Begeleidende brief

advertisement
Kamer beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van
het Rode Kruis
Chambre habitations protégées, maisons médicales et services de sang de
la Croix-Rouge
Brussel, 6 oktober 2015
Bijkomend verlof groep 3 – 2016
Mevrouw, Mijnheer,
Het FSM 330: Kamer 5 zal voor 2016 opnieuw beschikken over middelen voor de financiering van de
vervangende tewerkstelling in het kader van het bijkomend verlof ten voordele van bepaalde categorieën
personeelsleden, nl groep 3
De CAO van 26 oktober 2005 betreffende deze maatregel vindt u op de website www.fe-bi.org.
Het toepassingsgebied van deze CAO is verdeeld over 3 groepen personeelsleden:
Groep 1: verplegend personeel, therapeutisch personeel, maatschappelijk assistenten, psychologisch
assistenten…
Groep 2: het gelijkgesteld personeel: personeelsleden die gedurende de 24 maanden voorafgaand aan de
maand waarin ze respectievelijk 45-50-55 jaar worden minstens 200 uren onregelmatige prestaties (zaterdag,
zondag,…) hebben gepresteerd.
Groep 3: personeelsleden die niet onder groep 1 of groep 2 vallen en vanaf 50 jaar een aantal bijkomende
verlofdagen toegekend krijgen.
38 uren vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf 50 jaar
76 uren vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf 52 jaar
152 uren vrijstelling van arbeidsprestaties vanaf 55 jaar.
De financiering van bijkomende verlofdagen van personeelsleden die vallen onder groep 1 en groep 2 wordt
rechtstreeks door het RIZIV geregeld. De financiering die de Kamer 5 ontvangt, dient enkel voor de
vervanging van de werknemers die vallen onder groep 3.
Om de verdelingscriteria vast te leggen en de verdeling zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reële nood
van de instellingen heeft het beheerscomité van de sector Wijkgezondheidscentra, Beschut Wonen en de
Diensten van het Bloed van het Rode Kruis, beslist een aantal gegevens op te vragen bij de werkgevers uit de
sector (zie antwoordformulier in bijlage).
Deze gegevens, toestand op 1 oktober 2015, zullen als basis dienen voor de verdeling van de beschikbare
middelen voor 2016. We ontvangen deze doorgaans in juli-augustus.
Wij vragen u het antwoordformulier in te vullen en uiterlijk op 30 oktober 2015 te bezorgen aan de Kamer 5,
doet u dit niet, dan doet u afstand van uw recht.
Het toegekende bedrag zal u worden uitgekeerd van zodra u een kopie van het arbeidscontract, of een bijlage
bij een contract van een reeds tewerkgestelde medewerker of van een student kan voorleggen.
Uit dit contract moet blijken dat de vrijgekomen uren binnen deze maatregel effectief werden ingevuld.
Dit kan bij voorkeur per mail [email protected] of per fax 02/227.59.75
Aarzel niet om de medewerkster van de Kamer te contacteren, indien u bijkomend informatie nodig heeft.
Vriendelijke groeten,
Leen Vermeulen
Voorzitter
Jan Piet Bauwens
Ondervoorzitter
Bijlage: Antwoordformulier en Procedure 08.05.2015
Square Sainctelettesquare 13-15
Bruxelles – 1000 Brussel
www.fe-bi.org -02/229 32 49
Fonds gecoördineerd door
Fonds coordonné par
Download