2002-03777-BB Actualisatie besluit 30-11

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Actualisatie besluit 30-11-1993 inzake problematiek schadevergoeding ex art. 49 Wet RO
Notanr.: 2002.03777
BB/JZ
04-03-2003
Portefeuillehouder: Adema
Agenda
…
Besluit:
1. Het besluit van 30 november 1993 onder punt 2. (mbt. toegekende planschadeclaims) te herzien in
die zin dat waar onder a. DSO staat, thans gelezen moet worden sector EV (Grondzaken); waar onder b.
en onder c. DSO staat, gelezen moet worden RMW(RO), waardoor het geactualiseerde besluit komt te
luiden:
a. De kosten, die betrekking hebben op het toekennen van schadeclaims ex art. 49 WRO volledig ten
laste worden gebracht van de sector Economie en Vastgoed (grondzaken) indien het een situatie
betreft, waarbij een gemeentelijke grondexploitatie in het geding is;
b. In de overige gevallen de kosten van toegekende schadeclaims ten laste te brengen van het
concern, tenzij RMW/RO onvoldoende aan zijn inspanningsverplichting, als bedoeld onder c. heeft
voldaan, een en ander ter beoordeling van het college;
c. Het sectorhoofd RMW te verzoeken er zorg voor te dragen dat in situaties waar mogelijk planschade
ex artikel 49 WRO kan ontstaan, contracten af te sluiten met verzoekers tot planherziening of andere
relevante procedures (bijv. art. 19 WRO) ter beperking van de schade voor de gemeente en tevens
om bestemmingsplannen daarmee economisch uitvoerbaar te maken.
2. Het besluit van 30 november 1993 onder punt 3. (mbt uit te betalen advieskosten) te herzien in die zin
dat waar onder a. DSO staat, gelezen moet worden sector EV (Grondzaken) indien er een gemeentelijke
grondexploitatie in het geding is en RMW gelezen moet worden indien geen gemeentelijke
grondexploitatie in het geding is; dat waar onder b. DSO staat, thans gelezen moet worden RMW,
waardoor het geactualiseerde besluit komt te luiden:
a. De uit te betalen advieskosten van de planschadecommissie geheel ten laste komen van de sector
Economie en Vastgoed (grondzaken) indien het een situatie betreft, waarbij een gemeentelijke
grondexploitatie in het geding is; Indien er geen gemeentelijke grondexploitatie in het geding is,
maar er wel planschede moet worden toegekend de advieskosten van de planschadecommissie
geheel ten laste van de sector RMW te laten komen;
b. Indien er geen schadevergoeding wordt toegekend de advieskosten voor 50% ten laste van de
sector RMW te laten komen en voor 50% ten laste van het concern;
3. Te bepalen dat het sectorhoofd RMW aangewezen wordt als functionele budgethouder, die
verantwoordelijk is voor alle uitbetalingen (zowel de advieskosten als van de toegekende
planschadeclaims), zulks onverminderd eventuele verrekeningsmogelijkheden met de sector Economie
en Vastgoed of het concern.
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
…
FINANCIELE ASPECTEN:
Financiële gevolgen voor de gemeente:
Ja
Concern
Bijdrage andere sectoren
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
Bij besluit van 30 november 1993 heeft uw college het volgende besluit genomen.
1.
ter beperking van de (advies)kosten van planschadecommissie in te stemmen met het idee om de
commissie uit een lid te laten bestaan nl. de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) en
het hoofd van de afdeling Juridische Zaken te verzoeken met nadere voorstellen te komen ter
aanpassing van de verordening;
2. a. de kosten vanwege toekenning van verzoeken om planschadeclaims ex art. 49 WRO volledig ten
laste te brengen van DSO indien het een situatie betreft, waarbij er een DSO/Vastgoedexploitatie in
het geding is;
b. in de overige gevallen de kosten ten laste te brengen van het concern, tenzij DSO onvoldoende aan
zijn inspanningsverplichting als bedoeld onder c. heeft voldaan, een en ander ter beoordeling van
B&W;
c. de directeur DSO te verzoeken er voor zorg te dragen dat in situaties waar mogelijk planschade ex
art. 49 WRO kan ontstaan, contracten af te sluiten met verzoekers tot planherziening of andere
relevante procedures (bijv. art. 19 WRO) ter beperking van de schade voor de gemeente en tevens
om de plannen economisch uitvoerbaar te maken;
3. a. de advieskosten van de planschadebeoordelingscommissie geheel ten laste te brengen van de
begroting van DSO, indien het verzoek om planschade wordt ingewilligd;
b. Indien het verzoek om planschadevergoeding niet wordt ingewilligd, de advieskosten voor 50% ten
laste te brengen van de begroting van DSO en voor 50% ten laste van de post onvoorzien van de
concernbegroting.
Op grond van het besluit van 30 november 1993 is er een voorstel gedaan en door de raad overgenomen
om de procedureverordening planschadevergoeding te wijzigen.
1) De adviescommissie werd teruggebracht tot één persoon (SAOZ) in plaats van drie personen.
2) Er werd een mogelijkheid gecreëerd om (bij duidelijke gevallen) het verzoek om planschade af te wijzen
zonder eerst de planschadecommissie om advies te hoeven vragen.
Naast het terugbrengen van de advieskosten van de planschadecommissie is ook het verhogen van
risicobewustzijn bij de afdeling, die verantwoordelijk is voor het opstellen en wijzigen van
bestemmingsplannen of het verlenen van vrijstellingen zoals art. 19 WRO een belangrijk item.
In de nota werd aangegeven, dat er een taak ligt bij de afd. RO om er voor te waken dat er door
bestemmingsplan- wijzigingen of vrijstellingen geen schadeclaims worden ingediend. De claimbewustheid
(risicobewustheid) bij de afd.
RO moest (volgens de nota) verhoogd worden. Zulks brengt met zich mee dat mogelijke schadeclaims bij
een bestemmingsplan-herziening of vrijstelling tijdig onderkend moeten worden en aan het college gemeld
moeten worden. Bovendien brengt zulks met zich mee dat bij het beoordelen van verzoeken van derden
(bouwers) om vrijstelling te krijgen van het vigerende bestemmingsplan of om dat bestemmingsplan te
herzien ook de financiële gevolgen meegenomen moeten worden.
Het besluit van 30 november 1993 hield een financiële prikkel in om het risicobewustzijn te verhogen.
Noodzaak van een herziening/ actualisering van het besluit van 30 november 1993.
Er is een aantal redenen om het besluit van 30 november 1993 te herzien.
1) Wijziging van de organisatiestructuur.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is opgeheven. Het onderdeel “vastgoedexploitatie” is nu
ondergebracht bij de sector Economie en Vastgoed. Het onderdeel “ruimtelijke ordening” is nu
ondergebracht bij de sector Ruimte Milieu en Wonen. Los van de verdere inhoud van het besluit van 30
november 1993 zal in ieder geval met deze sectorindeling rekening gehouden moeten worden.
2) Knelpunten met de uitbetaling.
Vervolg
Notanr:
Error! Reference source not found.
Onderwerp:
Error! Reference source not found.
Binnen geen enkele sector van de gemeente is een begrotingspost gereserveerd voor uitgaven vanwege
verzoeken om planschadevergoeding. Op zich is dat niet zo vreemd als men bedenkt dat het in het verleden
zelden of nooit voorkwam dat er verzoeken om planschadevergoeding werden ingediend. En indien ze al
werden ingediend, dan werden ze bovendien meestal afgewezen De enige kosten die gemaakt werden,
waren de advieskosten van SAOZ, maar per jaar ging het dan ook om een betrekkelijk gering bedrag
(gemiddeld één advies per jaar).
De uitgaven bleven dus beperkt. Toch ging het heel vaak mis met het uitbetalen van de advieskosten. Geen
enkele sector voelde zich hier verantwoordelijk voor of betaalde slechts de helft in de verwachting dat een
andere sector of het concern de rest wel zou betalen. Oorzaak: Bij het besluit van 1993 was wel aangegeven
wie wat moest betalen, maar er was geen vast punt binnen de organisatie aangewezen, die alle
uitbetalingen verzorgde en zonodig achteraf intern verrekende met andere sectoren of het concern.
Gevolg was dat SAOZ soms meer dan een half jaar op uitbetaling van een rekening moest wachten.
Thans wordt voorgesteld hierover heldere afspraken te maken. Alle rekeningen moeten door RMW betaald
worden en RMW kan vervolgens (indien daartoe aanleiding bestaat op grond van een B&W besluit) de
kosten intern verrekenen met een andere sector of het concern. In de praktijk wordt thans veelal zo ook
gewerkt.
Beoordeling van de inspanningsverplichting van RMW.
Het besluit van 30 november 1993 houdt mede in een inspanningsverplichting van de sector RMW om
zoveel mogelijk planschadeclaims uit te sluiten danwel uw college er nadrukkelijk op te wijzen dat er
bepaalde risico’s genomen worden. Ook in het legal Audit uitvoeringsprogramma wordt hier aandacht voor
gevraagd. Aan deze inspanningsverplichting is een financiële prikkel gekoppeld, inhoudende dat RMW ook
de toegekende planschadeclaims moet betalen indien zij zich niet voldoende ingespannen heeft om risico’s
ter vermijden.
Bij de beoordeling hiervan moet rekening gehouden worden met het volgende:
1.
Het aantal verzoekschriften om planschadevergoeding neemt echter gestaag toe. Het afgelopen jaar
(2001) zijn er zo’n zes verzoeken ingediend. Daarmee neemt de kans ook toe dat er schadeclaims
moeten worden toegekend.
2.
Bovendien is er een trend waarneembaar dat ook de rechtbank eerder tot het toekennen van
schadeclaims overgaat.
Zulks brengt met zich mee dat een behoorlijke terughoudendheid zal moeten worden betracht bij de
beoordeling of RMW aan zijn inspanningsverplichting voldaan heeft om een planschadeclaim te voorkomen.
Download