaken Masterplan (opzet en tijdpad)
B. Voorgenomen besluiten voor instemming of advies:
 Rookbeleid leerlingen ( art. 10e WMS, veiligheids-, gezondheids-, en
welzijnsbeleid)
 Rookbeleid medewerkers ( art. 10e WMS, veiligheids-, gezondheids-, en
welzijnsbeleid)
 Subsidieaanvraag onderzoek differentie in het onderwijs.( 11-e WMS
onderwijskundige projecten).
 Ondersteuningsplan aanpassing op tekst counseling (art 10-b WMS
Zorgplan)
Voorstel was om ondersteuningsplan als volgt aan te passen:
blz. 18: Bij schoolspecialisten zal de counselor niet meer worden vernoemd.
blz. 54: bijlage 3: uit de Ondersteuningskaart d'Oultremontcollege zal het gedeelte met
betrekking tot counseling verwijderd worden.
blz. 57: bijlage 4: uit de Taken schoolondersteuningsfunctionarissen IOT zal de
taakomschrijving van de counselor verwijderd worden.
(Bijlage niet printen!)
C. Bespreken met de schoolleiding d’Oultremontcollege:
 Evaluatie rooster/start schooljaar (bijlage)
 Informatie over Inspectieonderzoek 28 november vmbo afdeling
 Vragenlijst leerlingen tbv Inspectiebezoek vmbo afdeling (bijlage volgt) 
verwachting SL (bijlage)
 MTO
 Functiemix
 Gerealiseerde onderwijstijd 2013-2014 (2 bijlagen)
07 Schriftelijke mededelingen vanuit de schoolleiding d’Oultremontcollege .
 Verzuimcijfers ( 2 bijlagen)
 Evaluatie 2013-2014 door SL (wordt doorgeschoven naar mangementversalg
2014 febr 2015))
 Stand van zaken / ontwikkelingen ICT (computers in de klas/Wifi/
werkplekken)
 Vademecum (bijlage)
08 Deelraadzaken.




Verkiezingen geleding leerlingen en ouders
Jaarverslag KBG
Jaarplanning vergaderingen DMR (aangepaste datum)
Medezeggenschap en Medezeggenschapsbevoegdheden (zie bijlage)
09 Wat speelt er op onze school?

10 Rondvraag
11 Sluiting
Mathieu Musters
Vergaderschema schooljaar 2014-2015 (genoemde data zijn vooralsnog
onder voorbehoud)
Deelraad d’Oultremontcollege
 ma 6 okt
 ma 24 nov
 ma 19 jan
 ma 2 mrt
 do 2 apr
 ma 11 mei
 ma 8 juni
 di 7 juli slotbijeenkomst met
MR








MR SG De Langstraat
woe 15 okt
ma 1 dec
do 29 jan
woe 11 mrt
di 14 apr
reservedatum ma 18 mei
di 16 juni
di 7 juli
Let op: een paar data MR gewijzigd en de datum slotbijeenkomst
is gewijzigd.
MR – Jaarplan en activiteitenplan
augustus

Jaarplanning vergaderingen Deelraad (data + al vast te stellen agendapunten)

Schoolgids (incl. lessentabellen en overgangsnormen)

Activiteitenlijst i.v.m. vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijstijd
o Gerealiseerd
o Planning 2014-2015

Examenreglement

Schooljaarplan (te stellen doelen)

Stand van zaken formatie
o Zijn er nog vacatures
o Hoeveel boventalligheid-> welke taken zijn uitgegeven in boventalligheid
o Takenoverzicht uitgegeven taken

Rekenonderwijs

Vacatures DMR en MR

schoolresultaten

overzicht klassen- en clustergrootte
oktober

Tevredenheidsonderzoeken

jaarverslag KBG

Inzet O&OII in kader taakverdelingsbeleid

Begroting 2015/ Meerjarenbegroting

Evaluatie ‘Plan van aanpak terugdringing tekort d’Oultremontcollege’

Beoogde innovaties voor 2015(-2016)

Vademecum (ter info)
december

Update realisering Functiemix

Derde kwartaalrapportage

Zorgplan van het samenwerkingsverband
januari

RI&E (stand van zaken)

evt herziening lessentabellen 2015-2016 / overgangsnormen

Vakantieregeling
maart




Formatieplan en kerngegevens
Werkverdelingsbeleid [indien wijzigingen in taakverdeling en taakbelasting]
Definitieve financiële kaders
Managementverslag
april

Eerste kwartaalrapportage
mei


Schoolgids
Jaarplanning
juni







Zorgplan
Opbrengst inzet O&OII taken
activiteitenlijst 2015-2016 (i.v.m. vrijwillige ouderbijdrage)
Schooljaarplan – te stellen doelen
Geprogrammeerde onderwijstijd
Examenreglement
Bevorderingsnormen
Download