Bijlage informatie vrijstellingen

advertisement
Vrijstelling van aansluitingsplicht
Behoort u op 1 januari tot één van onderstaande categorieën, dan bent u vrijgesteld van aansluitingsplicht
voor dat kalenderjaar. U kunt en mag dan niet betalen voor de Vlaamse zorgverzekering.
Om een vrijstelling te genieten, moet u het juiste bewijs bezorgen aan het Vlaams Zorgfonds. Zorg ervoor dat
op elk attest uw naam en rijksregisternummer vermeld staat.
Vlaams Zorgfonds
Koning Albert II-laan 35, bus 37
1030 Brussel
fax 02-553.07.25, mail [email protected]
Vrijstellingsgrond
Personen die wonen in Vlaanderen maar sociaal verzekerd zijn
(door huidige of vroegere tewerkstelling) in een andere
lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische
Ruimte (EER) of Zwitserland (en bijgevolg niet onderworpen
zijn aan de Belgische sociale zekerheid).
Op te sturen bewijs
Personen ten laste van personen van bovenstaande categorie.
(vrijstelling vanaf het jaar 2011)
Kopie van de zorgpolis of verklaring van uw
zorgverzekeraar die aantoont dat u op 1 januari
voldoet aan de voorwaarden voor een
vrijstelling
Inschrijvingsbewijs van de universiteit of
hogeschool
Studenten uit een anderen lidstaat van de EU / EER /
Zwitserland (voltijds)
Studenten en onderzoekers uit landen buiten de EU / EER /
Zwitserland die hier tijdelijk verblijven en hun familieleden die
hier tijdelijk verblijven
Personen die onderworpen zijn aan het Verdrag van Wenen
Personeelsleden van een EU-instelling en hun personen ten
laste
Personeelsleden van Eurocontrol en hun personen ten laste
Kopie van de zorgpolis of verklaring van uw
zorgverzekeraar die aantoont dat u op 1 januari
voldoet aan de voorwaarden voor een
vrijstelling
(gedetacheerden: E101/A2-formulier)
Inschrijvingsbewijs van de universiteit of
hogeschool en verblijfsvergunning omwille van
studie of onderzoek
Verklaring van de ambassade of consulaat of
het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Attest PMO caisse maladie
Attest van uw personeelsdienst
Personeelsleden van de NAVO en personen ten laste
Attest van de sociale dienst NAVO
Personeelsleden van andere internationale organisaties die
wegens een internationaal verdrag of protocol niet kunnen
aansluiten bij de Belgische sociale zekerheid en hun personen
ten laste
Attest van de internationale organisatie of
attest van de ziekteverzekeraar
Geen vrijstelling voor: (deze lijst is niet-beperkend en geldt als voorbeeld)
- Personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente in
Vlaanderen maar sociaal verzekerd zijn in een land dat geen deel uitmaakt van de EU of EER.
- Personen met een referentieadres in Vlaanderen. Een referentieadres wordt gelijkgesteld met een
inschrijving in het bevolkingsregister.
- Buitenlandse studenten die werken in België en hierdoor ten laste zijn van de Belgische sociale zekerheid.
- Personen die sociaal verzekerd zijn bij de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS, het
vroegere DOSZ).
Download