Aanbod outplacement (bijlage bij begeleidende brief)

advertisement
Aangetekend
Aan …….
Straat Huisnummer
Postcode Gemeente
Bedrijf
Straatnaam nr
Postcode gemeente
T
M
Plaats, datum
Geachte mevrouw/heer ……
In het kader van de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, bieden wij u de mogelijkheid om
gebruik te maken van een begeleidingsprogramma zoals voorzien in het eenheidsstatuut, het
bijzonder stelsel. Outplacement is verplicht voor elke werknemer die ontslagen wordt en op het
ogenblik van het ontslag (= kennisgeving van de opzeggingstermijn of onmiddellijke verbreking van
de overeenkomst) minstens 45 jaar oud is, minstens 1 jaar anciënniteit heeft bij de laatste werkgever
en geen recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een
opzeggingsvergoeding die deze opzeggingstermijn dekt.
U heeft recht op een begeleiding van 60 uren in een periode van 12 maanden.
De begeleiding wordt zo snel mogelijk opgestart.
Wij hebben ondertussen de nodige stappen ondernomen en een outplacementbegeleiding
aangevraagd bij de erkende HR-dienstverlener Ascento.
In bijlage kan u het programma voor uw outplacementbegeleiding vinden.
Gelieve binnen een periode van 4 weken schriftelijk uw akkoord geven met dit
outplacementvoorstel.
U zult daarna door Ascento worden gecontacteerd voor het vastleggen van een
kennismakingsgesprek.
Met de meeste hoogachting
Naam
Functie
BIJLAGE : AANBOD OUTPLACEMENT (BIJLAGE BIJ BEGELEIDENDE BRIEF)
BIJLAGE AAN OUTPLACEMENT AANBOD
IN HET KADER VAN CAO 82 (BIS)
Outplacement is een vorm van begeleiding
waarbij ervaren en gedreven consultants
ondersteuning bieden aan medewerkers die
werden ontslagen.
De bedoeling is zo snel als mogelijk een nieuwe
stap te zetten in je loopbaan.
Doorheen het outplacementprogramma zal de
consultant je helpen bij het verwerken van de
emoties bij het ontslag.
Een belangrijke stap is het in kaart brengen van
je persoonlijke en professionele balans.
Tijdens de sollicitatietraining leer je brieven
schrijven, een cv opmaken, een
sollicitatiegesprek voeren en je voorbereiden op
testen.
Vooraleer de sollicitatiecampagne op te zetten
wordt gekeken naar de arbeidsmarkt en langs
welke kanalen die bereikt kan worden.
Je kan gebruik maken van het sollicitatie atelier:
info, pc met internet, telefoon, fax,
kopieermachine, verbruiksmateriaal.
Tijdens de zoekcampagne wordt je verder
ondersteund via leren uit ervaring, feedback,
uitbreiden van het zoekterrein, advies, …
Wanneer nodig kan je beroep doen op een
psycholoog...
Werknemers die op het ogenblik van ontslag
 45 jaar zijn,

minstens 1 jaar ononderbroken in dienst
zijn van het bedrijf,

niet ontslagen zijn om dringende redenen
hebben recht op outplacement.
Het outplacementkantoor:
 heeft een ongevallenverzekering
afgesloten,

zal de persoonlijke levenssfeer eerbiedigen,
persoonlijke inlichtingen worden
vertrouwelijk behandeld,

start de begeleiding zo snel mogelijk op,

biedt de begeleiding aan op een redelijke
afstand van de woonplaats,

biedt expertise met ervaren consultants,

zal op vraag van de deelnemer het
persoonlijk dossier terug geven bij
beëindiging van de begeleiding,

zal zijn engagement naar jou blijven
opnemen ook wanneer de opdrachtgever in
gebreke blijft.
De begeleiding houdt rekening met de specifieke verwachtingen van de ‘oudere’ werknemer en geeft
maximale kansen op een nieuwe stap in de verdere loopbaan.
Praktische gegevens:
Individuele begeleiding
duur 12 maanden:
 periode 1: 2 maanden – 20 uur

periode 2: 4 maanden – 20 uur

periode 3: 6 maanden – 20 uur
collectieve begeleiding
Startdatum:
Consultant:
Plaats:


Download